Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Väärentämisen ja tavaroiden laittoman valmistamisen vastainen toiminta sisämarkkinoilla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Väärentämisen ja tavaroiden laittoman valmistamisen vastainen toiminta sisämarkkinoilla

Tässä tiedonannossa julkaistaan toimintasuunnitelmana toimenpiteet ja aloitteet, jotka komissio aikoo toteuttaa parantaakseen ja vahvistaakseen väärentämisen ja tavaroiden laittoman valmistamisen vastaista toimintaa sisämarkkinoilla. Tiedonanto on jatkoa komission lokakuussa 1998 laatimalle vihreälle kirjalle, jonka perusteella toteutettiin yleinen lausuntokierros asiasta.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto, annettu 30. marraskuuta 2000, väärentämisen ja tavaroiden laittoman valmistamisen vastaista toimintaa sisämarkkinoilla koskevan vihreän kirjan perusteella toteutettavista toimista [KOM(2000) 789 lopullinen - Ei julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä].

TIIVISTELMÄ

Tausta

Väärentämisestä ja tavaroiden laittomasta valmistamisesta on tullut kansainvälistä toimintaa, jolla on huomattava vaikutus talouteen ja yhteiskuntaan. Nämä ilmiöt vaikuttavat myös sisämarkkinoiden toimintaan sekä kuluttajansuojaan erityisesti kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden kannalta. Tilanne aiheuttaa kaupan vinoutumia ja kilpailun vääristymistä, mikä johtaa toimijoiden luottamuksen heikkenemiseen sisämarkkinoilla ja investointien laskuun.

Arvioiden mukaan toiminta kattaa 5-7 prosenttia maailmankaupasta ja aiheuttaa vuosittain yhteensä 200 000 työpaikan häviämisen. Lisäksi arvioidaan, että kansainvälistä kauppaa käyvät Euroopan unionin (EU) yritykset menettävät 400-800 miljoonaa euroa sisämarkkinoilla ja noin 2 000 miljoonaa euroa unionin ulkopuolella. Erityisesti tietotekniikan ala kärsii tilanteesta.

Vihreään kirjaan annettu palaute Vihreään kirjaan annettu palaute vahvisti, että ongelma on laajalle levinnyt ja että asialla on haitallisia vaikutuksia sisämarkkinoiden toimintaan. Eturyhmät mainitsivat tekijöitä, jotka auttavat tilanteen jatkumista, kuten nykyiset erot seuraamusjärjestelmissä ja muissa keinoissa, joilla taataan teollis- ja tekijänoikeuksien noudattaminen jäsenvaltioiden välillä. Tämän vuoksi eturyhmät, jäsenvaltiot mukaan luettuina, toivoivat, että ongelmaan puututaan EU:n tasolla. Vihreään kirjaan annetusta palautteesta käy lisäksi ilmi yksimielisyys siitä, että jäsenvaltioiden hallinnollista yhteistyötä on parannettava. Komissio korosti, että vaikka olisikin toivottavaa, että komissiolla olisi keskeinen asema asiassa, ensisijaisesti tehtävä kuuluu kuitenkin teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoille, joiden on oltava valppaina.

Toimintasuunnitelma

Tässä tiedonannossa esitetään toimintasuunnitelma, johon sisältyy seuraavaa:

 • kiireelliset toimet, joista komissio tekee ehdotukset pikaisesti
 • komission suunnittelemat keskipitkän aikavälin toimet
 • muut aloitteet, jotka edellyttävät julkishallinnon ja yksityisen sektorin toimia.

Toimet on integroitava laaja-alaisiin oikeus- ja sisäasioita koskeviin aloitteisiin.

Kiireelliset toimet

Kiireellisiin toimiin sisältyy seuraavia toimenpiteitä:

 • Ehdotus direktiiviksi, jonka tarkoituksena on parantaa teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamista ja luoda yleiset puitteet tietojen vaihdolle. Tämän direktiivin tarkoituksena on lähentää asiaa koskevia jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä. Toimilla ainoastaan täydennetään TRIPS-sopimusta.
 • Nykyisten koulutusohjelmien pohjalta kehitetään koulutusohjelmia rikosten torjunnasta vastaaville viranomaisille myös ehdokasmaissa ja suurelle yleisölle suunnataan tiedotuskampanjoita.
 • Komissio asettaa väärentämisen ja tavaroiden laittoman valmistamisen vastaiset toimet edelleen etusijalle laajentumisneuvotteluissa.
 • Aloitetaan tutkimus, jonka tarkoituksena on laatia tietojen keruu-, analysointi- ja vertailumenetelmät.
 • Nimetään komission tasolla yhteyspiste, jonka kautta eri yksiköt voivat olla yhteydessä toisiinsa tämän alan toimintaan liittyvissä asioissa. Tämä edistäisi myös avoimuutta ulkomaailmaan nähden.

Keskipitkän aikavälin toimet

Keskipitkällä aikavälillä komissio aikoo tarkastella seuraavia toimia:

 • mahdollisuus perustaa hallinnollista yhteistyötä täydentäviä järjestelmiä väärentämisen ja tavaroiden laittoman valmistamisen vastaiseen toimintaan erityisesti toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välille sekä myös näiden ja komission välille
 • tarve antaa ehdotuksia, jotka koskevat rikosoikeudellisten seuraamusten vähimmäistason yhdenmukaistamista, Europolin toimivallan laajentamista väärentämisen ja tavaroiden laittoman valmistamisen vastaisessa toiminnassa sekä sellaisen järjestelmän käyttöön ottamista, jonka avulla esimerkiksi verkkosivuston kautta tarjottaisiin tietoa kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista näissä kysymyksissä

Muut aloitteet

Komissio esittää seuraavanlaisia suosituksia, joiden tarkoituksena on tehostaa nykyisten tiedotusjärjestelmien käyttöä ja vahvistaa yhteistyötä ja tietojen vaihtoa yksityisen sektorin ja viranomaisten välillä. Erityisesti käsitellään seuraavia kysymyksiä:

 • Yksityissektorin ja viranomaisten välistä yhteistyötä parannetaan esimerkiksi varmistamalla, että olemassa olevat tietokannat ovat yhteensopivia, jotta niiden käyttömahdollisuudet paranevat.
 • Euroopan yhteistyötä oikeusasioissa on parannettava nykyisten välineiden avulla sekä yhteisön tasolla kehitteillä olevien välineiden avulla.
 • On hyödynnettävä tutkimuksen ja teknologian kehittämisen viidennen puiteohjelman mahdollisuuksia uuden teknologian ja teknisten välineiden kehittämiseksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, annettu 11. lokakuuta 2005, tullin toteuttamasta väärennösten ja laittomasti valmistettujen tavaroiden kaupan kehityssuuntien torjunnasta [KOM(2005) 479 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä]. Tässä tiedonannossa ehdotetaan toimenpidekokonaisuutta, jolla on tarkoitus vahvistaa väärentämisen ja laittomasti valmistettujen tavaroiden kaupan torjuntaa tullin alalla EU:ssa. Toimenpiteet koostuvat pääasiassa lainsäädännön parantamisesta, tullin ja talouden toimijoiden yhteistyön vahvistamisesta sekä kansainvälisen yhteistyön lisäämisestä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY, annettu 29. huhtikuuta 2004, teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä toimenpiteistä ja menettelyistä - EUVL L 195, 2.6.2004]. Tämän direktiivin tarkoituksena on luoda tasavertaiset edellytykset teollis- ja tekijänoikeuksien soveltamiselle jäsenvaltioissa saattamalla täytäntöönpanotoimet keskenään johdonmukaisiksi koko unionin alueella. Direktiivissä myös yhdenmukaistetaan jäsenvaltioiden lainsäädäntöä sen varmistamiseksi, että teollis- ja tekijänoikeuksia suojellaan yhtäläisesti koko sisämarkkinoilla.

Viimeisin päivitys 08.05.2006

Top