Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maksullisten sähköisten palveluiden suojaaminen laitonta kopiointia vastaan

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Maksullisten sähköisten palveluiden suojaaminen laitonta kopiointia vastaan

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Ehdolliseen pääsyyn perustuvien tai ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuoja – Direktiivi 98/84/EY

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin tavoitteena on taata ehdolliseen pääsyyn perustuvien palvelujen oikeussuoja (esim. tilauspalvelut).

Tarkoituksena on suojella sähköisiä maksupalveluja piratismilta.

Direktiivissä kielletään älykorttien (mikroprosessorilla tai mikrosirulla varustettujen muovikorttien) ja muiden laitteiden, jotka mahdollistavat suojauksen ohittamisen maksullisissa televisio-, radio- ja internetpalveluissa, valmistus, levittäminen ja markkinointi kaupallisessa tarkoituksessa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Direktiivi kattaa kaikki ehdollisen pääsyn sisältävät palvelut, kuten maksulliset televisio- ja radiopalvelut, tilausvideo- ja tilausäänitepalvelut, sähköiset julkaisut ja monenlaiset verkkopalvelut, joita tarjotaan kuluttajille tilaus- tai kertamaksuperiaatteella.

Laiton toiminta

Jokaisen EU-maan on annettava lakeja, joilla kielletään

sellaisten laittomien laitteiden tai ohjelmistojen valmistaminen, tuonti, levittäminen, myynti, vuokraus tai hallussapito kaupallisessa tarkoituksessa, jotka mahdollistavat luvattoman pääsyn suojattuihin palveluihin;

laittoman laitteen asentaminen, huolto tai vaihtaminen kaupallisessa tarkoituksessa;

mainonta laittomien laitteiden tai ohjelmistojen käytön edistämiseksi.

Seuraamukset ja oikeussuojakeinot

Jokaisen EU-maan on toteutettava toimenpiteitä

tehokkaiden, vakuuttavien ja laittoman toiminnan mahdolliseen vaikutukseen suhteutettujen seuraamusten käyttöön ottamiseksi;

sen varmistamiseksi, että palvelujen tarjoajat, joiden etuihin lainvastainen toiminta vaikuttaa, voivat nostaa vahingonkorvauskanteen ja hakea kieltotuomiota sekä tarvittaessa pyytää laittomien laitteiden poistamista markkinoilta.

Sisämarkkinaperiaatteet

EU-maat eivät saa rajoittaa

toisesta EU-maasta peräisin olevien suojattujen palvelujen tai liitännäispalvelujen tarjoamista;

ehdollisen pääsyn mahdollistavien laitteiden vapaata liikkuvuutta, lukuun ottamatta direktiivissä laittomiksi määriteltyjä laitteita (ts. kaikkia laitteita ja ohjelmistoja, jotka on tarkoitettu tai mukautettu tekemään mahdolliseksi pääsy suojattuun ymmärrettävässä muodossa olevaan palveluun ilman palveluntarjoajan lupaa).

Euroopan neuvoston yleissopimus

Vuonna 2015 Euroopan unionin neuvosto hyväksyi EU:n puolesta ehdolliseen pääsyyn perustuvien tai ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen, joka astui voimaan vuonna 2003. Se, että EU allekirjoitti yleissopimuksen, rohkaisee todennäköisesti muita Euroopan neuvoston jäseniä ratifioimaan sopimuksen. Se laajentaisi direktiiviä 98/84/EY vastaavien sääntöjen soveltamisen EU:n rajojen ulkopuolelle ja johtaisi näin ehdolliseen pääsyyn perustuvia palveluita käsittelevään lakiin, jota sovellettaisiin koko Euroopan mantereella.

TAUSTAA

Ehdolliseen pääsyyn perustuvien palvelujen oikeussuoja

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/84/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 1998, ehdolliseen pääsyyn perustuvien tai ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta. (EUVL L 320, 28.11.1998, s. 54–57)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2014/243/EU, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014, ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta. (EUVL L 128, 30.4.2014, s. 61)

Neuvoston päätös (EU) 2015/1293, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2015, ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 199, 29.7.2015, s. 3–5)

Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Toinen kertomus ehdolliseen pääsyyn perustuvien tai ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta 20 päivänä marraskuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/84/EY täytäntöönpanosta (KOM(2008) 593 lopullinen, 30.9 2008).

Maksullisten sähköisten palvelujen oikeudellinen suoja – Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle – ehdolliseen pääsyyn perustuvien tai ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta 20 päivänä marraskuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/84/EY täytäntöönpanosta (KOM(2003) 198 lopullinen, 24.4.2003).

Viimeisin päivitys: 26.10.2015

Top