Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltamis- ja menettelytapasäännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltamis- ja menettelytapasäännöt

1) TAVOITE

Tavoitteena on varmistaa, että EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa (ent. 85 ja 86 artikla) sovelletaan yhtenäisesti, ja valtuuttaa komissio tekemään yrityksiä tai yritysten yhteenliittymiä koskevia päätöksiä, joiden tarkoituksena on lopettaa 81 ja 82 artiklan (ent. 85 ja 86 artiklan) rikkominen.

2) SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (ETY) N:o 17, perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan (nykyisen 81 ja 82 artiklan) ensimmäinen täytäntöönpanoasetus [EYVL 13, 21.2.1962].

Huomautus: Amsterdamin sopimuksen voimaantulon jälkeen kaikki Euroopan yhteisön perustamissopimuksen artiklat on numeroitu uudelleen. Tämä toimenpide ei kuitenkaan vaikuta ennen Amsterdamin sopimusta annettujen asetusten nimiin.

Muutettu seuraavilla säädöksillä:

neuvoston asetus (ETY) N:o 59, annettu 3. heinäkuuta 1962 [EYVL 58 10.7.1962]

neuvoston asetus (ETY) N:o 118/63, annettu 5. marraskuuta 1963 [EYVL 162, 7.11.1963]

neuvoston asetus (ETY) N:o 2822/71, annettu 20. joulukuuta 1971 [EYVL L 285, 29.12.1971]

neuvoston asetus (EY) N:o 1216/1999, annettu 10. kesäkuuta 1999 [EYVL L 148, 15.6.1999].

3) TIIVISTELMÄ

Sellaiset sopimukset, päätökset ja yhdenmukaistetut menettelytavat, jotka rajoittavat merkittävästi kilpailua, sekä määräävän aseman väärinkäyttö ovat kiellettyjä ilman, että siitä täytyy etukäteen tehdä päätöstä, mikäli ne haittaavat tuntuvasti jäsenvaltioiden välistä kauppaa.

Komissio voi niiden yritysten tai yritysten yhteenliittymien hakemuksesta, joita asia koskee, myöntää puuttumattomuustodistuksen, jolla se vahvistaa, ettei sillä hallussaan olevien tietojen perusteella ole aihetta ryhtyä toimiin perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan (ent. 85 artiklan 1 kohdan) nojalla tietyn sopimuksen, päätöksen tai yhdenmukaistetun menettelytavan osalta.

Asianomaisten on ilmoitettava komissiolle ne 81 artiklan 1 kohdassa (ent. 85 artiklan 1 kohdassa) tarkoitetut sopimukset, päätökset ja yhdenmukaistetut menettelytavat, joihin haluttaisiin soveltaa (poikkeusta koskevaa) perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohtaa (ent. 85 artiklan 3 kohtaa).

Tämä ei koske seuraavia tapauksia:

 • osapuolina on ainoastaan yhdestä jäsenvaltiosta olevia yrityksiä, eivätkä sopimukset, päätökset ja yhdenmukaistetut menettelytavat koske jäsenvaltioiden välistä tuontia tai vientiä
 • sopimukset tai yhdenmukaistetut menettelytavat ovat sellaisen kahden tai useamman yrityksen välisiä, jotka toimivat sopimuksen mukaisia tarkoituksia varten tuotanto- tai jakeluketjun eri tasoilla, ja ne koskevat ehtoja, joiden mukaisesti osapuolet voivat ostaa, myydä tai jälleenmyydä tiettyjä tavaroita tai palveluja
 • osapuolina on enintään kaksi yritystä ja sopimuksilla asetetaan rajoituksia ainoastaan teollisuusoikeuksien hankkimiselle tai käyttämiselle taikka sellaisille luovutus- tai käyttöoikeussopimuksen nojalla saaduille oikeuksille, jotka on saatu valmistusmenetelmiin tai teollisten tuotantomenetelmien käyttämistä ja soveltamista koskevaan tietämykseen
 • sopimusten tarkoituksena on standardien tai mallien kehittäminen tai yhtenäinen soveltaminen, tutkimus- ja kehitystyö tai erikoistuminen tuotteiden valmistuksessa, kun erikoistumisen kohteena olevien tuotteiden osuus yhteismarkkinoiden merkittävällä osalla on enintään 15 prosenttia samanlaisten tai vastaavina pidettyjen tuotteiden kokonaismarkkinoista ja kun osapuolina olevien yritysten kokonaisliikevaihto vuodessa on enintään 20 miljoonaa laskentayksikköä.

Perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan (ent. 85 artiklan 3 kohdan) nojalla tehtävä päätös on määräaikainen, ja siihen voidaan liittää ehtoja. Päätös voidaan hakemuksesta uudistaa, jos perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdassa (ent. 85 artiklan 3 kohdassa) määrätyt edellytykset edelleen täyttyvät.

Komissio voi (taannehtivasti) peruuttaa päätöksensä, muuttaa sitä tai kieltää osapuolten tietyt toimet, jos jokin päätöksen perusteena ollut seikka on muuttunut, jos osapuolet rikkovat jotakin päätökseen liitettyä velvoitetta, jos päätös on perustunut virheellisiin tietoihin tai se on saatu aikaan vilpillisesti tai jos osapuolet käyttävät väärin sitä perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan (ent. 85 artiklan 1 kohdan) määräyksiä koskevaa poikkeusta, joka niille on myönnetty tällä päätöksellä.

Ainoastaan komissiolla on toimivalta julistaa, että 81 artiklan 1 kohtaa (ent. 85 artiklan 1 kohtaa) ei sovelleta. Niin kauan kuin komissio ei ole aloittanut menettelyä, jäsenvaltioiden viranomaisilla säilyy toimivalta soveltaa perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa (ent. 85 artiklan 1 kohtaa).

Komission on toimitettava jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille jäljennökset hakemuksista ja ilmoituksista sekä tärkeimmistä asiakirjoista, jotka on toimitettu komissiolle perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklan (ent. 85 tai 86 artiklan) rikkomisen toteamiseksi taikka puuttumattomuustodistuksen tai perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan (ent. 85 artiklan 3 kohdan) soveltamista koskevan päätöksen saamiseksi. Ennen päätöksen tekemistä on kuultava neuvoa-antavaa komiteaa, joka koostuu jäsenvaltioiden virkamiehistä, joiden toimivaltaan kuuluvat kilpailunrajoituksiin ja määräävään markkina-asemaan liittyvät kysymykset.

Komissio voi tehtäviensä suorittamiseksi hankkia kaikki tarpeelliset tiedot jäsenvaltioiden hallituksilta ja toimivaltaisilta viranomaisilta sekä yrityksiltä ja yritysten yhteenliittymiltä. Komissio hyödyntää usein jälkimmäistä vaihtoehtoa.

Komissio voi tehdä yrityksiä ja yritysten yhteenliittymiä koskevia tarkastuskäyntejä, joiden aikana sen virkamiehet voivat tutkia liikeasiakirjoja, ottaa niistä kopioita ja vaatia suullisia selvityksiä. Yritysten on alistuttava komission päätöksellään määräämiin tarkastuksiin.

Komissio voi päätöksellään määrätä yrityksille tai yritysten yhteenliittymille sakon silloin kun nämä:

 • antavat virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, eivät toimita tietoja päätöksessä annetussa määräajassa tai esittävät vaaditut liikeasiakirjat puutteellisina
 • rikkovat perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa (ent. 85 artiklan 1 kohtaa) tai 82 artiklaa (ent. 86 artiklaa) tai rikkovat jotakin 81 artiklan 3 kohdan (ent. 85 artiklan 3 kohdan) nojalla tehdyn päätöksen velvoitetta.

Lisäksi komissio voi päätöksellään määrätä yrityksille tai yritysten yhteenliittymille uhkasakon pakottaakseen ne:

 • lopettamaan perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklan (ent. 85 ja 86 artiklan) rikkomisen
 • pidättymään komission päätöksellä kielletyistä toimista
 • antamaan täydellisinä ja virheettöminä ne tiedot, joita se on vaatinut tekemällään päätöksellä
 • alistumaan tarkastukseen, jonka se on määrännyt tekemällään päätöksellä.

Ennen päätösten tekemistä komission on varattava asianomaisille yrityksille tai yritysten yhteenliittymille tilaisuus esittää huomautuksensa komission niitä vastaan esittämistä väitteistä. Jos komissio pitää sitä tarpeellisena, se voi kuulla myös muita luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä. Jos tällaiset henkilöt pyytävät tulla kuulluiksi ja osoittavat, että heillä on asiassa riittävä etu, komission on suostuttava tähän pyyntöön.

Asetuksen (ETY) N:o 17/62 korvaa asetus (EY) N:o 1/2003 1. tammikuuta 2004 lähtien.

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Asetus N:o 17

13.3.1962

-

Asetus N:o 59

11.7.1962

-

Asetus N:o 118/63/ETY

8.11.1963

-

Asetus (ETY) N:o 2822/71

18.1.1972

-

Asetus (EY) N:o 1216/99

10.6.1999

-

4) täytäntöönpanotoimet

5) jatkotoimet

Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16. joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 51 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta [EUVL L 001, 4.1.2003].

Komission tiedonanto - Suuntaviivat asetuksen N:o 17 15 artiklan 2 kohdan ja EHTY:n perustamissopimuksen 65 artiklan 5 kohdan mukaisesti määrättävien sakkojen laskennassa [EYVL C 9, 14.1.1998].

Tämä tiivistelmä on laadittu tiedotustarkoituksessa. Sillä ei ole tarkoitus tulkita tai korvata viiteasiakirjaa, joka on ainoa sitova oikeusperusta.

Viimeisin päivitys 21.02.2007

Top