Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kansainväliset tilinpäätösstandardit (IAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kansainväliset tilinpäätösstandardit (IAS)

Yrityksen kirjanpidon avoimuutta ja vertailukelpoisuutta parannetaan edellyttämällä, että kaikkien EU:n pörssiyhtiöiden on laadittava tilipäätökset kansainvälisten IAS-tilinpäätösstandardien*/IFRS-tilinpäätösstandardien* mukaisesti. Tämä lisää markkinatehokkuutta ja vähentää yritysten pääoman hankkimisesta aiheutuvia kuluja, jolloin EU:n kilpailukyky paranee ja kasvu vahvistuu.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta.

TIIVISTELMÄ

Yrityksen kirjanpidon avoimuutta ja vertailukelpoisuutta parannetaan edellyttämällä, että kaikkien EU:n pörssiyhtiöiden on laadittava tilipäätökset kansainvälisten IAS-tilinpäätösstandardien*/IFRS-tilinpäätösstandardien* mukaisesti. Tämä lisää markkinatehokkuutta ja vähentää yritysten pääoman hankkimisesta aiheutuvia kuluja, jolloin EU:n kilpailukyky paranee ja kasvu vahvistuu.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa edellytetään, että kaikkien EU:n pörssiyhtiöiden, mukaan lukien pankkien ja vakuutusyhtiöiden, on laadittava tilinpäätöksensä IAS-standardien mukaisesti vuodesta 2005 lähtien.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU-mailla on mahdollisuus sallia tai vaatia, että julkisesti noteeratut yhtiöt laativat tilinpäätöksensä tässä asetuksessa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksyttyjen kansainvälisten IAS-tilinpäätösstandardien mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat päättää ulottaa tämän mahdollisuuden tai vaatimuksen soveltamisalan myös muiden yhtiöiden tilinpäätösten ja/tai konsolidoitujen tilinpäätösten laatimiseen.

Tarkoituksenmukaisen poliittisen valvonnan varmistamiseksi asetuksen perusteella otetaan käyttöön uusi EU-mekanismi, jonka mukaan Lontoossa toimiva kansainvälisiä tilinpäätösnormeja antavan elin International Accounting Standards Board (IASB) arvioi IAS-tilinpäätösstandardit, jotta niille voidaan antaa laillinen hyväksyntä (vahvistus) EU:n alueella tapahtuvaa käyttöä varten.

Asetuksen mukaisesti menettelytavan toteuttamiseksi perustetaan kaksi elintä:

Tilinpäätöskysymysten sääntelykomitea (ARC), jonka puheenjohtajana on komissio ja joka koostuu EU-maiden edustajista, päättää vahvistetaanko IAS-standardit komission ehdotusten pohjalta.

Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antava ryhmä (EFRAG) avustaa ja antaa asiantuntijaneuvoja komissiolle sen arvioidessa kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. Ryhmään kuuluu kirjanpidon asiantuntijoita yksityiseltä sektorilta useasta EU-maasta.

Hyväksymisjärjestelmä käsittää kaksivaiheisen menettelytavan:

sääntelymenettely, jossa tilinpäätöskysymysten sääntelykomitea ARC päättää komission ehdotuksen pohjalta, hyväksytäänkö IFRS-standardit

tekninen menettely, jossa Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antava ryhmä EFRAG avustaa ja antaa asiantuntijaneuvoja komissiolle sen arvioidessa käsiteltävänä olevia kansainvälisiä IFRS-tilinpäätösstandardeja.

Asetuksessa (EY) N:o 1126/2008 vahvistetaan kansainväliset tilinpäätösstandardit ja niihin liittyvät tulkinnat. Asetusta on muutettu useita kertoja vuoden 2008 jälkeen, jotta kaikki IASB:n standardit voitaisiin sisällyttää siihen, mukaan lukien tietyt vuodesta 2012 voimassa olleet muutokset, jotka koskevat konsolidoituja tilinpäätöksiä, henkilöyhtiöitä ja muissa yhteisöissä olevista osuuksista annettavia tietoja.

Komission verkkosivulla olevaa taulukkoa, jossa luetellaan kaikki asetuksen 1126/2008 muutokset, julkaistaan ja päivitetään säännöllisesti.

Kesäkuussa 2015 Euroopan komissio hyväksyi kertomuksen, jossa arvioidaan asetuksen vaikutusta. Siinä todetaan yleisellä tasolla, että IFRS on onnistunut parantamaan EU:n pääomamarkkinoiden tehokkuutta edistämällä tilinpäätösten avoimuutta ja vertailukelpoisuutta. Tiettyjä parannuskohteita kuitenkin havaittiin, kuten hyväksyntämenettelyn toimijoiden parempi yhteistyö.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta alettiin soveltaa 14. syyskuuta 2002.

KESKEISET TERMIT

Kansainväliset tilinpäätösstandardit: kansainväliset IAS-tilinpäätösstandardit ja IRFS-tilinpäätösstandardit sekä niihin liittyvät tulkinnat (SIC-IFRIC-tulkinnat), standardeihin tehdyt myöhemmät muutokset ja niihin liittyvät tulkinnat, tulevat standardit ja niihin liittyvät tulkinnat, jotka kansainvälisiä tilinpäätösnormeja antavan elin (IASB) on julkaissut tai hyväksynyt.

SIC-IFRIC: tulkintakomitea Standing Interpretations Committee (SIC) oli kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitea international Financial Reporting Interpretations Committeen (IFRIC) edeltäjä.

Lisätietoja on saatavilla IAS-/IFRS-standardit ja -tulkinnat -sivulta Euroopan komission verkkosivustolla.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1606/2002

14.9.2002

-

EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1-4

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 297/2008

10.4.2008

-

EUVL L 97, 9.4.2008, s. 62-63

Asetukseen (EY) N:o 1606/2002 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 1126/2008, annettu 3 päivänä marraskuuta 2008, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti (EUVL L 320, 29.11.2008, s. 1-481).

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Arvio asetuksesta (EY) N:oo 1606/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta (KOM(2015) 301 lopullinen, 18 kesäkuuta 2015).

Viimeisin päivitys 10.06.2015

Top