Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen (välimiesmenettely)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen (välimiesmenettely)

Jäsenvaltiot ovat tehneet yleissopimuksen välimiesmenettelyn käyttöön ottamisesta kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi etuyhteydessä keskenään olevien eri jäsenvaltioiden yritysten tulonoikaisun yhteydessä.

SÄÄDÖS

Kaksinkertaisen 90/436/ETY verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä 23 heinäkuuta 1990 tehty yleissopimus.

TIIVISTELMÄ

Jäsenvaltioilla ei ole edelleenkään minkäänlaista velvollisuutta poistaa kaksinkertaista verotusta (kahdenvälisissä sopimuksissa määrätään ainoastaan, että valtiot "pyrkivät" poistamaan sen).

Kun kaksinkertaista verotusta harjoitetaan, asianosainen yritys antaa tapauksen maansa veroviranomaisten käsiteltäväksi. Mikäli viranomaiset eivät onnistu saamaan aikaan tyydyttävää ratkaisua, ne pyrkivät poistamaan kaksinkertaisen verotuksen tekemällä kahdenvälisen sopimuksen toisen valtion veroviranomaisten kanssa.

Mikäli viranomaiset eivät pääse yhteisymmärrykseen, ne pyytävät neuvoa-antavalta komitealta lausunnon kaksinkertaisen verotuksen poistamiskeinosta.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat tehdä komitean lausunnosta poikkeavan päätöksen, mutta jos ne eivät pääse yhteisymmärrykseen, niiden on mukauduttava kyseiseen lausuntoon.

Komiteaan kuuluu puheenjohtaja, kaksi edustajaa kustakin viranomaisosapuolesta sekä parillinen luku riippumattomia osapuolia.

Neuvosto teki 21. joulukuuta 1995 sopimuksen Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä. Sopimuksen tavoitteena on antaa Itävallalle, Suomelle ja Ruotsille mahdollisuus liittyä yleissopimukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä näiden maiden Euroopan unioniin liittymisen jälkeen. Sopimus tulee voimaan sopimuksen ratifioineiden valtioiden välillä kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä lukien, kun Itävallan tasavalta, Suomen tasavalta tai Ruotsin kuningaskunta ja jokin valtio, joka on ratifioinut yleissopimuksen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä, on viimeisenä tallettanut ratifioimiskirjansa. Se tulee voimaan kunkin myöhemmin sopimuksen ratifioivan sopimusvaltion osalta kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä lukien, kun valtio on tallettanut ratifioimiskirjansa.

Neuvosto hyväksyi 25. toukokuuta 1995 pöytäkirjan yleissopimuksen 90/436/ETY muuttamisesta pidentääkseen sen voimassaoloaikaa uusiksi viisivuotiskausiksi. Pöytäkirja tulee voimaan kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä lukien, kun sopimusvaltio on viimeisenä tallettanut ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa. Se tulee voimaan 1. tammikuuta 2000.

Välimiesmenettely-yleissopimus ei ole ollut enää voimassa vuoden 2000 jälkeen, koska kaikki jäsenvaltiot eivät ole vielä ratifioineet yleissopimuksen voimassaoloajan pidentämistä koskevaa pöytäkirjaa. Tällä hetkellä yritykset voivat turvautua ainoastaan kaksinkertaista verotusta koskevien yleissopimusten riitojenratkaisua koskeviin määräyksiin, jotka eivät välimiesmenettely-yleissopimuksen tavoin velvoita sitovasti poistamaan kaksinkertaista verotusta.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Yleissopimus 90/436/ETY

1.1.1995

-

EYVL L 225, 20.8.1990

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja euroopan talous- ja sosiaalikomitealle EU:n yhteisen siirtohinnoittelufoorumin toiminnasta erimielisyyksien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi sekä EU:n ennakkohinnoittelusopimuksia koskevista suuntaviivoista [KOM(2007) 71 lopullinen - ei julkaistu EUVL :ssä].

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma, annettu 27.6.2006, etuyhteydessä keskenään olevien yritysten siirtohinnoitteluasiakirjoja Euroopan unionissa koskevista menettelysäännöistä [EUVL C 176, 28.7.2006].

Komission tiedonanto neuvostolle, annettu 7. marraskuuta 2005, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle EU:n yhteisen siirtohinnoittelufoorumin tekemästä etuyhteydessä keskenään olevien EU:n yritysten siirtohinnoitteluasiakirjoihin liittyvästä työstä [KOM(2005) 543 - ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2004, yhtiöverotuksen alalla toimivan EU:n yhteisen siirtohinnoittelufoorumin toiminnasta lokakuun 2002 ja joulukuun 2003 välisenä aikana sekä ehdotuksesta menettelysäännöiksi 23 päivänä heinäkuuta 1990 tehdyn välimiesmenettely-yleissopimuksen (90/436/ETY) tehokasta täytäntöönpanoa varten (90/436/ETY) [KOM(2004) 297 - ei julkaistu EYVL:ssä].

Komissio ehdottaa menettelysääntöjä, joiden tavoitteena on taata vuoden 1990 välimiesmenettely-yleissopimuksen tehokkaampi ja yhdenmukaisempi soveltaminen jäsenvaltioissa, jotka pyrkivät vähentämään kaksinkertaista verotusta konsernin sisäisten liiketoimien yhteydessä. Ehdotetut menettelysäännöt perustuvat yhtiöverotuksen alalla toimivan EU:n yhteisen siirtohinnoittelufoorumin työhön. Komission tavoitteena on ensinnäkin määritellä toimintaa koskevat säännöt (erityisesti valitusten käsittelyn alkamisajankohdat; neuvoa-antavan toimikunnan yksityiskohtaiset säännöt; jäsenvaltioiden on perustettava neuvoa-antava toimikunta, jos kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta ei päästä sopimukseen kahden vuoden kuluessa; veronkannon keskeyttäminen riitojenratkaisumenettelyn aikana). Toiseksi komissio suosittelee, että jäsenvaltiot soveltavat näitä sääntöjä kaksinkertaista verotusta koskevien kahdenvälisten sopimustensa riitojenratkaisua koskeviin määräyksiin.

Viimeisin päivitys 02.04.2007

Top