Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mallien suojaa koskevien kansallisten lainsäädäntöjen yhdenmukaistaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mallien suojaa koskevien kansallisten lainsäädäntöjen yhdenmukaistaminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 98/71/EY, jolla varmistetaan teollisten mallien suoja

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä pyritään yhdenmukaistamaan mallien suojaa koskevat kansalliset lainsäädännöt, jotta varmistetaan, että oikeuden haltijalla on sama suoja kaikissa EU-maissa.

Kansallisia lainsäädäntöjä ja yhtenäisen suojan tarjoavan yhteisömallin saamista koskevaa EU:n laajuista järjestelmää sovelletaan rinnakkain.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiiviä sovelletaan malleihin*, jotka on rekisteröity

Suojan saamisen edellytykset

Saadakseen suojan mallin on oltava uusi ja luonteeltaan yksilöllinen. EU-maat suojaavat malleja rekisteröimällä ne ja antamalla yksinoikeuden niiden luojalle.

Suojan voimassaoloaika

Mallin suoja on voimassa yhden tai useamman viisivuotiskaudenenintään 25 vuoden ajan . Suoja antaa mallin haltijalle yksinoikeuden käyttää mallia ja estää kolmansia osapuolia käyttämästä sitä.

Rekisteröinnistä johtuvat oikeudet

Mallin rekisteröinti antaa sen haltijalle yksinoikeuden käyttää sitä ja estää kolmansia osapuolia käyttämästä sitä.

Oikeuksien rajoittaminen

Mallioikeudesta johtuvia oikeuksia ei voida käyttää seuraavissa tapauksissa:

 • yksityiset ja muut kuin kaupallisessa tarkoituksessa tehdyt toimet
 • kokeelliset toimet
 • toisintaminen kuvitus- tai opetustarkoituksiin
 • varusteet, jotka ovat toiseen maahan rekisteröidyissä aluksissa tai ilma-aluksissa näiden tullessa tilapäisesti kyseisen EU-maan alueelle
 • tällaisten alusten korjausta varten kyseisen jäsenvaltion alueelle tuodut varaosat ja tarvikkeet
 • tällaisille aluksille suoritettavat korjaukset.

Suojaa ei myöskään anneta

 • tuotteen sellaiselle osalle, joka ei ole näkyvissä tuotteen tavanomaisen käytön aikana
 • tuotteen ulkoasun niille piirteille, jotka määräytyvät pelkästään tuotteen teknisen käyttötarkoituksen mukaan
 • tuotteen ulkoasun niille piirteille, jotka on toisinnettava, jotta tuote voidaan mekaanisesti liittää toiseen tuotteeseen tai asentaa siihen, sen ympärille tai sitä vasten
 • varusteille, jotka ovat tilapäisesti toisen EU-maan alueelle tulevissa aluksissa tai ilma-aluksissa
 • tällaisten alusten korjausta varten kyseiseen EU-maahan tuoduille varaosille ja tarvikkeille
 • malleille, jotka ovat yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastaisia.

Mitättömäksi julistaminen

Mallioikeus voidaan julistaa mitättömäksi vielä sen jälkeen, kun se on rauennut tai siitä on luovuttu (oikeuden haltija on luopunut oikeudesta).

Suhde muihin suojamuotoihin

Jos tietyssä EU-maassa malleja suojataan säännöksillä, jotka koskevat rekisteröimättömiä malleja, tekijänoikeutta, tavaramerkkejä, patentteja ja hyödyllisyysmalleja, tai muilla säännöksillä, näitä sovelletaan edelleen mallien suojaa koskevien säännösten rinnalla.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 17. marraskuuta 1998 alkaen. EU-maiden oli sisällytettävä se osaksi kansallista lainsäädäntöä 28. lokakuuta 2001 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEINEN TERMI

Malli: Tuotteen tai sen osan ulkomuoto, joka johtuu tuotteen ja/tai sen koristelun piirteistä, erityisesti linjoista, ääriviivoista, väreistä, muodosta, pintarakenteesta ja/tai materiaalista.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/71/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 1998, mallien oikeudellisesta suojasta (EYVL L 289, 28.10.1998, s. 28–35)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EY) N:o 6/2002, annettu 12 päivänä joulukuuta 2001, yhteisömallista (EYVL L 3, 5.1.2002, s. 1–24)

Asetukseen (EU) N:o 6/2002 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu versio on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 07.07.2016

Top