Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhteisömallit

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Yhteisömallit

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 6/2002 yhteisömallista

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella luodaan EU:n laajuinen järjestelmä sellaisen yhteisömallin saamiseksi, jolla on yhdenmukainen suoja. Siinä esitellään menettely mallien rekisteröimiseksi sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (OHIM).

EU:n järjestelmä toimii kansallisten suojajärjestelmien rinnalla. Kysymyksissä, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, sovelletaan EU-maiden kansallisia lakeja.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

 • Suojan saamiseksi mallien on täytettävä uutuuden ja yksilöllisen luonteen vaatimukset (eli niiden on oltava erilaisia kuin jo olemassa olevat tuotteet).
 • Järjestelmä ei suojaa moniosaisten tuotteiden osia, joiden ulkoasusta suojatut mallit ovat riippuvaisia (esim. autojen näkyvät varaosat).
 • Suojan piiriin voivat kuitenkin kuulua muiden tuotteiden osat, jotka ovat näkyvissä sen tuotteen tavanomaisen käytön aikana, johon ne on asennettu.

Oikeus yhteisömalliin

Oikeus malliin kuuluu mallin luojalle tai sille, jolle hänen oikeutensa ovat siirtyneet. Asetuksessa säädetään kahdentyyppisestä mallin suojasta, joita sovelletaan suoraan kaikissa EU-maissa.

 • 1.

  Rekisteröimättömät yhteisömallit:

  • ei muodollisuuksia,
  • lyhytaikainen suoja: malli suojataan enintään kolmen vuoden ajan siitä päivästä lukien, jona malli on ensimmäistä kertaa tullut tunnetuksi EU:ssa, eli sellaisen mallin myyntiin laskemispäivästä, jota on markkinoitu tai josta on tehty julkaisuja.
 • 2.

  Rekisteröidyt yhteisömallit:

  • rekisteröity OHIM:issa,
  • suojattu vähintään viiden ja enintään kahdenkymmenenviiden vuoden ajan.

Rekisteröidyt mallit on suojattu sekä jäljentämistä että samantapaisen mallin itsenäistä muotoilua vastaan, kun taas rekisteröimättömät mallit on suojattu ainoastaan jäljentämistä vastaan.

Oikeuksien rajoitukset

Yhteisömallista johtuvia oikeuksia ei voida käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • yksityisiin ja muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin suoritetut toimet,
 • kokeelliset toimet,
 • esimerkiksi opetustarkoituksiin suoritettava toisintaminen.

Asetusta ei sovelleta varusteisiin, jotka ovat kolmanteen maahan rekisteröidyissä aluksissa tai ilma-aluksissa näiden tullessa tilapäisesti EU:n alueelle.

Yhteisömallin rekisteröiminen

 • Rekisteröityä yhteisömallia koskeva hakemus voidaan tehdä OHIM:iin tai teollisoikeuksia käsittelevään jäsenvaltion keskusvirastoon.
 • Kaikki hakemukset toimitetaan joka tapauksessa OHIM:iin, joka tutkii hakemuksen virallisesti ja myöntää tarvittaessa hakijalle yhteisömallin kirjaamalla sen yhteisömallirekisteriin.
 • Tämän jälkeen OHIM julkaisee rekisteröinnin julkisessa tiedotteessa.
 • Hakija voi pyytää julkaisun lykkäämistä 30 kuukaudella hakemuksen tekemispäivästä arkaluontoisten tietojen suojelemiseksi.

Käyttöluvat

Yhteisömalliin voidaan myöntää käyttölupa koko EU:n aluetta tai sen osaa varten. Luvat voidaan myöntää yksinoikeudella tai ilman yksinoikeutta. Tämän toteutuminen edellyttää ehdottomasti mallinhaltijan suostumusta.

Mitätöinti

Rekisteröity yhteisömalli voidaan mitätöidä

 • jos se ei vastaa yhteisömalleja koskevia edellytyksiä,
 • jos sen haltijalla ei ole oikeutta yhteisömalliin,
 • jos malli merkitsee asianomaisen EU-maan tekijänoikeutta koskevan lainsäädännön nojalla suojatun teoksen luvatonta käyttöä.

Seuraamukset

Asetuksessa on eritelty yhteisömallien loukkausta koskevat seuraamukset. Näitä ovat tuotannon kielto ja loukkaavien tuotteiden takavarikointi. EU-maan tuomioistuin voi myös määrätä muista seuraamuksista.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 6. maaliskuuta 2002 alkaen.

TAUSTAA

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 6/2002, annettu 12 päivänä joulukuuta 2001, yhteisömallista (EUVL L 3, 5.1.2002, s. 1–24)

Asetukseen (EU) N:o 6/2002 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 29.02.2016

Top