Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lakisääteinen tilintarkastus – yritysten tilinpäätösten virheettömyyden varmistaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lakisääteinen tilintarkastus – yritysten tilinpäätösten virheettömyyden varmistaminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2006/43/EY tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Siinä yhdistetään kaksi olemassa olevaa säädöstä (yhteisöjen omista tilinpäätöksistä annettu direktiivi 78/660/ETY ja konsernitilinpäätöksistä annettu direktiivi 83/349/ETY) yritysten tilinpäätösten luotettavuuden parantamiseksi.
 • Siinä vahvistetaan tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteistä tilintarkastusta* koskevat vähimmäisvaatimukset.
 • Sillä pyritään varmistamaan, että yrityksen tilinpäätöksessä annetaan oikea ja riittävä kuva yrityksen varoista ja vastuista, rahoitusasemasta sekä tuloksesta.
 • Tässä tiivistelmässä otetaan huomioon se, että direktiiviä 2006/43/EY on muutettu kolme kertaa: direktiivillä 2008/30/EY, direktiivillä 2013/34/EU (joka sisältää Euroopan unionin (EU) tilinpitosäännöt) ja direktiivillä 2014/56/EU.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tilintarkastajien julkinen rekisteri

 • Lakisääteisen tilintarkastuksen saavat suorittaa vain EU-maiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymät lakisääteiset tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt.
 • EU-maiden on pidettävä niistä julkista rekisteriä.

Tilintarkastusyhteisöjen tunnustaminen niiden kotimaan ulkopuolella

 • Tilintarkastusyhteisön, joka haluaa suorittaa lakisääteisiä tilintarkastuksia muussa kuin siinä EU-maassa, jossa on sen kotipaikka, on rekisteröidyttävä vastaanottavan maan toimivaltaisen viranomaisen pitämään rekisteriin.
 • Vastaanottavan maan toimivaltaisen viranomaisen on rekisteröitävä tilintarkastusyhteisö, jonka toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt sen kotimaassa.

Toisesta EU-maasta tulevan tilintarkastajan hyväksyminen

Toisesta EU-maasta tulevat tilintarkastajat saattavat joutua suorittamaan (enintään kolmen vuoden pituisen) sopeutumisajan ja/tai kelpoisuuskokeita. Näin varmistetaan, että niillä on riittävät tiedot muun muassa yhtiö- ja vero-oikeudesta sekä sosiaalilainsäädännöstä. Hyväksymisen jälkeen tilintarkastajat on kirjattava julkiseen rekisteriin.

Jatkuva koulutus

 • Lakisääteisten tilintarkastajien edellytetään osallistuvan jatkuvaan koulutukseen ylläpitääkseen ja parantaakseen teoreettisen tiedon, ammatillisen osaamisen ja ammatillisten arvojen tasoa.
 • Jos tilintarkastajat eivät täytä näitä jatkuvan koulutuksen edellytyksiä, heille määrätään seuraamuksia.

Riippumattomuus ja puolueettomuus

 • EU-maiden on varmistettava, että tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt sekä luonnolliset henkilöt, jotka ovat sellaisessa asemassa, että he voivat suoraan tai välillisesti vaikuttaa lakisääteiseen tilintarkastukseen, toimivat tehtäviään suorittaessaan itsenäisesti suhteessa tarkastettavaan yhteisöön eivätkä osallistu sen päätöksentekoon.
 • Riippumattomuutta koskevan edellytyksen on täytyttävä sekä
  • aikana, jonka tilintarkastuksen kohteena oleva tilinpäätös kattaa, että
  • aikana, jolloin lakisääteinen tilintarkastus tehdään.

Luottamuksellisuus ja salassapitovelvollisuus

 • Tilintarkastajien on noudatettava asiakkaidensa yksityisyyttä koskevia tiukkoja sääntöjä. Nämä säännöt eivät kuitenkaan saa haitata tämän direktiivin asianmukaista täytäntöönpanoa.
 • Näitä sääntöjä sovelletaan edelleen tilintarkastusyhteisöihin, vaikka ne eivät enää osallistuisi tietyn tilintarkastustoimeksiannon suorittamiseen.

Kansainväliset standardit

Kaikki lakisääteiset tilintarkastukset on suoritettava kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti, mikäli Euroopan komissio hyväksyy nämä standardit: Komissio voi hyväksyä nämä standardit harkintavaltansa mukaan ja ainoastaan siinä tapauksessa, että ne täyttävät tietyt edellytykset. EU-maat voivat soveltaa kansallisia standardeja siihen saakka, kunnes komissio hyväksyy kansainväliset standardit.

Nimeäminen ja erottaminen

 • Tarkastettavan yhteisön yhtiökokous tai jäsenten kokous nimeää lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön, mutta EU-maat voivat hyväksyä vaihtoehtoisia valintatapoja edellyttäen, että lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuus tarkastettavasta yhteisöstä varmistetaan.
 • Tilintarkastajat tai tilintarkastusyhteisöt voidaan erottaa ainoastaan asianmukaisin perustein. Kirjanpitokäsittelyä tai tilintarkastusmenettelyjä koskevat mielipide-erot eivät ole asianmukaisia erottamisperusteita.

Konsolidoitujen tilinpäätösten tarkastaminen

Konsolidoitujen tilinpäätösten (toisin sanoen emo- tai tytäryhtiön tilinpäätösten) osalta konsernin osia tarkastavien lakisääteisten tilintarkastajien vastuualueet on määriteltävä selkeästi. Konsernin tilintarkastaja (toisin sanoen konsolidoidun tilinpäätöksen tarkastuksen suorittava lakisääteinen tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö) on kokonaisvastuussa tilintarkastuskertomuksesta.

Laadunvarmistus

 • EU-maiden on otettava käyttöön laadunvarmistusjärjestelmä, joka on riippumaton suhteessa valvonnan kohteena oleviin lakisääteisiin tilintarkastajiin ja julkisen valvonnan alainen.
 • Laadunvarmistus koskee muun muassa seuraavia seikkoja:
  • voimassa olevien tilintarkastusstandardien ja riippumattomuutta koskevien vaatimusten noudattaminen
  • käytettyjen resurssien määrä ja laatu
  • tilintarkastuspalkkiot ja
  • tilintarkastusyhteisöjen sisäiset laadunvarmistusjärjestelmät.
 • Laadunvarmistusjärjestelmän rahoituksen on oltava turvattu, eivätkä lakisääteiset tilintarkastajat tai tilintarkastusyhteisöt saa asiattomasti vaikuttaa siihen.
 • Laaduntarkastustoimeksiantojen suorittajat on valittava puolueettomalla menettelyllä, jolla varmistetaan, että tarkastusten suorittajien ja tarkastusten kohteena olevien lakisääteisten tilintarkastajien tai tilintarkastusyhteisöjen välillä ei ole eturistiriitoja.

Tutkinta ja seuraamukset

 • EU-maiden on otettava käyttöön tehokkaat tutkinta- ja seuraamusjärjestelmät puutteellisesti suoritettujen lakisääteisten tilintarkastusten havaitsemiseksi, korjaamiseksi ja ehkäisemiseksi.
 • Lakisääteisiin tilintarkastajiin ja tilintarkastusyhteisöihin kohdistetut toimenpiteet ja seuraamukset on julkistettava asianmukaisella tavalla. Seuraamuksiin on sisällyttävä mahdollisuus peruuttaa hyväksyminen.

Pienet yritykset

 • EU:ssa ei edellytetä pieniltä yrityksiltä lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamista.
 • Silloin, kun EU-maat edellyttävät pieniltä yrityksiltä lakisääteisiä tilintarkastuksia, ne on suoritettava siten, että otetaan huomioon kyseisten yritysten harjoittama liiketoiminta ja yrityksen koko.

Yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt*

Yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä koskeviin lakisääteisiin tilintarkastuksiin sovelletaan tiukkoja sääntöjä, koska näistä yhteisöistä on saatava luotettavat tiedot ja niillä on merkitystä kansalaisten ja sijoittajien kannalta. Näissä säännöissä määrätään muun muassa seuraavista seikoista:

 • seikkaperäisempi tilintarkastuskertomus, jossa annetaan tietoa tilintarkastuksen suorittamisesta
 • tilintarkastajien/tilintarkastusyhteisöjen vaihtaminen säännöllisin väliajoin
 • EU-maiden laatima oheispalvelujen luettelo sellaisista palveluista, joita lakisääteinen tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö eivät voi tarjota tarkastettavalle yhteisölle
 • oheispalveluista perittävien palkkioiden rajoittaminen
 • tarkastusvaliokunnan muodostaminen; sen keskeisenä tehtävänä on nimetä tilintarkastaja ja valvoa tilintarkastusta.

Asetuksessa (EU) N:o 537/2014 säädetään muita erityisesti yleisen edun kannalta merkittäviin yhteisöihin sovellettavia sääntöjä.

Täytäntöönpanosäädökset ja delegoidut säädökset

Direktiivin mukaan komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä ja delegoituja säädöksiä direktiiviin sisältyvistä kansainvälisistä näkökohdista. Niissä voidaan määrittää tarkemmin, miten EU-maiden viranomaisten ja eri markkinaosapuolten on noudatettava direktiivissä tälle toimialalle säädettyjä velvoitteita.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 29. kesäkuuta 2006 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 29. kesäkuuta 2008 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Lakisääteinen tilintarkastus: Varainhoitoa koskevien tietojen lakisääteisesti vaadittava tarkastus, jonka tarkoituksena on antaa osakkeenomistajille lausunto yhtiön tai julkisyhteisön tilien oikeellisuudesta.

Yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt: Näitä yhteisöjä ovat muun muassa seuraavat:

 • jossakin EU-maassa julkisesti noteeratut yhtiöt
 • luottolaitokset
 • vakuutusyhtiöt
 • yhteisöt, jotka EU-maat ovat nimenneet yleisen edun kannalta merkittäviksi niiden liiketoiminnan luonteen, yhteisön koon tai työntekijämäärän vuoksi.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/253/ETY kumoamisesta (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 87–107)

Direktiiviin 2006/43/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Ks. konsolidoitu toisinto.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 537/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta (EUVL L 158, 27.5.2014, s. 77–112)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 29.05.2017

Top