Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pääoman hankinnasta suoritettavat välilliset verot

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pääoman hankinnasta suoritettavat välilliset verot

Direktiivillä säännellään pääoman hankinnasta suoritettavien välillisten verojen kantamista jäsenvaltioissa. Siinä kielletään kaikki tällaiset verot eli ennen kaikkea pääoman hankintavero. Jotkut maat saavat kuitenkin jatkaa sen kantamista tietyin poikkeusedellytyksin.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2008/7/EY, annettu 12 päivänä helmikuuta 2008, pääoman hankinnasta suoritettavista välillisistä veroista.

TIIVISTELMÄ

Pääoman hankintavero on välillinen vero, joka häiritsee pääomien vapaata liikkuvuutta. Tässä käsitellyn direktiivin mukaan paras ratkaisu olisi veron poistaminen, sillä se haittaa liiketoiminnan kehittämistä Euroopan unionissa (EU).

Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat verot ja yhtiömuodot

Direktiivillä on tarkoitus säännellä välillisten verojen kantamista

 • pääomayhtiöiden pääomapanoksista
 • pääomayhtiöiden rakenneuudistustoimista
 • eräiden arvopaperien ja debentuurilainojen liikkeeseen laskemisesta.

Sitä sovelletaan seuraaviin yhtiömuotoihin:

 • osakeyhtiö
 • kommandiittiosakeyhtiö
 • rajavastuuyhtiö.

Sitä sovelletaan myös kaikkiin yhtiöihin, yrityksiin, yhteenliittymiin tai oikeushenkilöihin

 • joiden omistusosuudet ovat vaihdettavissa arvopaperipörssissä
 • joiden osakkailla on oikeus myydä vapaasti osuutensa ja joiden osakkaiden vastuu yhtiön veloista rajoittuu heidän osuuksiensa arvoon
 • tai jotka ovat voittoa tavoittelevia.

Direktiivissä selvennetään, mitä tarkoitetaan pääomapanoksella (mukaan lukienpääomayhtiön perustaminen tai muun kuin pääomayhtiön muuttaminen pääomayhtiöksi tai pääoman korottaminen omaisuuserien sijoituksella tai lisäämällä voitot tai rahastot pääomaan…) sekä rakenneuudistuksilla,

kutenomaisuuserien sijoituksella tai osakkaidenvaihdolla suoritettavilla sulautumisilla

Pääoman hankinnasta suoritettavien välillisten verojen kantokielto

EU-maat eivät saa kantaa välillistä veroa pääomayhtiöiden pääoman hankinnasta. Tällaiset liiketoimet vaikuttavat erityisesti

 • pääomapanokset
 • lainat tai palvelujen tarjonta, joka tapahtuu osana pääomapanosta
 • ennen liiketoiminnan aloittamista tehtävä rekisteröinti tai muu muodollisuus, jota edellytetään yhtiön oikeudellisen muodon vuoksi
 • yhtiön perustamisasiakirjan muuttaminen
 • rakenneuudistustoimet.

Direktiivi kieltää myös välillisten verojen kantamisen eräiden arvopaperien ja debentuurilainojen liikkeeseen laskemisesta. EU-maat voivat kuitenkin kantaa joitakin oikeuksien tai omaisuuden luovutuksista suoritettavia veroja, palkkioiden ja korvausten muodossa kannettavia veroja ja arvonlisäveroa (ALV).

Poikkeukset

Niihin EU-maihin, joissa pääoman hankintaveroa kannettiin 1. tammikuuta 2006, sovelletaan erityissäännöksiä. Kyseiset EU-maat saavat jatkaa veron kantamista, mutta verokannan on oltava kiinteä ja suuruudeltaan enintään 1 prosentti, ja sitä voidaan kantaa ainoastaan pääomapanoksista. Pääoman hankintaveroa ei siis voida kantaa muista liiketoimista, kuten rakenneuudistustoimista.

Pääoman hankintaveroa voi kantaa vain se EU-maa, jossa pääomayhtiön tosiasiallinen liikkeenjohto sijaitsee silloin, kun pääomapanos sijoitetaan. Lisäksipääoman hankintavero suoritetaan vain kerran.

Poikkeuksia voidaan soveltaa pääomayhtiöihin, jotka tarjoavat julkisia palveluja tai toimivat yksinomaan kulttuuri- tai sosiaalitarkoituksessa.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2008/7/EY

12.3.2008 (1, 2, 6, 9, 10 ja 11 artikla: 1.1.2009)

3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 ja 14 artikla: 31.12.2008.

EUVL L 46, 21.2.2008

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus neuvoston direktiiviksi, annettu 28 päivänä syyskuuta 2011, yhteisestä finanssitransaktioverojärjestelmästä ja direktiivin 2008/7/EY muuttamisesta [KOM(2011) 594 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Finanssipalvelujen varmuuden lisäämiseksi ehdotuksella on tarkoitus luoda yhteinen finanssitransaktioverojärjestelmä, jonka tavoitteena on

 • välttää finanssipalveluiden sisämarkkinoiden pirstoutuminen
 • saada finanssilaitokset osallistumaan kohtuullisella osuudella kriisin kustannusten kattamiseen
 • toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet finanssimarkkinoiden tehostamiseksi.

Neuvoston direktiivi 2013/13/EU, annettu 13 päivänä toukokuuta 2013, tiettyjen verotuksen alan direktiivien mukauttamisesta Kroatian tasavallan liittymisen johdosta (EUVL L 141, 28.5.2013)

Neuvoston päätös 2013/52/EU, annettu 22 päivänä tammikuuta 2013, luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön finanssitransaktioveron alalla (EUVL L 22, 25.1.2013).

Tämän päätöksen mukaisesti Belgia, Saksa, Viro, Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, Itävalta, Portugali, Slovenia, ja Slovakia saavat aloittaa keskenään tiiviimmän yhteistyön yhteisen finanssitransaktioverojärjestelmän perustamisen alalla.

Ehdotus neuvoston direktiiviksi tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta finanssitransaktioveron alalla, 14.2.2013 [COM(2013) 71 final].

Viimeisin päivitys 21.04.2014

Top