Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Taloudelliset lähentymisvaatimukset euroon liittymiselle - lähentymisraportti 2014

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Taloudelliset lähentymisvaatimukset euroon liittymiselle - lähentymisraportti 2014

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Lähentymisraportti 2014 - COM(2014) 0326 final

TIIVISTELMÄ

Komissio raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle niiden EU-maiden edistymisestä yhteisen valuutan käyttöönottoa koskevien ehtojen täyttämisessä, jotka eivät vielä kuulu euroalueeseen (ts. joita koskee poikkeus). Raportissa todetaan Liettuan täyttävän nämä ehdot.

LÄHENTYMISRAPORTIN 2014 TARKOITUS

Raportissa arvioidaan kahdeksan EU-maan - Bulgarian, Tšekin, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Romanian ja Ruotsin - euron käyttöönottovalmiutta. Komission kertomus laadittiin samaan aikaan Euroopan keskuspankin (EKP) lähentymisraportin kanssa osana säännöllistä kahden vuoden välein tehtävää arviointia.

Kaikki EU-maat Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Tanskaa lukuun ottamatta ovat Euroopan unionin toiminnasta tehdyllä sopimuksella sitoutuneet ottamaan euron käyttöön, kun vaadittavat ehdot täyttyvät. Raportin laadinta-ajankohtana euroalueeseen kuului 18 EU-maata. Näin ollen arvioitavana oli 8 EU-maata.

Raportissa tutkitaan lähentymiskriteereiden avulla, missä määrin nämä kahdeksan maata ovat saavuttaneet kestävän lähentymisen korkean tason. Nämä kriteerit liittyvät

hintavakauteen*

kestävään julkistalouden tilanteeseen*

valuuttakurssivakauteen*

pitkien korkojen lähentymiskriteereihin*.

Arvioinnin yhteydessä otetaan huomioon myös lisätekijöitä (esim. vaihtotase ja markkinoiden yhdentyminen). Nämä tekijät määrittävät, onko kyseisen maan lähentyminen kestävää ja sujuisiko sen euroalueen jäsenyys ongelmitta.

Raportissa arvioidaan myös, missä määrin näiden maiden valuutta-asioita koskeva lainsäädäntö noudattaa talous- ja rahaliittoa koskevien EU-sopimusten määräyksiä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Vuoden 2014 lähentymisraportissa päädytään seuraaviin johtopäätöksiin:

Liettua täyttää euron käyttöön ottoon liittyvät ehdot. Sen talous on saavuttanut kestävän lähentymisen korkean tason suhteessa euroalueen talouteen, ja sen rahoitusalaa koskeva lainsäädäntö on täysin sopusoinnussa EU:n lainsäädännön kanssa. Näin ollen komissio ehdottaa, että neuvosto tekee päätöksen, jolla Liettua ottaa euron käyttöön 1. tammikuuta 2015.

Muut seitsemän EU-maata, Bulgaria, Tšekki, Kroatia, Unkari, Puola, Romania ja Ruotsi, eivät täytä kaikkia euron käyttöönotolle asetettuja kriteerejä. Niiden tilannetta arvioidaan uudelleen kahden vuoden kuluttua.

Lähentymiskriteerien täyttyminen kahdeksan EU-maan osalta

Inflaatio: Liettuan keskimääräinen inflaatio 12 kuukauden arviointijaksona (joka päättyi huhtikuussa 2014) oli 0,6 prosenttia eli reilusti 1,7 prosentin viitearvon alapuolella, ja sen ennakoidaan pysyvän viitearvon alapuolella lähikuukausina. Kaikki tarkastellut maat Romaniaa lukuun ottamatta täyttävät hintavakauskriteerin.

Julkinen talous: Liettua ei ole liiallista alijäämää koskevan menettelyn kohteena. Myös Bulgaria, Unkari, Romania ja Ruotsi täyttävät tämän kriteerin. Tšekki täyttää sen, jos neuvosto päättää komission ehdotuksen mukaisesti lopettaa siihen kohdistuvan liiallista alijäämää koskevan menettelyn. Kroatia ja Puola ovat edelleen liiallista alijäämää koskevan menettelyn kohteina eivätkä siksi täytä tätä kriteeriä.

Valuuttakurssivakaus: vain Liettua osallistuu eurooppalaiseen valuuttakurssijärjestelmään (ERM II). Kahden vuoden viitejakson aikana liti (Liettuan valuutta) ei poikennut ERM II:n keskuskurssista, eikä siihen kohdistunut paineita. Mikään muu maa ei tällä hetkellä täytä tätä kriteeriä, sillä ne eivät osallistu ERM II:een.

Pitkän aikavälin korko: keskimääräinen pitkän aikavälin korko oli Liettuassa huhtikuuhun 2014 päättyvän vuoden jakson aikana 3,6 prosenttia eli selvästi 6,2 prosentin viitearvoa matalampi. Myös muut maat täyttävät tämän kriteerin.

On huomattava, että lähentymisraportin julkaisemisen jälkeen Liettua liittyi euroalueeseen 1. tammikuuta 2015 ollen 19. liittynyt maa.

TAUSTAA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 140 artiklan 1 kohdan mukaisesti komissio ja Euroopan keskuspankki laativat lähentymisraportit vähintään joka toinen vuosi tai sellaisen maan pyynnöstä, joka haluaa liittyä euroon. Raportteja käytetään perustana päätettäessä, voiko maa liittyä euroon.

KESKEISET TERMIT

* Hintavakaus: maan on osoitettava tarkasteluajankohtaa edeltävänä vuotena kestävä hintavakaus ja keskimääräinen inflaatio, joka on enintään 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kolmen hintavakaudessa parhaiten suoriutuneen EU-maan vastaava taso.

* Kestävä julkisen talouden tilanne: maata ei saa koskea neuvoston päätös, jonka mukaan sillä on liiallinen alijäämä.

* Valuuttakurssivakaus: maan on noudatettava valuuttakurssimekanismin antamia tavanomaisia vaihteluvälejä ilman vakavia jännitteitä vähintään kahtena tarkasteluajankohtaa edeltävänä vuotena.

* pitkien korkojen lähentymiskriteeri: maan pitkän aikavälin nimelliskorko saa olla enintään kaksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin kolmen hintavakaudessa parhaiten suoriutuneen EU-maan vastaava taso.

SÄÄDÖS

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Lähentymiskehityksen arviointi 2014 (laadittu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 140 artiklan 1 kohdan mukaisesti) (COM(2014) 0326 final, 4.6.2014)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan keskuspankki Lähentymisraportti kesäkuu 2014

Neuvoston päätös 2014/509/EU, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, euron käyttöönotosta Liettuassa 1 päivänä tammikuuta 2015 (EUVL L 228, 31.7.2014, s. 29-32)

Neuvoston asetus (EU) N:o 827/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi (EUVL L 228, 31.7.2014, s. 3-4)

Neuvoston asetus (EU) N:o 851/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa koskevan euron muuntokurssin osalta (EUVL L 233, 6.8.2014, s. 21)

Viimeisin päivitys: 06.10.2015

Top