Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euron ja kansallisten valuuttojen välinen valuuttakurssimekanismi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euron ja kansallisten valuuttojen välinen valuuttakurssimekanismi

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Eurooppa-neuvoston päätöslauselma valuuttakurssimekanismin perustamisesta

Euroopan keskuspankin ja euroalueen ulkopuolisten EU-maiden keskuspankkien välinen sopimus talous- ja rahaliiton valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä

PÄÄTÖSLAUSELMAN JA SOPIMUKSEN TARKOITUS

 • Päätöslauselman tavoitteena oli luoda euroalueen ja sen ulkopuolisten maiden välille järjestelmä, joka takasi eri valuuttojen välisten valuuttakurssien vakauden talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen käynnistyttyä 1. tammikuuta 1999.
 • Sopimus perustuu päätöslauselmaan, ja sillä kumotaan ja korvataan aiempi, vuonna 1998 tehty samankaltainen sopimus. Sopimuksella luotiin alkuperäisen Euroopan valuuttajärjestelmän korvannut vakaa valuuttakurssimekanismi (ERM II) euron ja sopimukseen osallistuvien euroalueen ulkopuolisten EU-maiden kansallisten valuuttojen välille. Tällä hetkellä ERM II:een kuuluu ainoastaan Tanskan kruunu.
 • Tavoitteena on välttää valuuttakurssien liiallista vaihtelua, joka haittaisi sisämarkkinoiden toimintaa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Sopimuksessa
  • vahvistetaan, että ERM II:een osallistuminen on vapaaehtoista euroalueen ulkopuolisille eli yhteisvaluutan ulkopuolelle jättäytyneille EU-maille, mutta siinä todetaan kuitenkin, että niiden oletetaan liittyvän mekanismiin;
  • määrätään keskuskurssin määrittelemisestä euron ja kunkin osallistuvan kansallisen valuutan välille; keskuskurssista sopivat Euroopan keskuspankki (EKP) ja asianomaisen maan keskuspankki, ja valuuttakurssi voi vaihdella keskuskurssista 15 prosenttia kumpaankin suuntaan;
  • annetaan EKP:lle ja kansalliselle keskuspankille oikeus automaattisiin ja rajoittamattomiin interventioihin, jos 15 prosentin vaihteluväli ylittyy;
  • vahvistetaan seuraavia asioita koskevat menettelyt:
   • euroalueen kansallisten keskuspankkien osallistuminen interventioihin;
   • EKP:n ja euroalueen ulkopuolisen kansallisen keskuspankin erittäin lyhyen ajan luottojärjestelyt;
   • erittäin lyhyen ajan luottojen takaisinmaksu;
   • rahoitusoperaation pidentäminen;
   • EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien tiiviimpi valuuttakurssiyhteistyö;
   • ERM II -järjestelmän seuranta;
   • keskuskurssien 15 prosentin vaihteluvälin mahdollinen muuttaminen.
 • Sopimusta on muutettava aina, kun järjestelmään liittyy uusi kansallinen keskuspankki. Kaikki sopimukseen tehdyt muutokset on lueteltu kohdassa ”Muut asiaan liittyvät asiakirjat”.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSLAUSELMAA JA SOPIMUSTA SOVELLETAAN?

 • Päätöslauselmaa on sovellettu 16. kesäkuuta 1997 alkaen.
 • Sopimusta on sovellettu 1. huhtikuuta 2006 alkaen.

TAUSTAA

 • Taloudellisen suorituskyvyn lähentyminen on tärkeää, jotta valuuttakurssit pysyisivät vakaina. Toimivat sisämarkkinat, investointien lisääminen, kasvu ja työllisyys edellyttävät vakaata taloudellista toimintaympäristöä.
 • Valuuttakurssimekanismi tarjoaa euroalueen ulkopuolisille EU-maille terveen talouspolitiikan viitekehyksen ja auttaa niitä valmistautumaan euron käyttöönottoon.

ASIAKIRJA

Eurooppa-neuvoston päätöslauselma valuuttakurssimekanismin perustamisesta talous- ja rahaliiton kolmannessa vaiheessa, Amsterdam 16 päivänä kesäkuuta 1997 (EYVL C 236, 2.8.1997, s. 5–6)

Euroopan keskuspankin ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välinen sopimus, tehty 16 päivänä maaliskuuta 2006, talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä (EUVL C 73, 25.3.2006, s. 21–27)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan keskuspankin ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välinen sopimus, tehty 21 päivänä joulukuuta 2006, jolla muutetaan Euroopan keskuspankin ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välistä talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä 16 päivänä maaliskuuta 2006 tehtyä sopimusta (EUVL C 14, 20.1.2007, s. 6–8)

Euroopan keskuspankin ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välinen sopimus, tehty 14 päivänä joulukuuta 2007, jolla muutetaan Euroopan keskuspankin ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välistä talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä 16 päivänä maaliskuuta 2006 tehtyä sopimusta (EUVL C 319, 29.12.2007, s. 7–9)

Sopimus, tehty 13 päivänä joulukuuta 2010, Euroopan keskuspankin ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välillä, jolla muutetaan Euroopan keskuspankin ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välistä talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä 16 päivänä maaliskuuta 2006 tehtyä sopimusta (EUVL C 5, 8.1.2011, s. 3–6)

Euroopan keskuspankin ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välinen sopimus, tehty 21 päivänä kesäkuuta 2013, jolla muutetaan Euroopan keskuspankin ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välistä talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä 16 päivänä maaliskuuta 2006 tehtyä sopimusta (EUVL C 187, 29.6.2013, s. 1–4)

Euroopan keskuspankin ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välinen sopimus, tehty 13 päivänä marraskuuta 2014, jolla muutetaan Euroopan keskuspankin ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välistä talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä 16 päivänä maaliskuuta 2006 tehtyä sopimusta (EUVL C 64, 21.2.2015, s. 1–4)

Viimeisin päivitys: 11.04.2017

Top