Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rahanpesu: rahanpesun estäminen tulliyhteistyön avulla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Rahanpesu: rahanpesun estäminen tulliyhteistyön avulla

Asetuksessa säädetään, että jokainen luonnollinen henkilö, joka tuo Euroopan unionin (EU) alueelle tai vie sieltä käteisvaroja yli 10 000 euron arvosta, on velvoitettu ilmoittamaan kuljetettavan rahasumman suuruuden EU-maiden toimivaltaisille viranomaisille. Asetuksen tavoitteena on ottaa käyttöön tehokkaamman tulliyhteistyön avulla toteutettavia toimia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemiseksi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1889/2005, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, yhteisön alueelle tuotavan tai sieltä vietävän käteisrahan valvonnasta.

TIIVISTELMÄ

Tämä asetus täydentää direktiiviä 91/308/ETY rahoitusjärjestelmän rahanpesutarkoituksiin käyttämisen estämisestä Euroopan unionin (EU) sisällä. Direktiivi 91/308/ETY korvattiin direktiivillä 2005/60/EY, joka laajentaa ennalta ehkäisevien toimien soveltamisalaa erityisesti terrorismin rahoittamisen estämiseen. EU-maiden toimivaltaiset viranomaiset * ovat nyt yhtenäistäneet EU:n alueelle tuotavan tai sieltä vietävän käteisrahan * valvontaa.

Ilmoitusvelvollisuus

Asetuksessa säädetään, että luonnollisen henkilön, joka tuo EU:n alueelle tai vie sieltä arvoltaan 10 000 euron tai sitä suuremman rahasumman, on ilmoitettava tämä summa toimivaltaiselle viranomaiselle. Ilmoitettavan rahasumman on oltava totuudenmukainen ja täydellinen, muuten ilmoitus ei ole pätevä.

Ilmoitus voidaan tehdä kirjallisesti, suullisesti tai sähköisesti, jäsenvaltion määräysten mukaan, ja sen on sisällettävä seuraavat tiedot:

  • ilmoittajan täydellinen nimi, syntymäaika ja -paikka ja kansalaisuus
  • käteisrahan omistaja ja rahan määrä ja laji
  • käteisrahan tarkoitettu vastaanottaja
  • käteisrahan alkuperä ja aiottu käyttö.

Joko ilmoituksesta tai valvonnan tuloksena saatu tieto on tallennettava ja käsiteltävä. Tieto on saatettava tulo- tai lähtöjäsenvaltion rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumisesta vastuussa oleville viranomaisille. EU-maat tai komissio voivat asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella välittää tietoja EU:n ulkopuolisille maille. Tietojen siirrossa on noudatettava henkilötietojen siirtämistä koskevia kansallisia ja EU:n säännöksiä.

Salassapitovelvollisuus koskee tietoja, jotka ovat luottamuksellisia tai jotka on toimitettu luottamuksellisesti. Näitä tietoja ei saa luovuttaa ilman tiedot antaneen henkilön tai viranomaisen nimenomaista lupaa. Toimivaltaisilla viranomaisilla voi kuitenkin olla velvollisuus tietojen luovuttamiseen, esimerkiksi tuomioistuinkäsittelyihin liittyen. Tietojen antamisessa tai luovuttamisessa on kaikilta osin noudatettava voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen tarkistaminen

Toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet tarkastaa luonnollisia henkilöitä selvittääkseen, noudatetaanko ilmoittamisvelvollisuutta. Tämä pitää sisällään sekä luonnollisten henkilöiden itsensä että heidän matkatavaroidensa ja kulkuvälineidensä tarkastamisen. Tarkastukset on suoritettava kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Jos säädettyä ilmoittamisvelvollisuutta ei ole täytetty, käteisraha voidaan pidättää hallinnollisella päätöksellä kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Saatu tieto voidaan välittää muille EU-maille, erityisesti jos on todisteita laittomasta toiminnasta. Näissä tapauksissa jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi annettua asetusta (EY) N:o 515/97 sovelletaan tarvittavin muutoksin. Jos on olemassa viitteitä siitä, että EU:n taloudellisiin etuihin vaikutetaan haitallisesti, tiedot välitetään myös komissiolle.

Jos tarkastuksissa ilmenee, että luonnollinen henkilö saapuu yhteisön alueelle tai poistuu sieltä mukanaan 10 000 euron vähimmäismäärää pienempi summa, ja jos on olemassa viitteitä käteisrahaliikenteeseen liittyvästä laittomasta toiminnasta, tapausta koskevat tiedot voidaan tallentaa ja käsitellä.

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2007 esitettävä komissiolle seuraamukset, joita ne soveltavat tapauksissa, joissa ilmoitusvelvollisuutta ei ole täytetty. Tällaisten seuraamusten on oltava tehokkaita,oikeasuhteisia ja varoittavia.

Keskeiset termit

  • Toimivaltaiset viranomaiset: jäsenvaltioiden tulliviranomaiset tai muut viranomaiset, joille jäsenvaltiot ovat antaneet toimivallan soveltaa tätä asetusta.
  • Käteisraha: ”käteisrahalla” tarkoitetaan valuuttaa (setelit ja kolikot), mutta myös muita maksuvälineitä kuten sekkejä, velkakirjoja, maksumääräyksiä yms.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1889/2005

15.12.2005

-

EUVL L 309, 25.11.2005

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhteisön alueelle tuotavan tai sieltä vietävän käteisrahan valvonnasta 26 päivänä lokakuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1889/2005 soveltamisesta mainitun asetuksen 10 artiklan mukaisesti [KOM (2010) 429 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä]. Tässä kertomuksessa todetaan, että EU-maat ovat tehokkaasti järjestäneet toimivaltaiset viranomaiset varmistaakseen, että matkustajat täyttävät käteisrahan ilmoittamisvelvollisuutensa. Ne ovat myös ottaneet käyttöön seuraamusjärjestelmän ja/tai käteisrahan pidättämisjärjestelmän, jota sovelletaan tapauksissa, joissa käteisrahan ilmoittamisvaatimuksia ei ole noudatettu. Muutamissa EU-maissa on havaittu joitakin puutteita valvontatietojen tallentamisessa, käsittelyssä ja käytettäväksi saattamisessa sekä kansallisten seuraamusten käyttöönotossa. Kertomuksessa huomautetaan, että EU-maita on valvottava tarkemmin asetuksen (EY) N:o 1998/2005 (”Käteisrahan valvonta-asetus”) täytäntöönpanon yhtenäistämisen parantamiseksi.

See also

  • Lisätietoja saa verotuksen ja tulliliiton pääosaston käteisrahan valvontaa (DE) (EN) (FR) käsittelevältä verkkosivulta

Viimeisin päivitys 25.01.2011

Top