Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pääomien vapaa liikkuvuus EU:ssa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pääomien vapaa liikkuvuus EU:ssa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston direktiivi 88/361/ETY – pääomien liikkeiden vapauttamista koskeva direktiivi

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Se suunniteltiin antamaan Euroopan unionin (EU) yhtenäismarkkinoille täysi taloudellinen ulottuvuus.
 • Sen tarkoituksena oli asteittain poistaa kaikki rajoitukset pääoman vapaalta liikkuvuudelta EU-maiden välillä panemalla täytäntöön Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 67 artikla (67 artikla on sittemmin kumottu).
 • Direktiivin säännökset vanhentuivat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen uuden 63 artiklan tultua voimaan. Artikla takaa pääomien vapaan liikkuvuuden EU-maiden välillä sekä EU-maiden ja EU:n ulkopuolisten maiden välillä.
 • Kuten Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, direktiivin liitteeseen I sisältyvää pääomanliikkeiden nimikkeistöä käytetään kuitenkin yhä pääomanliikkeiden käsitteen määrittelyssä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Direktiivillä vahvistetaan EU-maiden välisten pääomanliikkeiden* täydellisen vapauttamisen periaate 1. Heinäkuuta 1990 alkaen. Pääomanliikkeitä edustavat toimet on listattu direktiivin liitteessä I.
 • Espanjalle, Kreikalle, Irlannille ja Portugalille tarjottiin mahdollisuutta siirtymätoimenpiteisiin. Portugali ja Kreikka saivat mahdollisuuden enintään kolmen vuoden jatkoaikaan.
 • Direktiivillä pyritään poistamaan EU-maiden asukkaiden välisiä pääomanliikkeitä koskevat yleiset rajoitteet.
 • Käyttöön otettiin ”suojalauseke”. Pääomanliikkeet voivat aiheuttaa tuntuvaa painetta valuuttamarkkinoilla, mikä johtaa vakaviin häiriöihin jäsenmaiden raha- ja valuuttakurssipolitiikan hoitamisessa. Tällaisessa tapauksessa Euroopan komissio voi rahapoliittista komiteaa ja keskuspankkien pääjohtajien komiteaa kuultuaan antaa asianomaiselle EU-maalle luvan ottaa käyttöön suojatoimenpiteitä.
 • Pääomanliikkeisiin liittyvät suojatoimenpiteet on lueteltu liitteessä II, eikä niitä saa soveltaa yli kuuden kuukauden ajan.

Direktiivillä kumottiin 1. heinäkuuta 1990 alkaen:

 • ensimmäinen direktiivi perussopimuksen 67 artiklan toimeenpanemiseksi
 • neuvoston direktiivi 72/156/ETY kansainvälisten pääomavirtojen sääntelystä ja niiden kotimaiseen maksuvalmiuteen* kohdistuvien epätoivottujen vaikutusten tasaamisesta.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä sovellettiin 7. heinäkuuta 1988 - 31. joulukuuta 1999. EU-maiden tuli saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöään 1. heinäkuuta 1990 mennessä. Direktiivi on nyt korvattu perussopimuksen uusilla pääomien vapaata liikkuvuutta koskevilla säännöksillä, mutta sitä käytetään edelleen pääomanliikkeiden käsitteen määrittelyssä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Pääomanliikkeet: henkilöiden, organisaatioiden tai yritysten suorittamat pääomansiirrot maiden välillä. Niihin kuuluvat suorat sijoitukset, kiinteistösijoitukset, arvopaperitoimet, shekki- ja talletustilejä koskevat toimet sekä rahoituslainat ja -luotot.

Kotimainen maksuvalmius: maan taloudessa kierrossa olevien rahavarojen tai muiden vastikkeiden (varat, jotka voidaan muuttaa nopeasti käteiseksi rahaksi) määrä.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 88/361/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1988 perustamissopimuksen 67 artiklan täytäntöönpanosta (EYVL L 178, 8.7.1988, s. 5–18)

Viimeisin päivitys: 16.11.2016

Top