Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston äänestysmenettelyt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston äänestysmenettelyt

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 2003/223/EY — Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 10.2 artiklan muuttaminen

TIIVISTELMÄ

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

 • Sillä luodaan Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston äänestyssäännöt oikeudenmukaisen ja tehokkaan päätöksenteon mahdollistamiseksi.
 • Siinä otetaan huomioon se, että pääjohtajien määrä kasvaa aina uuden maan ottaessa euron käyttöön.
 • Siinä perustetaan myös äänioikeuksien osoittamista koskevat säännöt ja äänioikeuksien vuorottelujärjestelmä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EKP:n neuvosto

 • Neuvosto on yksi EKP:n kolmesta päätöksentekoelimestä. Kaksi muuta ovat johtokunta ja yleisneuvosto.
 • EKP:n neuvosto on EKP:n ylin päätöksentekoelin. Se muun muassa määrittelee euroalueen rahapolitiikan.
 • EKP:n neuvoston muodostavat johtokunnan kuusi jäsentä ja euroalueeseen kuuluvien maiden kansallisten keskuspankkien pääjohtajat. Näin ollen pääjohtajien määrä kasvaa aina uuden maan ottaessa euron käyttöön.

Ryhmäjakoon perustuva äänioikeuksien vuorottelujärjestelmä

 • EKP:n neuvoston äänestysmenettelyjä mukautetaan siitä päivämäärästä alkaen, jona pääjohtajien lukumäärä ylittää 21.
 • Äänioikeuksien enimmäismäärä on näin ollen 21. EKP:n johtokunnan kuusi jäsentä säilyttävät pysyvän äänioikeutensa. Pääjohtajille jaetaan jäljelle jäävät 15 äänioikeutta, joita kierrätetään.
 • Pääjohtajat jaetaan ryhmiin, jotka eroavat toisistaan sen suhteen, miten usein ryhmän jäsenillä on äänioikeus. Ryhmät muodostetaan euroalueen maille määritellyn järjestyksen mukaan. Tämä järjestys perustuu
  • euroalueen maiden osuuteen markkinahinnoin lasketusta bruttokansantuotteesta (BKT mh)*
  • euroalueen maiden osuuteen rahalaitosten yhteenlasketun taseen kokonaisvaroista.
 • Nämä indikaattorit varmistavat järjestelyn puolueettomuuden, sillä niiden avulla voidaan ottaa euroalueen maan talouden merkitys ja sen rahoitussektorin koko.
 • Lisäksi päätöksessä säädetään äänioikeuksien vuorottelujärjestelmän toteuttamisesta kahdessa vaiheessa.

I vaihe: Äänioikeus 15 pääjohtajan muodostamassa EKP:n neuvostossa

 • Pääjohtajat jaetaan kahteen ryhmään siitä päivämäärästä alkaen, jona heidän lukumääränsä kasvaa suuremmaksi kuin 15, aina siihen saakka kunnes heidän lukumääränsä saavuttaa 22 jäsentä.
  • Ensimmäisen ryhmän muodostavat keskuspankkien pääjohtajat niistä viidestä maasta, joiden osuudet ovat euroalueen suurimmat edellä mainittujen perusteiden mukaisesti.
  • Toisen ryhmän muodostavat kaikki muut kansallisten keskuspankkien pääjohtajat.
 • Ensimmäisen ryhmän viidellä pääjohtajalla on siten neljä äänioikeutta, ja lopuilla pääjohtajilla on 11 äänioikeutta.
 • Ensimmäiseen ryhmään kuuluvilla kansallisten keskuspankkien pääjohtajilla on oltava äänioikeus vähintään yhtä usein kuin toiseen ryhmään kuuluvilla kansallisten keskuspankkien pääjohtajilla.
 • Ensimmäisen vaiheen piti päättyä tammikuussa 2009, kun Slovakia liittyi euroalueeseen 16. maana. Joulukuussa 2008 EKP:n neuvosto teki kuitenkin päätöksen lykätä vuorottelujärjestelmän aloittamista.
 • Uusi vuorottelujärjestelmä otettiin käyttöön 1. tammikuuta 2015, kun Liettua liittyi euroalueeseen 19. maana.

II vaihe: Äänioikeus 22 pääjohtajan muodostamassa EKP:n neuvostossa

 • Siitä päivämäärästä alkaen, jona pääjohtajien lukumäärä on 22, pääjohtajat jaetaan kolmeen ryhmään.
  • Ensimmäisen ryhmän muodostavat keskuspankkien pääjohtajat niistä viidestä maasta, joiden osuudet ovat euroalueen suurimmat.
  • Toinen ryhmä on kooltaan puolet kansallisten keskuspankkien pääjohtajien kokonaismäärästä. Tämän ryhmän muodostavat keskuspankkien pääjohtajat niistä maista, joilla on seuraavaksi ylimmät sijat edellä esitettyjen arviointiperusteiden mukaisesti määräytyvässä maiden järjestyksessä.
  • Kolmannessa ryhmässä ovat loput pääjohtajat.
 • Ensimmäisellä ryhmällä on siis neljä, toisella kahdeksan ja kolmannella kolme äänioikeutta.
 • Kansallisten keskuspankkien pääjohtajilla on kunkin ryhmän sisällä äänioikeus yhtä pitkän ajan. EKP:n neuvosto toteuttaa tämän periaatteen täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet.

Täytäntöönpano, mukauttaminen, ja tulevat muutokset

 • Aina kun EKP:n neuvoston pääjohtajien lukumäärä kasvaa, ryhmien kokoonpanoa mukautetaan mahdollisiin muutoksiin. Mahdollinen mukautus tulee voimaan sinä päivänä, jona keskuspankkien pääjohtajista tulee EKP:n neuvoston jäseniä. Aina kun markkinahintoihin perustuvaa yhteenlaskettua BKT mh*:ta mukautetaan (vaatimuksen mukaan viiden vuoden välein), ryhmien kokoonpanoa mukautetaan mahdollisiin muutoksiin. Mahdollinen mukautus tulee voimaan seuraavan vuoden ensimmäisenä päivänä.
 • Kun tehdään päätöksiä vuorottelujärjestelmää koskevien operatiivisten yksityiskohtien täytäntöön panemiseksi uusia äänestysmenettelyjä lukuun ottamatta, päätöksentekoon osallistuvat kaikki EKP:n neuvoston jäsenet kahden kolmasosan enemmistöllä riippumatta siitä, onko heillä kyseisellä hetkellä äänioikeus vai ei.
 • EKP:n neuvoston hyväksyi vuonna 2009 toimia, jotka koskivat vuorottelunopeutta, vuorottelukautta, pääjohtajien järjestystä ryhmissä sekä siirtymistä kaksiryhmäisestä järjestelmästä kolmiryhmäiseen järjestelmään (päätös 2009/328/EY).

TAUSTAA

Ennen kuin EU-maat voivat ottaa euron käyttöön, niiden on täytettävä tietty määrä ”lähentymisperusteiksi” kutsuttuja talous- ja rahapoliittisia edellytyksiä.

Nykyisin vain 19 EU-maata 28:sta täyttää nämä edellytykset ja on ottanut euron käyttöön yhteiseksi rahakseen. Muihin EU-maihin sovelletaan poikkeuksia siihen saakka, kunnes ne täyttävät mainitut edellytykset. Muistettakoon, että Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta on vapautettu yhteisvaluuttaan osallistumisesta, koska ne eivät toistaiseksi aio ottaa euroa käyttöön.

KESKEINEN TERMI

* Markkinahintainen bruttokansantuote (GDP mh): maan kaikkien kotimaisten bruttotuotosten tai -tuotteiden rahallinen arvo.

SÄÄDÖS

Valtion- ja hallituksen päämiesten kokoonpanossa kokoontuvan neuvoston päätös 2003/223/EY, tehty 21 päivänä maaliskuuta 2003, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 10.2 artiklan muuttamisesta (EUVL L 83, 1.4.2003, s. 66-68)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan keskuspankin päätös 2009/5/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan keskuspankin neuvoston vuorottelujärjestelmän aloittamisen lykkäämisestä (EKP/2008/29) (EUVL L 3, 7.1.2009, s. 4-5)

Euroopan keskuspankin päätös 2009/328/EY, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan keskuspankin työjärjestyksen hyväksymisestä 19 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn päätöksen EKP/2004/2 muuttamisesta (EKP/2009/5) (EUVL L 100, 18.4.2009, s. 10-11)

Viimeisin päivitys: 08.03.2016

Top