Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n talouspoliittinen komitea

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n talouspoliittinen komitea

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston päätös 2000/604/EY – talouspoliittisen komitean kokoonpano ja perussääntö

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

 • Päätöksellä vahvistetaan Euroopan unionin (EU) vuonna 1974 perustetun talouspoliittisen komitean tehtävät, kokoonpano, rakenne ja toimintatavat.
 • Päätös tehtiin EU:n siirryttyä talous- ja rahaliiton (EMU) viimeiseen vaiheeseen, jossa valuuttakurssit kiinnitettiin lopullisesti ja yhtenäisvaluutta euro otettiin käyttöön valuuttamarkkinoilla ja sähköisissä maksuissa.
 • Päätöstä muutettiin vuonna 2003 EU:n vuoden 2004 laajentumisen vuoksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Komitean työ

 • Komitea perustettiin
  • tukemaan neuvoston – tarkemmin sanottuna EU-maiden talous- ja rahoitusasioista vastaavien ministerien Ecofin-neuvoston – työtä EU:n ja EU-maiden talouspolitiikkojen ja talousarvioiden yhteensovittamisen osalta;
  • neuvomaan Euroopan komissiota;
  • valmistelemaan osaa euroryhmän työstä.
 • Komitea
  • laatii talousanalyysejä;
  • antaa menetelmiä koskevia lausuntoja;
  • johtaa talouspolitiikan eurooppalaista ohjausjaksoa koskevan neuvoston työn valmistelua, kuten poliittisten suositusten laatimista EU-maille komission luonnosten pohjalta;
  • laatii poliittisia suosituksia, kuten talouspolitiikan laajoja suuntaviivoja, joilla pyritään parantamaan EU:n mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja kasvua;
  • osallistuu kansallisten talouspolitiikkojen monenväliseen valvontaan laatimalla säännöllisesti arvioita EU-maiden rakenneuudistuksista;
  • antaa Euroopan investointiohjelmaa koskevia poliittisia neuvoja sääntelystä johtuvien investointien esteiden poistamiseksi EU-maissa ja koko EU:n tasolla.
 • Komitea keskittyy erityisesti seuraaviin asioihin:
 • Komitea tukee talous- ja rahoituskomiteaa. Tätä varten se muun muassa seuraa lyhyen ja keskipitkän aikavälin makrotaloudellista kehitystä EU:ssa ja EU-maissa. Se laatii analyyseja ja lausuntoja rakenne- ja makrotalouspolitiikkojen välisestä vuorovaikutuksesta sekä palkkakehityksestä.
 • Lisäksi komitea toimii Euroopan keskuspankin (EKP), talous ja rahoituskomitean, työllisyyskomitean, komission ja työmarkkinaosapuolten teknisen, talouspolitiikkaa koskevan vuoropuhelun foorumina.

Kokoonpano ja toiminta

 • Komiteassa on kaksi edustajaa kustakin EU-maasta, Euroopan komissiosta ja EKP:sta.
 • Komitean euroryhmää käsittelevään kokoonpanoon kuuluvat komission, EKP:n ja euromaiden edustajat.
 • Komitealle valitaan puheenjohtaja kahden vuoden välein, ja komitean työtä tukee sihteeristö.
 • Komitean kokoukset ovat luottamuksellisia, mutta sen laatimat raportit ja lausunnot ovat yleensä julkisia.
 • Jos komitean lausunnoista tai raporteista äänestetään, ne hyväksytään jäsenten äänten enemmistöllä. Komitean on myös raportoitava vähemmistöön jääneet tai eriävät näkemykset, joita keskustelun aikana on esitetty.
 • Jos raportti koskee sellaista kysymystä, josta neuvosto voi myöhemmin tehdä päätöksen, keskuspankkien ja komission edustajat eivät saa äänestää.
 • Komitea on perustanut useita työryhmiä, jotka käsittelevät esimerkiksi seuraavia aiheita:

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 12. lokakuuta 2000 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2000/604/EY, tehty 29 päivänä syyskuuta 2000, talouspoliittisen komitean kokoonpanosta ja perussäännöstä (EYVL L 257, 11.10.2000, s. 28–31)

Päätökseen 2000/604/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 11.04.2017

Top