Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EKP:n valtuudet määrätä seuraamuksia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EKP:n valtuudet määrätä seuraamuksia

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 2532/98 – Euroopan keskuspankin valtuudet määrätä seuraamuksia

TIIVISTELMÄ

Euroopan keskuspankki (EKP) harjoittaa euroalueen rahapolitiikkaa, jonka tärkeimpänä tavoitteena on hintavakauden säilyttäminen. Se myös valvoo niitä euroalueen ja muiden EU-maiden pankkeja, jotka osallistuvat yhteiseen valvontamekanismiin.

Rahapolitiikkaa ja valvontatehtäviä harjoittaessaan EKP voi määrätä seuraamuksia yrityksille (esimerkiksi luottolaitoksille), jotka eivät noudata EKP:n tai EU:n säädöksistä johtuvia velvoitteita.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa määritetään ehdot, joiden perusteella EKP voi määrätä yrityksille sakkoja tai uhkasakkoja, mikäli EKP:n ja EU:n säädöksistä johtuvia velvoitteita ei noudateta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Yrityksille määrättävät sakot ovat enintään 500 000 euroa, tai mikäli sakot on määrätty EKP:n valvontatehtäviin liittyen, peritään rikkomuksen avulla saatujen voittojen tai vältettyjen tappioiden määrä kaksinkertaisena taikka 10 prosenttia yrityksen vuosittaisesta kokonaisliikevaihdosta.

Uhkasakkojen enimmäismäärä on 10 000 euroa rikkomuspäivää kohden, tai mikäli sakot on määrätty EKP:n valvontatehtäviin liittyen, peritään saadusta keskimääräisestä rikkomispäivien liikevaihdosta viisi prosenttia.

EKP ottaa seuraamuksesta päättäessään huomioon:

  • kyseessä olevan yrityksen vilpittömyyden ja avoimuuden
  • rikkomisen vaikutusten vakavuuden
  • yritykselle määräysten rikkomisesta koituneen hyödyn
  • yrityksen talouden koon
  • seuraamukset, jotka viranomaiset ovat aikaisemmin määränneet yritykselle samojen seikkojen johdosta.

Johtokunta päättää, aloitetaanko määräysten rikkomisesta johtuva menettely.

Yritykselle on annettava vähintään 30 päivää aikaa esittää puolustuksensa EKP:lle tai kansalliselle keskuspankille.

Johtokunta tekee perustellun päätöksen siitä, määrätäänkö yritykselle seuraamuksia. Yrityksellä on oikeus pyytää neuvostoa käsittelemään johtokunnan päätös uudelleen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Mikäli pyyntöä ei tehdä, päätöksestä tulee lopullinen.

Pyydettäessä neuvosto käsittelee johtokunnan tekemän päätöksen uudelleen ja ilmoittaa omasta päätöksestään yritykselle. Se ilmoittaa yritykselle tämän oikeudesta tuomioistuimessa tapahtuvaan asian uudelleen käsittelyyn.

Rikkomisesta johtuva menettely on käynnistettävä vuoden kuluessa siitä, kun EKP tai sen EU-maan kansallinen keskuspankki, jonka lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella määräysten rikkominen on tapahtunut, on saanut tiedon määräysten rikkomisesta. Mikäli näin ei toimita, menettely raukeaa.

Neuvoston asetuksella (EU) 2015/159 lisättiin uusia säännöksiä, joiden avulla EKP voi määrätä seuraamuksia liittyen harjoittamiinsa valvontatehtäviin. Uusissa säännöissä määritetään näissä tapauksissa sovellettavat sakot, aikarajat ja menettelytavat.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 2532/98, annettu 23 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia (EYVL L 318, 27.11.1998, s. 4–7)

Viimeisin päivitys: 11.08.2015

Top