Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurotiedotusstrategia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Eurotiedotusstrategia

1) TAVOITE

Tavoitteena on korostaa tiedottamisen keskeistä merkitystä valmistettaessa kansalaisia yhteisen rahan käyttöönottoon sekä kannustettaessa ja autettaessa julkisia ja yksityisiä taloudellisia ja rahoitusalan toimijoita valmistelemaan ja toteuttamaan euron käyttöön siirtymisen edellyttämät toimenpiteet.

2) ASIAKIRJA

Komission tiedonanto euron tiedotusstrategiasta, annettu 6 päivänä helmikuuta 1998 [KOM(98) 39 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

3) TIIVISTELMÄ

Onnistuminen yhteisen rahan käyttöönotossa edellyttää

 • teknisiä valmistelutoimenpiteitä kaikilla talouden aloilla
 • kansalaisten valmentamisesta ymmärtämään ja hyväksymään euro ja käyttämään sitä.

Euron tiedotusstrategiassa on keskityttävä näihin kahteen asiaan.

Kansalliset viranomaiset, EU:n viranomaiset ja sosioekonomisten ryhmien edustajat ovat jo aloittaneet merkittävän viestintätoiminnan.

Esimerkkejä EU:n toimista ovat muun muassa

 • Euro, Euroopan yhteinen raha, joka on osa Prince-ohjelmaa (Euroopan kansalaisten tiedotusohjelmaa)
 • Europa-palvelimen Internet-sivujen euroalue.

Useissa jäsenvaltioissa on myös aloitettu laajoja viestintähankkeita, joita toteutetaan television ja jaettavan tiedotusmateriaalin avulla.

Myös suuret ammatilliset organisaatiot ja monet pankit ovat jakaneet jäsenilleen ja asiakkailleen euron käyttöönottoa hyvinkin yksityiskohtaisesti käsitteleviä esitteitä.

Tämän ensimmäisen tiedotusvaiheen aikana on saavutettu kolme suurta tavoitetta:

 • Varmuus yhteisen rahan käyttöön siirtymisestä ja käyttöönoton peruuttamattomuudesta on saatu iskostettua mieliin.
 • Talouden toimijat ovat alkaneet valmistautua euron käyttöönottoon.
 • Euro voidaan tunnistaa (valuuttatunnus, setelit ja kolikot).

Ensimmäisen vaiheen tärkein opetus oli se, että tehokkaassa tiedottamisessa tarvitaan tiedotustoimipisteitä ja että viestinnän on oltava konkreettista ja vastaanottajalle läheistä.

Euroa koskevan viestintästrategian tulisi niveltyä seuraaviin kolmeen merkittävään päivämäärään:

 • toukokuuta 1998: yhteisen rahan käyttöön siirtymisen edellytykset täyttäneiden maiden nimeäminen on historiallinen ja poikkeuksellisen tärkeä mediatapahtuma, joka lisää voimakkaasti tiedon kysyntää.
 • tammikuuta 1999: hetki, jolloin suuri yleisö ja taloudelliset toimijat sekä tarvitsevat tietoa että ovat valmiita vastaanottamaan sitä, ja jolloin tiedotusta on vastaavasti lisättävä.
 • 2001: tämän vuoden aikana olisi toteutettava laaja tiedotuskampanja ennen kuin eurosetelit ja -kolikot otetaan käyttöön käteisrahana ja kansalliset rahat vedetään pois liikkeestä.

Euroa koskevassa viestinnässä on noudatettava toissijaisuusperiaatetta (jotta kaikki kansalaiset saavat mahdollisimman helposti vastauksia heitä askarruttaviin kysymyksiin) ja yhteistyökumppanuuteen perustuvaa hallinnointia.

 • Jäsenvaltioiden kanssa tehtävän yhteistyön ansiosta sanoma ja viestintävälineet voidaan mukauttaa kansallisiin kulttuureihin ja rakenteisiin.
 • Yhteistyö tiedotustoimipisteiden kanssa, joiden tehtävänä on välittää käytännön tietoa ja erityisnäkökohtiin liittyvää tietoa, mahdollistaa eri kohderyhmille suunnatun tiedottamisen.

Komission toiminnan painopisteet ovat seuraavat:

 • euroa koskevan tiedon, perusaineiston ja teknisen tuen toimittaminen tiedotusvälineille ja erityisille kohderyhmille
 • osallistuminen euroa koskevien kansallisten viestintäsuunnitelmien laatimiseen ja toteuttamiseen tekemällä yhteisrahoitussopimuksia jäsenvaltioiden kanssa
 • eurotiedotushankkeiden yhtenäistäminen yhteisön tasolla
 • monikansallisten hankkeiden sekä yhteisön ulkopuolisiin maihin suunnattujen euroa koskevien tiedotus- ja viestintähankkeiden tukeminen ja niihin osallistuminen.

Tähän mennessä toteutetut viestintähankkeet ovat lähinnä kohdistuneet rahoitusalan toimijoihin, suuryrityksiin ja viranomaisiin. Kaikki nämä toimijat valmistautuvat aktiivisesti euron käyttöönottoon. Viestintätoiminta on vastedes suunnattava uusiin ensisijaisiin kohderyhmiin: suureen yleisöön, pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, kuntiin ja kunnanvaltuutettuihin, valtionhallinnon henkilöstöön ja yhteisön ulkopuolisiin maihin.

Kaikkia seuraavia tiedotusvälineitä on hyödynnettävä tehokkaasti:

 • radiota ja televisiota, joilla suuri yleisö tavoitetaan hyvin tehokkaasti
 • esitteitä ja lehtisiä, joille löytyy aina kiinnostuneita lukijoita
 • Internetiä ja muita nykyaikaisia viestintämenetelmiä, jotka mahdollistavat yhä tehokkaamman ja edullisemman tiedottamisen
 • välineitä, joilla kansalaisten kysymyksiin voidaan vastata suoraan ja nopeasti (puhelin, faksi, sähköposti jne.)
 • lähitiedottamista, kuten "infobusseja", kiertäviä näyttelyitä jne.

Kokemus on osoittanut, miten vaikeaa on määritellä eurotiedotuksessa käytettävät menetelmät tai sisältö niin, että niillä olisi sama vaikutus eri kohderyhmiin kaikissa jäsenvaltioissa. Euroa koskevan viestintästrategian on perustuttava muutamiin keskeisiin periaatteisiin: käytännöllisten ja konkreettisten tietojen levittämiseen, siihen, että pyritään luomaan ilmapiiri, joka auttaa suurta yleisöä ymmärtämään ja hyväksymään euron käyttöönoton, sekä toteutettujen hankkeiden vaikutusten arvioimiseen.

4) täytäntöönpanotoimet

5) jatkotoimet

Viimeisin päivitys 04.12.2002

Top