Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vaikutukset yhteisön toimintaan, toimielimiin ja lainsäädäntöön

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Vaikutukset yhteisön toimintaan, toimielimiin ja lainsäädäntöön

Euroopan komissio tarkastelee kattavasti euron käyttöönoton vaikutuksia yhteisön tasolla sekä seurannaisvaikutuksia jäsenvaltioiden tasolla.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto - Euron käyttöönoton vaikutukset yhteisön toimintaan, toimielimiin ja lainsäädäntöön, annettu 5 päivänä marraskuuta 1997 [KOM(97) 560 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

VALUUTTARISKI

Yhteisön talousarvio ilmoitettiin tiedonannon laatimisen aikana ecumääräisenä, mutta kaikki tulot ja menot tai osa niistä ilmaistaan kansallisina valuuttayksikköinä:

  • tulot: jäsenvaltiot maksavat osuutensa kansallisina valuuttoina
  • menot: kulut ilmaistaan ja maksetaan yleensä ecuina EMOTR:n tukiosaston suorittamia maksuja ja hallintomenoja lukuun ottamatta.

Kun maksutapahtumissa käytetään kansallista valuuttaa, valuuttariskin kantaa yhteisön talousarvio, sillä ecun vasta-arvo voi vaihdella.

Euron käyttöönoton jälkeen osallistuvissa maissa käytetään samaa valuuttaa kuin yhteisön talousarviossa. Tämä poistaa valuuttariskin kokonaan tapahtumista, joissa vielä käytetään kansallista valuuttaa. Valuuttariski kuitenkin säilyy kyseisenlaisissa tapahtumissa euroalueen ulkopuolelle toistaiseksi jäävien jäsenvaltioiden (Tanskan (es de en fr), Yhdistyneen kuningaskunnan (es de en fr) ja Ruotsin (es de en fr)) osalta.

MAATALOUSPOLITIIKKA

Euron käyttöönotto vaikuttaa maatalouden valuuttajärjestelmään esimerkiksi seuraavasti:

  • talous- ja rahaliittoon osallistuvien maiden osalta ei tarvitse enää tehdä valuuttamuunnoksia (jäsenvaltion euromääräiset menot korvataan euroina); maatalouden valuuttajärjestelmässä käytettyjen kurssien ja peruuttamattomasti vahvistettujen vaihtokurssien (es de en fr) väliset erot on kuitenkin poistettava yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, joita ei vielä ole määritelty;
  • vaihtokurssit ovat edelleen tarpeen euroalueen ulkopuolelle toistaiseksi jäävien maiden osalta, mutta järjestelmä voitaisiin määritellä uudelleen.

Maatalouden valuuttajärjestelmää koskevia muutoksia voidaan soveltaa myös kalastusalaan.

YHTEISÖN HALLINTO

Hallintokulut muodostavat 3,5 prosenttia kokonaistalousarvioista (vuonna 1996) ja koostuvat pääasiassa palkoista ja eläkkeistä. Ne maksetaan kansallisina valuuttoina (enimmäkseen Belgian ja Luxemburgin frangeina).

Euron käyttöönotto poistaa yhteisön talousarvioon kohdistuvan valuuttariskin osallistuvissa jäsenvaltioissa asuville henkilöille maksettavien palkkojen ja eläkkeiden osalta.

Virkamiesten palkanmaksun poliittisen merkittävyyden vuoksi ehdotetaan, että palkka- ja eläkelaskelmien valuuttayksikkönä käytetään euroa ja että palkat ja eläkkeet maksetaan osallistuvissa jäsenvaltioissa euroina 1. tammikuuta 1999 alkaen.

YHTEISÖN LAINSÄÄDÄNTÖ

Välittömin vaikutus yhteisön lainsäädäntöön on ecun korvautuminen eurolla (yksi euro vastaa yhtä ecua), mikä ei edellytä minkäänlaisia toimenpiteitä yhteisön tasolla tai kansallisella tasolla.

Sellaisia tapauksia varten, joihin liittyy ecuina ilmaistun rahamäärään muuntamista vastaaviksi kansallisiksi valuuttayksiköiksi koskeva lauseke, on laadittu suuntaviivoja, joilla pyritään varmistamaan tällaisten lausekkeiden johdonmukainen tulkinta.

Eräitä juridisia lausekkeita on tarkasteltava erikseen esimerkiksi silloin, kun ne sisältävät viittauksia euron käyttöönoton jälkeen käytöstä poistuviin erityisiin korkokantoihin (näitä ovat muun muassa seuraamuslausekkeet).

Kolmansien maiden kanssa tehdyissä sopimuksissa olevat viittaukset ecuun korvataan automaattisesti viittauksilla euroihin. Kummankaan osapuolen ei tarvitse ryhtyä tämän vuoksi erityistoimiin. Asianomaisille osapuolille suunnatun tiedotuskampanjan järjestäminen ennen 1. tammikuuta 1999 olisi suotavaa.

MUUT VAIKUTUKSET

Euroon siirtyminen vaikuttaa seuraaviin operatiivisiin toimintoihin:

  • rahoitustoimintaan ja varainhoitoon: komission varainhoitoyksikön ei tarvitse enää tehdä ecujen massaostoja valuuttamarkkinoilla, ja tilinpito ja valuuttahallinta yksinkertaistuvat huomattavasti
  • tilastointiin: eräitä aikasarjoja on muutettava uudelleen; euroalueelle on laadittava uusia aggregaatteja
  • tietojenkäsittelyyn: työt ovat meneillään Euro/vuosi 2000 -työryhmässä.

Toisin kuin kansallisissa hallinnoissa sekä alueellisissa ja paikallisissa hallinnoissa, joissa euron käyttöönottoa valmistellaan koko siirtymäkauden ajan 1. tammikuuta 2002 asti, yhteisön hallinnossa pääosa töistä on saatettava päätökseen ennen 1. tammikuuta 1999.

Viimeisin päivitys 23.06.2006

Top