Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euron käyttöönotto: lähentymisperusteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Euron käyttöönotto: lähentymisperusteet

Lähentymisperusteet määritellään Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 121 artiklan 1 kohdassa. Perusteita on neljä: hintatason vakaus, julkistalouden tilanne, valuuttakurssit ja pitkän aikavälin korkokannat.

Hintatason vakaus. Perustamissopimuksessa määrätään: "Hintatason korkeatasoisen vakauden toteutuminen [...] on ilmeistä, jos rahanarvon alenemisaste on lähellä korkeintaan kolmen hintatason vakaudessa parhaiten suoriutuneen jäsenvaltion vastaavaa astetta." Käytännössä jäsenvaltion rahanarvon alenemisaste ei saa olla yli 1,5 prosenttia korkeampi kuin kolmen hintatason vakaudessa parhaiten suoriutuneen jäsenvaltion vastaava aste jäsenvaltion tilanteen tarkastelua edeltävänä vuonna.

Julkistalouden tilanne. Perustamissopimuksessa määrätään: "Kestävä julkistalouden tilanne […] on ilmeistä, jos valtion julkisyhteisöjen talousarvioiden osalta on tilanne, jossa ei ole […]liiallista alijäämää." Käytännössä komissio tutkii laatiessaan valtiovarainministerineuvostolle annettavaa vuotuista suositustaan seuraavien viitearvojen perusteella, onko budjettikuria noudatettu:

  • Julkisen talouden vuotuinen alijäämä: Julkisen talouden vuotuinen alijäämä ei saa ylittää 3:a prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen (BKT) edeltävän varainhoitovuoden lopussa. Jos osuus ylittyy, osuuden on oltava pienentynyt merkittävästi ja jatkuvasti tasolle, joka on lähellä 3:a prosenttia (104 artiklan 2 kohdan mukainen kokonaistilanteen arviointi), tai vaihtoehtoisesti osuus pysyy lähellä 3:a prosenttia ja sen ylittäminen on vain poikkeuksellista ja väliaikaista.
  • Julkisen talouden kokonaisvelka: Julkisen talouden kokonaisvelka ei saa ylittää 60:tä prosenttia suhteessa BKT:hen edeltävän varainhoitovuoden lopussa. Jos osuus ylittyy, osuuden on oltava pienentynyt riittävästi ja lähestyttävä riittävän nopeasti 60:tä prosenttia (104 artiklan 2 kohdan mukainen kokonaistilanteen arviointi).

Valuuttakurssit. Perustamissopimuksessa määrätään: "Euroopan valuuttajärjestelmän valuuttakurssijärjestelmässä määrättyjen tavanomaisten vaihteluvälien noudattaminen ainakin kahden vuoden ajan siten, ettei valuutan ulkoista arvoa ole alennettu suhteessa toisen jäsenvaltion valuuttaan." Jäsenvaltion on oltava osallistunut Euroopan valuuttajärjestelmän valuuttakurssijärjestelmään arviointihetkeä edeltävien kahden vuoden ajan keskeytyksettä, ilman että sen valuuttakurssiin on kohdistunut vakavia häiriöitä. Jäsenvaltio ei myöskään ole saanut alentaa valuutan arvoa (eli valuutan kahdenvälistä keskuskurssia suhteessa toisen jäsenvaltion valuuttaan) omasta aloitteestaan saman kauden aikana. Siirryttäessä EMU:n kolmanteen vaiheeseen Euroopan valuuttajärjestelmä korvattiin uudella valuuttakurssimekanismilla (ERM II).

Pitkän aikavälin korkokannat. Perustamissopimuksessa määrätään: "Jäsenvaltion saavuttaman lähentymisen […] pysyvyys […] ilmenee pitkän aikavälin korkokantojen tasossa." Käytännössä pitkäaikainen nimelliskorko saa ylittää enintään kahdella prosenttiyksiköllä kolmen hintavakaudeltaan parhaan jäsenvaltion (samat kuin hintatason vakautta koskevan perusteen mukaiset jäsenvaltiot) vastaavan koron.

Huomioon otettava kausi on jäsenvaltion tilanteen arviointihetkeä edeltävä vuosi.

Euron käyttöönoton ehdot

Jäsenvaltioiden on täytettävä nämä kriteerit voidakseen osallistua talous- ja rahaliiton (EMU) kolmanteen vaiheeseen. Kriteerit on määritelty Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 121 artiklassa tarkoitetuista lähentymisperusteista tehdyssä pöytäkirjassa. Kriteerit kuvaavat taloudellisen lähentymisen tasoa, joka jäsenvaltioiden on saavutettava voidakseen ottaa euron käyttöön.

EY:n perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissio ja Euroopan keskuspankki (EKP) antavat vähintään kahden vuoden välein tai, jos jäsenvaltio, jota koskee poikkeus, näin pyytää, neuvostolle kertomuksen jäsenvaltioiden edistymisestä talous- ja rahaliiton toteuttamiseen liittyvien jäsenvaltioiden velvollisuuksien täyttämisessä. Näitä kertomuksia kutsutaan lähestymiskertomuksiksi (EN).

Neuvottelujen tuloksena Tanskalle (es de en fr) ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle (es de en fr) on myönnetty oikeus jättäytyä EMU:n kolmanteen vaiheeseen siirtymisen ulkopuolelle.

Viimeisin päivitys 20.06.2006

Top