Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n apu euroalueen ulkopuolella oleville maille, joilla on kauppavajeongelmia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n apu euroalueen ulkopuolella oleville maille, joilla on kauppavajeongelmia

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 332/2002 — EU:n apu euroalueen ulkopuolella oleville maille, joilla on kauppavajeongelmia

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella otetaan käyttöön rahoitustuki niille EU-maille, jotka eivät ole ottaneet euroa käyttöön ja joilla on kauppavajeongelmia*.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetuksessa määritetään vaatimukset enintään 50 miljardin euron keskipitkän ajan lainan myöntämiseen maille, jotka eivät ole ottaneet euroa käyttöön ja joilla on maksutaseeseen liittyviä vaikeuksia.

Lainan hakumenettely:

  • Euroopan komissio tai kyseinen euroalueen ulkopuolella oleva EU-maa tekee aloitteen lainajärjestelyn käyttöönottamisesta.
  • EU-maa neuvottelee komission kanssa rahoitustarpeistaan ja esittää luonnoksen sopeutusohjelmaksi.
  • Sopeutusohjelman perusteella ministerineuvosto päättää lainan myöntämisestä, sen määrästä ja kestosta.
  • Komissio ja jäsenvaltio tekevät yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa määrätään neuvoston asettamista ehdoista.

Lainaehdot: lainanotto ja lainananto toteutetaan euroina siten, että komissiolle aiheutuu mahdollisimman vähän riskiä. Euroopan keskuspankki (EKP) hoitaa lainaa EU:n puolesta. Lainan kustannuksista vastaa velallisena oleva EU-maa, jonka on avattava erityinen tili kansallisessa keskuspankissa lainan hallintaa varten.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimella on oikeus suorittaa tilintarkastus EU-maassa, jos se pitää sitä tarpeellisena rahoitustuen asianmukaisen hallinnoinnin osalta.

Neuvosto tarkastelee joka kolmas vuosi komission kertomuksen perusteella, täyttääkö perustettu rahoitusjärjestely edelleen tarpeen, joka johti sen luomiseen.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 24. helmikuuta 2002.

KESKEINEN TERMI

* Kauppavaje: syntyy, kun maan tuonnin arvo ylittää sen vientien arvon.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 332/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille (EUVL L 53, 23.2.2002, s. 1–3)

Asetukseen (EY) N:o 332/2002 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan keskuspankin päätös 2003/797/EY, tehty 7 päivänä marraskuuta 2003, niiden luotonanto- ja luotonotto-operaatioiden hoitamisesta, joista Euroopan yhteisö on päättänyt osana keskipitkän ajan maksujärjestelmää (EKP/2003/14) (EUVL L 297, 15.11.2003, s. 35–36). Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 27.01.2016

Top