Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanovirasto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanovirasto

Euroopan komissio on perustanut Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston, joka vastaa Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) täytäntöönpanon hallinnoinnista ja optimoinnista.

SÄÄDÖS

Komission päätös 2007/60/EY, tehty 26 päivänä lokakuuta 2006, Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 nojalla [Ks. muutossäädökset].

Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T) koskevan yhteisön toiminnan hallinnointia varten on perustettu toimeenpanovirasto. Sen asema määritetään asetuksessa (EY) N:o 58/2003. Virastoa johtavat johtokunta ja johtaja, jotka nimittää komissio.

Toimeenpanoviraston perustaminen tekee mahdolliseksi hankkia korkeatasoista asiantuntemusta ottamalla palvelukseen erikoistunutta henkilöstöä. Viraston perustamisen on joustavoitettava yhteisön toiminnan toteutusta Euroopan laajuisen liikenneverkon alalla ja taattava rahoituksen parempi koordinointi muiden yhteisön välineiden kanssa.

Virastolle annetaan Euroopan laajuisen liikenneverkon alalla toteutettavien yhteisön toimien yhteydessä tehtävät, jotka koskevat yhteisön rahoitustuen myöntämistä neuvoston asetusten (EY) N:o 2236/95 ja (EY) N:o°680/2007 nojalla, lukuun ottamatta tehtäviä jotka edellyttävät harkintavallan käyttämistä poliittisia valintoja tehtäessä (ohjelmasuunnittelu, painopisteiden asettaminen, ohjelman arviointi ja niin edelleen).

Virastolla on muun muassa seuraavat tehtävät:

  • avustaa komissiota ohjelmasuunnittelu- ja valintavaiheissa, hallinnoida sellaisen rahoitustuen seurantaa, joka myönnetään Euroopan laajuisen liikenneverkon talousarviosta yhteistä etua koskeville hankkeille ja toteuttaa tämän edellyttämä valvonta
  • huolehtia kaikkien myös rakennerahastoista, koheesiorahastoista ja Euroopan investointipankilta (EIP) rahoitusta saavien yhteistä etua koskevien hankkeiden rahoitustuen myöntämisen paremmasta koordinoinnista
  • antaa teknistä apua hankkeiden vetäjille hankkeiden rahoitusjärjestelyissä ja kehittää yhteisiä arviointimenetelmiä
  • vahvistaa talousarvion (tulot ja menot) toteuttamistoimet sekä toteuttaa toimet, joita tarvitaan neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2236/95 ja (EY) N:o 680/2007 säädettyjen Euroopan laajuisen liikenneverkon alalla toteutettavien yhteisön toimien hallinnoimiseksi
  • kerätä, käsitellä ja toimittaa komissiolle tiedot, joita se tarvitsee Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamiseksi
  • toteuttaa liitännäistoimenpiteitä, joilla edistetään TEN-T-ohjelman tehokkuutta muun muassa tiedottamalla siitä kaikille asiaankuuluville osapuolille ja lisäämällä sen näkyvyyttä kansalaisten keskuudessa
  • antaa komission mahdollisesti pyytämää hallinnollista ja teknistä tukea.

Komissio voi antaa virastolle valtuudet vastaavanlaisten tehtävien hoitamiseen myös muiden yhteisön ohjelmien tai toimien yhteydessä, jos kyseiset ohjelmat tai toimet kuuluvat Euroopan laajuisen liikenneverkon alaan.

Avustus ja valvonta

Virasto saa Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon otetun avustuksen. Avustus otetaan Euroopan laajuisen liikenneverkon alalla toteutettavien yhteisön toimien varoista.

Virasto toimii komission valvonnassa. Sen on raportoitava sille annettujen yhteisön toimien toteuttamisesta valtuutuspäätöksessä esitettyjen järjestelyjen ja määräaikojen mukaisesti.

Virasto toteuttaa toimintatalousarvionsa noudattaen komission asetuksen (EY) N:o 1653/2004 säännöksiä.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös N:o 2007/60/EY

26.10.2006

EUVL L 32, 6.2.2007

Muutossäädökset

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös N:o 2008/593/EY

11.7.2008

-

EUVL L 190, 18.7.2008

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 651/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesta toimeenpanovirastojen varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1653/2004 muuttamisesta. [EUVL L 181, 10.7.2008].

Komission asetus (EY) N:o°1821/2005, annettu 8 päivänä marraskuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 1653/2004 muuttamisesta toimeenpanovirastojen tilinpitäjien toimien osalta [EUVL L 293, 9.11.2005].

Komission asetus (EY) N:o 1653/2004, annettu 21 päivänä syyskuuta 2004, tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesta toimeenpanovirastojen varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta [EUVL L 297, 22.9.2004].

Neuvoston asetus (EY) N:o 58/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta [EYVL L 11, 16.1.2003].

Viimeisin päivitys 24.09.2008

Top