Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n kiinnelainamarkkinoiden yhdentyminen (valkoinen kirja)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

EU:n kiinnelainamarkkinoiden yhdentyminen (valkoinen kirja)

Euroopan kiinnelainamarkkinoiden yhdentyminen on keskeinen haaste Euroopan unionin taloudelle ja sisämarkkinoille. Lainsäädännöllisten ja taloudellisten esteiden poistaminen avaa tietä kiinnelainamarkkinoiden tehostamiselle ja kilpailukyvyn parantamiselle. Komission ehdotus sisältää vastauksia näihin haasteisiin alan toimivuuden parantamiseksi eurooppalaisella tasolla.

ASIAKIRJA

Komission valkoinen kirja EU:n kiinnelainamarkkinoiden yhdentymisestä [KOM(2007) 807 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Euroopan kiinnelainamarkkinoiden yhdentyminen on keskeistä Euroopan unionin (EU) talouden ja sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta. Komissio on määritellyt ne haasteet, joihin asianmukaisesti vastaamalla markkinoiden yhdentymisen esteet voidaan poistaa.

Tavoitteet

Yhdennettyjen markkinoiden esteitä on tutkittu tarkasti, ja näin on saatu määritettyä neljä tavoitetta, joilla markkinoiden kilpailukykyä voidaan parantaa ja toimintaa tehostaa. Tavoitteet ovat seuraavat:

 • Kiinnelainojen rajat ylittävän tarjonnan ja rahoituksen helpottaminen. Esteet (sääntelykehykset, infrastruktuurit jne.) olisi poistettava. Näin pitäisi olla mahdollista saada erilaisia välineitä kiinnelainojen rahoittamiseksi ja säilyttää kuluttajansuoja ja markkinoiden vakaus.
 • Tuotetarjonnan monipuolistaminen. Kuluttajien tarpeiden täyttämiseksi pyritään jakelun ja myynnin esteitä poistamalla monipuolistamaan erityisesti uusia ja innovatiivisia kiinnelainatuotteita.
 • Kuluttajien luottamuksen vahvistaminen. Voidakseen tehdä sopivimman valinnan kuluttajat tarvitsevat selkeitä ja verrattavissa olevia tietoja. Lainanantajien olisi arvioitava perinpohjaisesti lainanottajien taloudellinen tilanne. Lisäksi lainanottajille olisi annettava riittävästi neuvoja.
 • Kuluttajien liikkuvuuden helpottaminen. Kulujen ja tuoteominaisuuksien läpinäkyvyys on tarpeen, jotta kuluttajat voivat hyödyntää vapauttaan vaihtaa lainanantajaa.

Tavoitteiden saavuttaminen

Sääntelyn alalla tehdään paremman sääntelyn periaatteiden mukaisesti uusi tutkimus, jossa arvioidaan lainsäädännöllisiä mahdollisuuksia erityisesti kustannusten ja hyötyjen osalta. Komissio on kuitenkin yksilöinyt seuraavat kolme aluetta, jotka on otettava käsittelyyn:

 • Ennenaikainen takaisinmaksu. Tällä arkaluontoisella alueella tarkastellaan erilaisia vaihtoehtoja, joilla voitaisiin päästä kohti euroopanlaajuista takaisinmaksukäytäntöä.
 • Tietojen laatu ja vertailtavuus. Tietojen on oltava jäsenneltyjä, täydellisiä, konkreettisia ja yksinkertaisia. Tätä varten standardoitu eurooppalainen tietosivu (ESIS) saatetaan lopulliseen muotoonsa, ja se annetaan kuluttajien testattavaksi, jotta sovellus olisi yhtäläinen koko EU:ssa. Lisäksi voidaan tutkia ehdotetussa kulutusluottodirektiivissä säädettyjen todellisten vuosikorkojen soveltamisalan laajentamista.
 • Vastuullinen lainananto ja lainanotto. Lainanantajien vastuullisuutta olisi lisättävä ja niillä olisi oltava pääsy muiden jäsenvaltioiden luottorekistereihin, jotta lainanottajien luottokelpoisuudesta saadaan riittävä selvyys. On myös tärkeää, että kuluttajille annetaan objektiivisia ja soveltuvia neuvoja. Tätä koskevia normeja suunnitellaan, jotta voidaan taata, että kuluttajien valinnat perustuvat tietoon.

Tällä alalla esiin tulevien kysymysten käsittelyä varten perustetaan luottotietohistoriaa käsittelevä asiantuntijaryhmä, annetaan valistusta rahoitusasioissa ja mahdollistetaan sopimusvelvoiteoikeuden soveltamisen laajentaminen kiinnelainasopimuksiin (Rooma I -asetusehdotus).

Arvonmäärityksen, kiinteistörekistereiden ja ulosmittausmenettelyjen alalla jäsenvaltioiden olisi tehostettava pakkomyynti- ja kiinteistörekisterimenettelyjään. Komissio aikoo myös julkaista säännöllisesti tulostauluja kiinteistöjen rekisteröinnin ja ulosmittauksen kustannuksista ja kestosta.

Rikkomusten torjumiseksi komissio valvoo, että seuraavat seikat ovat yhteisön normien mukaisia:

 • luottotietojen saatavuutta ja luottotietopalveluja koskevat kansalliset säännöt
 • muiden jäsenvaltioiden kiinnelainojen jättäminen vakuudellisten joukkolainojen vakuuksien ulkopuolelle joissakin jäsenvaltioissa.

Kiinnelainojen rahoitusmarkkinoilla on otettava huomioon asiantuntijaraportit ja Yhdysvaltain markkinoilla heikoilla vakuuksilla myönnettyjen asuntolainojen aiheuttama kriisi seuraavien seikkojen selvittämiseksi:

 • pankkien likviditeettiriskin hallinta
 • luottoriskien siirtäminen pois kiinnelainanantajien taseesta
 • läpinäkyvyys tapauksissa, joissa pankeille aiheutuu riskejä arvopaperistamistoimista
 • läpinäkyvyys loppusijoittajan näkökulmasta.

Vähittäisrahoituspalveluista annetun vihreän kirjan mukaisesti komissio tekee myös muita arviointeja, jotka koskevat erityisesti muiden rahoituslaitosten kuin luottolaitosten asemaa kiinnelainamarkkinoilla, kiinteään omaisuuteen sidottujen (equity release) tuotteiden markkinointia, sopimattomia käytäntöjä (kuten kuluttajaa sitova myynti) ja korkoihin liittyviä rajoituksia.

Taustaa

Tämä valkoinen kirja on jatkoa komission tiedonannolle "2000-luvun Euroopan yhtenäismarkkinat" Yhdysvalloissa ilmenneistä heikoin vakuuksin myönnettyihin asuntolainoihin liittyvistä ongelmista johtuen.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission vihreä kirja, annettu 19. heinäkuuta 2005, "Asuntoluotot EU:ssa" [KOM(2005) 327 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä]. Koska jäsenvaltioiden kiinnelainamarkkinat ovat erilaisia, komissio esittää useita EU:n kiinnelainamarkkinoita hyödyttäviä ehdotuksia.

Viimeisin päivitys 31.01.2008

Top