Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vihreä kirja – Uutta ajattelua kaupunkiliikenteeseen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Vihreä kirja – Uutta ajattelua kaupunkiliikenteeseen

Tällä vihreällä kirjalla pyritään käynnistämään keskustelu kaupunkiliikenteen ongelmista ja tuomaan esiin Euroopan tasolla toteutettavissa olevia ratkaisuja. Yli 60 prosenttia eurooppalaisista asuu kaupunkialueilla ja lähes 85 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta syntyy kaupungeissa. Kaupunkialueilla esiintyy useita ongelmia, kuten ruuhkautumista ja ympäristöhaittoja. Euroopan unioni menettää ruuhkautumisen takia vuosittain noin 1 prosentin sen BKT:stä. EU:n on osallistuttava näiden kysymysten ratkaisemiseen edistämällä keskustelua, yhteistyötä ja koordinointia paikallisyhteisöjen välillä.

ASIAKIRJA

Komission vihreä kirja, annettu 25. syyskuuta 2007, "Uutta ajattelua kaupunkiliikenteeseen" [KOM(2007) 551 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Tämä vihreä kirja on vuonna 2007 aloitetun laajan julkisen kuulemisen tulos. Komissio käynnistää tämän vihreän kirjan myötä toisen kuulemisprosessin, joka päättyy 15. maaliskuuta 2008. Kaupunkiliikenne edistää kasvua ja työllisyyttä, ja se on kestävän kehityksen politiikan ehdoton edellytys. Komissio ehdottaakin kuulemisen perusteella yleistä kaupunkiliikennestrategiaa, joka toteutetaan uudella toimintasuunnitelmalla.

Kuulemisprosessilla on laaja kohdeyleisö. Siihen kuuluvat kaupungeissa asuvat kansalaiset, kaupunkiliikenteen käyttäjät, liikenneyhtiöiden työnantajat ja työntekijät, teollisuus, viranomaiset ja asiaankuuluvien alojen järjestöt. Kuulemisen perusteella laadittavassa strategiassa hyödynnetään myös kokemuksia, joita komissio on saanut tällä alalla Civitas-aloitteen sekä vuonna 1995 annetun vihreän kirjan ja kansalaisten verkkoa koskevan tiedonannon avulla.

Tulevan strategian keskeisenä ajatuksena ajatus on yhdistää erilaiset kaupunkiliikenteeseen liittyvät toimintalinjat yhtenäisen lähestymistavan avulla. Eurooppalaista lisäarvoa voidaan saada esimerkiksi:

 • edistämällä hyvien toimintatapojen vaihtoa paikallisella, alueellisella, kansallisella ja Euroopan tasolla;
 • tukemalla yhteisten standardien määrittelemistä ja sääntöjen yhdenmukaistamista;
 • tarjoamalla rahoitustukea tarvittaessa;
 • tukemalla tutkimusta, jonka sovelluksilla voidaan parantaa liikkuvuutta;
 • yksinkertaistamalla lainsäädäntöä, jos se on tarpeen.

Komissio ehdottaa uudenlaisen "kaupunkiliikennekulttuurin" luomista, jossa sovitettaisiin yhteen taloudellinen kehitys, liikkumisen vaivattomuus, elämänlaadun parantaminen ja ympäristön suojelu.

Vihreässä kirjassa nimetään viisi haastetta kaupunkiliikennekulttuurin luomiselle:

Kaupunkiliikenteen sujuvuuden parantaminen

Ruuhkautuminen on kaupunkien suurimpia ongelmia. Sillä on niin taloudellisia, sosiaalisia kuin ympäristövaikutuksiakin. Vihreässä kirjassa ehdotetaan joitain mahdollisia ratkaisuja:

 • Lisätään yksityisautoilun korvaavien kulkuneuvojen houkuttelevuutta ja turvallisuutta.
 • Edistetään eri liikennemuotojen yhteiskäyttöä.
 • Suositaan kävelyä ja pyöräilyä ja kehitetään näiden liikkumismuotojen infrastruktuuria.
 • Tehostetaan autojen käyttöä yhteiskäytöllä ja "virtuaalisella liikkuvuudella" (etätyöskentely, etäostokset jne.).
 • Harjoitetaan liikenteen vähentämiseen tähtäävää pysäköintipolitiikkaa.
 • Edistetään saumatonta siirtymistä autosta julkiseen liikenteeseen.
 • Hyödynnetään tehokkaammin olemassa olevia infrastruktuureja.
 • Otetaan käyttöön kaupunkien tiemaksujärjestelmät, kuten Lontoossa ja Tukholmassa.
 • Edistetään älykkäitä liikennejärjestelmiä (ITS), jotka mahdollistavat tehokkaan matkasuunnittelun.
 • Edistetään puhtaampien ja pienempien ajoneuvojen käyttöä tavaroiden kaupunkijakelussa.
 • Integroidaan kaupunkien tavarajakelu paremmin paikalliseen politiikan laadintaan ja institutionaalisiin puitteisiin.

Saastumisen vähentäminen

Vaikka teknologian kehityksen myötä pystytään valmistamaan yhä vähemmän saastuttavia autoja, kaupungit tuottavat edelleen suuren (ja yhä kasvavan) osan hiilidioksidipäästöistä. Ajoneuvojen saastepäästöjä on onnistuttu vähentämään tiukentamalla asteittain päästöjä koskevia Euro-normeja. Myös biopolttoaineiden käytölle on laadittu säädöskehys. Ympäristön tila ei kuitenkaan ole edelleenkään tyydyttävä.

Komissio ehdottaa seuraavaa:

 • Tuetaan vaihtoehtoisia polttoaineita (biopolttoaineet, vety, polttokennot) käyttäviä ajoneuvoja koskevaa tutkimusta ja teknologian kehittämistä.
 • Edistetään uusien teknologioiden laajaa markkinoille pääsyä taloudellisilla kannustimilla.
 • Kannustetaan kaupunkiliikenteen hyvien toimintatapojen vaihtamista jäsenvaltioiden kesken.
 • Edistetään ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja.
 • Otetaan hankinnoissa huomioon ajoneuvon koko elinkaaren aikaiseen energiankulutukseen ja saastuttamiseen liittyvät ulkoiset kustannukset.
 • Suositaan polttoainetta säästävää taloudellista ajotapaa autokoulujen opetuksessa. Edistetään liikenteenhallintajärjestelmien käyttöä, joita Galileo-satelliittijärjestelmä tulee parantamaan entisestään. Tuetaan "älykkäämpien" autojen kehitystä.
 • Rajoitetaan liikennettä tietyissä tapauksissa.

Älykäs kaupunkiliikenne

Galileo-ohjelma mahdollistaa useiden älykkäiden liikennejärjestelmien (ITS) sovellusten kehittämisen. Tällaisia sovelluksia on jo olemassa, mutta niitä ei vielä hyödynnetä riittävästi. Komissio ehdottaa seuraavia toimenpiteitä:

 • älykkäiden tiemaksujärjestelmien käyttöönotto;
 • olemassa olevien infrastruktuurien tehokkaampi käyttö paremman tiedotuksen avulla;
 • älykkäisiin liikennejärjestelmiin liittyvien hyvien toimintatapojen laaja levittäminen.

Vaivaton kaupunkiliikenne

Liikunta- ja toimintarajoitteisten sekä vanhusten on voitava käyttää helposti kaupunkiliikennettä. Vihreän kirjan eri sidosryhmät arvioivat myös, että liikennemuotojen yhteiskäyttöön pitäisi kiinnittää enemmän huomiota ja integroituja ratkaisuja olisi tuettava entistä enemmän.

Suurkaupunkien ympärille kehittyy esikaupunkeja ja asuinalue leviää. Jos joukkoliikenneverkko ei pysy tämän kehityksen perässä, tietyt alueet voivat jäädä sosiaalisesti eristyneiksi. Komissio ehdottaa seuraavaa:

 • parannetaan joukkoliikenteen laatua;
 • koordinoidaan kaupunki- ja esikaupunkiliikenne aluesuunnittelun kanssa;
 • integroidaan henkilö- ja tavaraliikenne paremmin kaupunkisuunnitteluun.

Turvallinen kaupunkiliikenne

Vuonna 2005 Euroopan unionin teillä kuoli 41 600 henkilöä. Kaksi kolmannesta onnettomuuksista ja kolmannes tieliikennekuolemista tapahtui kaupunkialueilla. Onnettomuuden uhreiksi joutuvat useimmiten turvattomimmat tienkäyttäjät, kuten pyöräilijät tai jalankulkijat. Lisäksi turvallisuusongelmat estävät kaupunkilaisia käyttämästä tiettyjä julkisen liikenteen muotoja. Mahdollisista ratkaisuista komissio ehdottaa seuraavia:

 • parannetaan ajoneuvojen turvallisuutta uusilla teknologioilla;
 • parannetaan infrastruktuurien tasoa erityisesti pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta;
 • kannustetaan kansalaisia huomioimaan enemmän omaa käyttäytymistään erityisesti liikenneturvallisuuden suhteen.

Kohti uudenlaista kaupunkiliikennekulttuuria

Vihreässä kirjassa korostetaan myös tarvetta luoda uusi kaupunkiliikennekulttuuri koulutuksen, kasvatuksen ja valistuksen avulla. EU voisi käynnistää koulutus- ja vaihtotoimia, kuten esimerkiksi:

 • järjestää kestävää kaupunkiliikennettä koskevan Euroopan laajuisen tiedotuskampanjan;
 • tukea eri jäsenvaltioiden liikennetilastojen yhdenmukaistamista ja laatia yhteiset määritelmät;
 • perustaa seurantakeskus, jossa kerätään, yhdenmukaistetaan ja hyödynnetään poliittisten päättäjien ja yleisön tarvitsemia tietoja ja edistetään hyvien toimintatapojen vaihtoa.

Vihreässä kirjassa tarjotaan useita mahdollisuuksia ehdotettujen toimenpiteiden rahoittamiseksi:

 • käytetään olemassa olevia rahoitusvälineitä, kuten rakennerahastoja ja koheesiorahastoa, entistä johdonmukaisemmin yhtenäisen ja kestävän kaupunkiliikenteen luomiseksi;
 • otetaan käyttöön markkinapohjaisia mekanismeja, kuten päästökauppajärjestelmä;
 • käyttäjien, yksityisen sektorin sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien osallistuminen kaupunki- ja esikaupunkialueiden joukkoliikenteen rahoitukseen.

Viimeisin päivitys 07.03.2008

Top