Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n ja Yhdysvaltojen väliset ilmailua koskevat sopimukset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n ja Yhdysvaltojen väliset ilmailua koskevat sopimukset

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 2007/339/EY EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisestä lentoliikennesopimuksesta

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

 • Tällä päätöksellä Euroopan unioni (EU) hyväksyy Amerikan yhdysvaltojen kanssa neuvotellun lentoliikennesopimuksen allekirjoittamisen.
 • Sopimuksessa määrätään kaikkien Atlantin ylittävien reittien avaamisesta EU:n ja Yhdysvaltojen lentoyhtiöille.
 • Siihen sisältyy myös järjestely sopimuksen kehittämiseksi edelleen esimerkiksi lentoyhtiöiden omistusta ja määräysvaltaa koskevissa asioissa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Markkinoille pääsy: liikennöintioikeudet ja kaupalliset/operatiiviset kysymykset

 • Sopimuksella annetaan EU:n lentoyhtiöille oikeus
  • liikennöidä Yhdysvaltoihin miltä tahansa EU:n lentokentältä riippumatta niiden sijoittautumispaikasta EU:ssa (yhteisön lentoliikenteen harjoittajan käsite);
  • liikennöidä kansainvälisiä reittejä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä (kolmannen* ja neljännen* vapauden liikennöintioikeudet) ja EU:n ja Yhdysvaltojen ulkopuolelle suuntautuvia reittejä (viidennen vapauden liikennöintioikeudet*) ilman lentojen määrää tai lentokonetyyppiä koskevia rajoituksia;
  • liikennöidä rajoittamattomasti seitsemännen vapauden liikennöintioikeuksien* piiriin kuuluvaa rahtiliikennettä (yhdysvaltalaisille lentoyhtiöille ei kuitenkaan myönnetä seitsemännen vapauden pelkkää rahtiliikennettä koskevia liikennöintioikeuksia kahdeksan EU-maan aikaisemmin myöntämien oikeuksien lisäksi);
  • liikennöidä rajoitetusti seitsemännen vapauden liikennöintioikeuksien piiriin kuuluvaa matkustajapalveluliikennettä Yhdysvaltojen ja kaikkien Euroopan yhteisellä ilmailualueella (ECAA)* sijaitsevien kohteiden välillä (vaikka näitä oikeuksia ei anneta yhdysvaltalaisille lentoyhtiöille).
 • Sopimus mahdollistaa vapaan hinnoittelun (vaikka yhdysvaltalaiset liikenteenharjoittajat eivät voi hinnoitella EU:n sisäisiä reittejä) ja sisältää yksityiskohtaiset luvakkeita ja tuotemerkkejä koskevat säännöt, joilla sallitaan EU:n lentoyhtiöille toiminnan laajentaminen Yhdysvaltojen markkinoilla.
 • Se mahdollistaa myös rajoittamattoman yhteisten reittitunnusten käytön (kaksi tai useampi lentoyhtiö jakavat saman lennon) ja tarjoaa EU:n lentoyhtiöille uusia mahdollisuuksia vuokrata lentokone miehistöineen (nk. wet lease -järjestely) yhdysvaltalaiselle lentoyhtiölle kansainvälisille reiteille.

Markkinoille pääsy: omistusoikeudet ja määräysvalta

 • Yhdysvaltojen lentoyhtiöiden takuu:
  • EU:n kansalaisten omistusosuudet sallitaan, mukaan lukien mahdollisuus omistaa yli 50 prosenttia koko osakepääomasta;
  • liiketoimet, joissa EU:sta tehdään investointeja yhdysvaltalaisiin lentoyhtiöihin, käsitellään oikeudenmukaisesti ja viipymättä.
 • EU:n lentoyhtiöiden takuu:
  • oikeus rajoittaa yhdysvaltalaisinvestoinnit EU:n lentoyhtiöihin 25 prosenttiin äänivallasta (Yhdysvaltojen järjestelmää mukaillen);
  • Yhdysvallat hyväksyy kaikki EU:n lentoyhtiöt, jotka ovat EU:n kansalaisten tai ECAA:n kuuluvan valtion kansalaisten omistuksessa tai määräysvallassa.
 • EU:n ulkopuolisten maiden lentoyhtiöiden takuu:
  • Yhdysvallat hyväksyy yksipuolisesti EU:n omistusoikeuden ja määräysvallan missä tahansa lentoyhtiössä Euroopan talousalueella, ECAA:n alueella ja 18:ssa Afrikan maassa.
 • Sopimuksella perustettava sekakomitea käsittelee omistusoikeutta ja määräysvaltaa koskevia asioita.

Sääntelyä koskeva yhteistyö

Sopimuksella vahvistetaan myös osapuolten välistä yhteistyötä seuraavilla aloilla:

 • Turvatoimet: yhdenmukaisten käytäntöjen ja vaatimusten kehittäminen ja turvatoimia koskevan sääntelyn eroavaisuuksien minimointi.
 • Turvallisuus: tehostettu neuvotteleminen ja yhteistyö turvallisuusongelmien ilmetessä jommallakummalla puolella.
 • Kilpailupolitiikka: sitoutuminen yhteistyöhön kilpailujärjestelmien soveltamisessa sopimuksiin, jotka vaikuttavat transatlanttisiin markkinoihin, ja sopimuksia koskevien yhteensopivien sääntelytoimien edistämiseen.
 • Valtion avustukset: tunnustetaan, että avustukset voivat vaikuttaa lentoyhtiön mahdollisuuksiin kilpailla reilusti ja tasavertaisesti ja että tarvitaan järjestelyjä avustuksia koskevien ongelmien esiintuomiseksi.
 • Ympäristö: tunnustetaan ympäristönsuojelun merkitys ja suunnitelmat parantaa teknistä yhteistyötä lentoliikenteen päästöjen vähentämiseksi ja polttoaineen käytön tehostamiseksi.

Sopimus sisälsi myös selkeän etenemissuunnitelman, jossa luetellaan osa ”ensisijaisista kiinnostuksen aiheista” toisen vaiheen sopimuksesta neuvottelemista varten.

Toisen vaiheen sopimus

Jatkoneuvottelut EU:n ja Yhdysvaltojen välillä käynnistettiin vuonna 2008, ja niiden tuloksena allekirjoitettiin toisen vaiheen sopimus vuonna 2010. Tämä pöytäkirja perustuu ensimmäiseen sopimukseen ja kattaa uudet mahdollisuudet investointeihin ja markkinoille pääsyyn. Se vahvistaa myös yhteistyöpuitteet sääntelyn eri osa-alueilla, kuten turvallisuus, turvatoimet, sosiaaliset näkökohdat ja erityisesti ympäristö, jonka osalta molemmat osapuolet sopivat ympäristöalan yhteisestä lausumasta.

Norja ja Islanti liittyivät sopimukseen vuonna 2011.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Päätöstä on sovellettu 25. huhtikuuta 2007 alkaen. Lentoliikennesopimuksen väliaikaista soveltamista koskevassa 25 artiklassa todetaan, että osapuolet sopivat soveltavansa sitä 30. maaliskuuta 2008 alkaen.

TAUSTAA

Ennen vuoden 2007 sopimusta lentoliikennesuhteita Yhdysvaltoihin säänneltiin EU-maiden ja Yhdysvaltojen solmimilla kahdenvälisillä sopimuksilla. EU-maista 16 oli tehnyt Open Skies -lentoliikennesopimuksen. Tämä hajautettu lähestymistapa osoittautui kuitenkin esteeksi, sillä se esti todellisten sisämarkkinoiden loppuunsaattamisen.

Vuonna 2002 Euroopan unionin tuomioistuin antoi tuomiot asioissa, jotka Euroopan komissio oli saattanut sen käsiteltäväksi (C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-472/98, C-475/98 ja C-476/98). Ne selkeyttivät ulkoisen toimivallan jakamista EU:n ja EU-maiden välillä ja ratkaisivat joitakin sijoittautumisvapauteen liittyviä ongelmia.

Tämän seurauksena komissio sai valtuudet neuvotella Yhdysvaltojen kanssa lentoliikennesopimuksen, jota sovellettiin koko EU:hun.

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Kolmannen vapauden liikennöintioikeudet: säännöllistä kansainvälistä lentoliikennettä koskeva yhden maan toiselle maalle myöntämä oikeus tai etuoikeus jättää ensimmäisen maan alueelle liikenteenharjoittajan kotimaasta saapuvia matkustajia, rahtia ja postia.

Neljännen vapauden liikennöintioikeudet: säännöllistä kansainvälistä lentoliikennettä koskeva yhden maan toiselle maalle myöntämä oikeus tai etuoikeus ottaa ensimmäisen maan alueelta matkustajia, rahtia ja postia kuljetettavaksi liikenteenharjoittajan kotimaahan.

Viidennen vapauden liikennöintioikeudet: säännöllistä kansainvälistä lentoliikennettä koskeva yhden maan toiselle maalle myöntämä oikeus tai etuoikeus ottaa ja jättää ensimmäisen maan alueella matkustajia, rahtia ja postia, jotka saapuvat EU:n ulkopuolisesta maasta tai ovat matkalla EU:n ulkopuoliseen maahan.

Seitsemännen vapauden liikennöintioikeudet: säännöllistä kansainvälistä lentoliikennettä koskeva yhden maan toiselle maalle myöntämä oikeus tai etuoikeus kuljettaa matkustajia, rahtia ja postia myöntävän maan ja minkä tahansa EU:n ulkopuolisen maan välillä. Tämä ei edellytä, että liikennöinti liittyy liikenteeseen liikenteenharjoittajan kotimaahan/kotimaasta tai laajentaa sitä.

Euroopan yhteinen ilmailualue: käsittää EU-maat, Albanian, Bosnia ja Hertsegovinan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Islannin, Montenegron, Norjan, Serbian ja Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikaisen hallinnon Kosovossa.

ASIAKIRJA

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös 2007/339/EY, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2007, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 134, 25.5.2007, s. 1–3)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös 2010/465/EU, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2010, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 223, 25.8.2010, s. 1–2)

Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden 25 ja 30 päivänä huhtikuuta 2007 allekirjoitetun lentoliikennesopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja (EUVL L 223, 25.8.2010, s. 3–19)

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös 2011/708/EU, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2011, Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta sekä Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen soveltamista koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin ja Norjan kuningaskunnan välisen lisäsopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 283, 29.10.2011, s. 1–2)

Viimeisin päivitys: 18.12.2016

Top