Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ajoneuvojen yleinen tekninen yhdenmukaistaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ajoneuvojen yleinen tekninen yhdenmukaistaminen

Ajoneuvojen yleisestä teknisestä yhdenmukaistamisesta määrätään kahdessa kansainvälisessä sopimuksessa, joissa Euroopan unioni on sopimusosapuolena. Niissä vahvistetaan maailmanlaajuiset yhdenmukaistetut vaatimukset, joilla taataan ajoneuvojen turvallisuus, suojellaan ympäristöä sekä varmistetaan ajoneuvojen energiatehokkuus ja niiden suojaaminen varkauksilta.

SÄÄDÖKSET

Neuvoston päätös 97/836/EY, Euroopan yhteisön liittymisestä Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti annettujen hyväksymisien vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista (vuoden 1958 tarkistettu sopimus).

Neuvoston päätös 2000/125/EY pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin ja/tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen vahvistamista koskevan sopimuksen (rinnakkaissopimus) tekemisestä.

TIIVISTELMÄ

Edistääkseen teknisiin sääntöihin perustuvaa ajoneuvojen hyväksyntöjen yhdenmukaistettujen sääntöjen vastavuoroista tunnistamista ja vähentääkseen näin vapaan kaupan esteitä Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomissio (UN/ECE) laati ajoneuvojen teknistä yhdenmukaistamista koskevan sopimuksen (pdf), jota kutsutaan vuoden 1958 sopimukseksi. Euroopan unioni liittyi sopimukseen 24. maaliskuuta 1998.

Lisäksi Euroopan unioni osallistui aktiivisesti toisesta kansainvälisestä sopimuksesta käytyihin neuvotteluihin. Tätä sopimusta kutsutaan vuoden 1998 rinnakkaissopimukseksi (pdf), ja se tuli voimaan 25. elokuuta 2000. Tässä sopimuksessa on erityistä se, että sillä otetaan järjestelmään mukaan tietyt maat, jotka eivät ole voineet hyväksyä vuoden 1958 sopimuksen vaatimusta vastavuoroisesta tunnustamisesta.

Näiden kahden sopimuksen tekeminen edistää yhteisen kauppapolitiikan tavoitteita: sopimuksilla poistetaan ajoneuvokaupassa sekä varuste- ja varaosakaupassa olemassa olevia teknisiä esteitä ja estetään uusien esteiden syntyminen. Euroopan unionin osallistuminen takaa toteutettujen yhdenmukaistamistoimien jatkumisen ja helpottaa pääsyä kolmansien maiden markkinoille.

Vuoden 1958 sopimus

Vuoden 1958 sopimuksen mukaan yhtä tai useampaa sopimuksen liitteenä olevaa YK:n sääntöä soveltava sopimusosapuoli voi myöntää näissä säännöissä tarkoitetuille ajoneuvoille, niiden varusteille tai niiden osille tyyppihyväksynnän, ja sen on myös vastavuoroisesti hyväksyttävä toisen, samoja sääntöjä soveltavan sopimusosapuolen myöntämät tyyppihyväksynnät. Tämän sopimuksen nojalla on laadittu tähän mennessä yli 130 sääntöä.

Vuoden 1958 sopimuksen on allekirjoittanut 54 sopimusosapuolta. Sen mukaan uusien sääntöjen ja voimassa oleviin sääntöihin tehtävien tarkistusten hyväksyminen edellyttää, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja äänestykseen osallistuvista sopimusosapuolista äänestää niiden puolesta. Uusi sääntö tulee voimaan ja velvoittaa kaikkia sopimusosapuolia, jotka eivät ole ilmoittaneet kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta vastustavansa sitä. Tämä ei kuitenkaan koske tilanteita, joissa yli kolmasosa sopimusosapuolista on esittänyt vastalauseita: tällöin sääntö ei tule voimaan.

Tyyppihyväksyntien vastavuoroinen tunnustaminen sääntöjä soveltavien sopimusosapuolten välillä on helpottanut ajoneuvokauppaa koko Euroopassa.

Vuoden 1998 rinnakkaissopimus

Toisin kuin vuoden 1958 sopimuksessa rinnakkaissopimuksessa ei määrätä tyyppihyväksyntien vastavuoroisesta tunnustamisesta. Sen myötä maat, jotka eivät pystyneet hyväksymään vastavuoroisen tunnustamisen velvoitteita, voivat osallistua konkreettisesti maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen yhdenmukaistamiseen.

Vuoden 1998 sopimuksella on 33 sopimusosapuolta. Tähän mennessä tämän sopimuksen nojalla on laadittu 14 maailmanlaajuista teknistä sääntöä.

Sopimuksessa määrätään kahdesta eri menettelystä, joilla voidaan ottaa käyttöön uusia maailmanlaajuisia teknisiä sääntöjä. Niistä ensimmäinen koskee voimassa olevien sääntöjen tai sopimusosapuolten soveltamien standardien yhdenmukaistamista. Toinen koskee uuden maailmanlaajuisen teknisen säännön laatimista, kun sellaista ei vielä ole.

Sopimuksessa määrätään, että sopimusosapuolten olemassa olevat, mahdollisesti yhdenmukaistettavat säännöt on kirjattava maailmanlaajuisten teknisten ehdokassääntöjen luetteloon, mikä helpottaa niiden muuttamista maailmanlaajuisiksi säännöiksi. Sääntö lisätään luetteloon, jos vähintään kolmannes läsnä olevista ja äänestykseen osallistuvista sopimusosapuolista kannattaa sitä äänestyksessä. Lisäksi ehdotuksen on saatava joko Euroopan unionin, Japanin ja Yhdysvaltojen ääni.

Maailmanlaajuisen teknisen säännön laatiminen ei vielä velvoita sopimusosapuolia tekemään siitä lainvoimaista kotimaansa lainsäädännössä. Sen sijaan sopimusosapuolten on ilmoitettava, hyväksyvätkö ne kyseisen maailmanlaajuisen teknisen säännön, sekä päivä, jolloin kyseisen säännön soveltaminen aloitetaan. Lisäksi jokaisen sopimusosapuolen, joka kannattaa maailmanlaajuisen teknisen säännön vahvistamista, on otettava kyseinen sääntö käsiteltäväksi menettelyyn, jolla se tekee siitä lainvoimaisen.

Euroopan komissio tekee EU:n puolesta kaikki edellä mainitut ilmoitukset. Lisäksi se muun muassa

  • hyväksyy maailmanlaajuiset tekniset säännöt ja tekee asiasta ilmoituksen
  • osallistuu riitojen ratkaisemiseen
  • voi tehdä tarkistuksia sopimukseen.

Neuvoston päätöksillä 2013/454/EU ja 2013/456/EU muutetaan päätöksiä, joilla hallinnoidaan kahta sopimusta niin, että otetaan huomioon muutokset noudatettavissa käytännöissä EU:n ja kansainvälisten organisaatioiden välisten sopimusten solmimisessa Lissabonin sopimuksen astuttua voimaan.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Neuvoston päätös 97/836/EY

-

-

EUVL L 346, 17.12.1997

Neuvoston päätös 2000/125/EY

-

-

EUVL L 35, 10.02.2000

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Neuvoston päätös 2013/456/EU

17.9.2013

-

EUVL L 245, 14.9.2013

Neuvoston päätös 2013/454/EU

17.9.2013

-

EUVL L 245, 14.9.2013

Viimeisin päivitys 19.05.2014

Top