Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Alppien suojelua koskevan yleissopimuksen pöytäkirja liikenteestä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Alppien suojelua koskevan yleissopimuksen pöytäkirja liikenteestä

Alppien suojelua koskeva yleissopimus on puitesopimus, jolla edistetään Alppien suojelua ja kestävää kehitystä ja jonka tarkoituksena on säilyttää vuoristo (sen ympäristö, talous ja yhteiskunta) ja suojella sitä soveltamalla ennalta ehkäisyn periaatetta ja saastuttaja maksaa -periaatetta sekä jäsenten yhteistyötä. Teksti käsittää yhdeksän pöytäkirjaa, joista jokaisessa käsitellään eri alaa. Tämän päätöksen tarkoituksena on panna Alppien suojelua koskevan yleissopimuksen liikennettä koskeva pöytäkirja täytäntöön Euroopan unionissa.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2007/799/EY, tehty 12 päivänä lokakuuta 2006, Alppien suojelua koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanosta liikenteen alalla tehdyn pöytäkirjan (pöytäkirja liikenteestä) allekirjoittamisesta yhteisön puolesta.

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni (EU) päätti Alppien suojelua koskevan yleissopimuksen tekemisestä päätöksellä 96/191/EY. Yleissopimuksen tavoitteena on suojella Alppien luonnollista ekosysteemiä ja edistää alueen kehitystä sekä suojella asukkaiden taloudellisia ja kulttuurisia etuja. Yleissopimuksen täytäntöönpanosta vastaa pysyvä komitea, joka muodostuu sopimuspuolten edustajista.

Allekirjoittamalla liikenteestä tehdyn pöytäkirjan EU haluaa näyttää esimerkkiä kaikille sopimuspuolille ja kannustaa myös niitä allekirjoittamaan ja ratifioimaan sen.

Tavoitteet

Pöytäkirjan tavoitteet ovat:

 • vähentää Alppien sisäisen liikenteen haittoja ja vaaroja
 • edistää asuin- ja talousalueiden kehitystä harjoittamalla liikennepolitiikkaa, joka on yhdenmukaista kaikissa maissa ja joka kattaa kaikki liikennemuodot (maantie, rautatie jne.)
 • vähentää Alppien alueen luonnon monimuotoisuuteen sekä sen kulttuuriperintöön ja aitoon luontoympäristöön kohdistuvia vaaratekijöitä
 • varmistaa liikenteen taloudellisten kustannusten pysyminen kohtuullisina parantamalla liikennejärjestelmien tehokkuutta ja kestävyyttä.

Sopimuspuolet siis sitoutuvat ottamaan Alppialueen hallinnoinnissa huomioon liikenteen riskit ja haitat, kuten meluhaitat ja ilmansaasteet, sekä henkilöiden ja omaisuuden turvallisuuden. Pöytäkirjan allekirjoittajien on

 • lisättävä liikennealan kannattavuutta
 • optimoitava nykyisten infrastruktuurien käyttö
 • otettava huomioon liikenteen haasteet muiden alojen politiikkaa arvioitaessa ja toteutettaessa
 • edistettävä paikallis- ja alueviranomaisten osallistumista päätöksentekoon.

Erityistoimenpiteet ja -strategiat

Alppien suojelua koskevassa yleissopimuksessa määritellään lisäksi joitakin erityistoimenpiteitä ja -strategioita, joilla edistetään järkevää ja luotettavaa liikennepolitiikkaa seuraavien periaatteiden pohjalta:

 • hyvä koordinointi eri liikennemuotojen ja -välineiden välillä
 • liikennemuotojen yhdistäminen
 • liikenteen siirtäminen ympäristöä säästävämpiin liikennemuotoihin
 • liikenneväylien suojaaminen luonnosta aiheutuvilta vaaroilta
 • ihmisten ja ympäristön suojeleminen
 • haitallisten aineiden päästöjen ja meluhaittojen vähentäminen asteittain
 • käyttäjä- ja ympäristöystävällisempien julkisen liikenteen järjestelmien luominen ja kehittäminen
 • kaavailtuja hankkeita koskevien vaikutustenarviointien teettäminen ja asianomaisten osapuolten kuuleminen.

Yleissopimuksessa määritellään lisäksi liikennemuotokohtaisia periaatteita:

 • rautatieliikenteen suosiminen parantamalla infrastruktuuria, tehostamalla sen käyttöä ja hyödyntämällä liikennemuotojen yhdistettävyyttä tavarakuljetuksissa
 • sisävesiliikenteen kapasiteetin tehokkaampi hyödyntäminen
 • tieliikenteessä pidättäytyminen rakentamasta uusia suuren kapasiteetin maanteitä; hankkeita voidaan kuitenkin toteuttaa, jos niiden ympäristövaikutukset ovat vähäisiä
 • lentoliikenteen haittojen vähentäminen niin paljon kuin mahdollista ja moottoroimattoman vapaa-ajan ilmailun rajoittaminen.

Saastuttaja maksaa -periaate

Sopimuspuolia kehotetaan myös soveltamaan saastuttaja maksaa -periaatetta ja ottamaan käyttöön laskentajärjestelmä, jossa infrastruktuurin kokonaiskustannusarvioon sisällytetään myös ympäristökustannukset.

Allekirjoittajien on raportoitava pysyvälle komitealle säännöllisesti pöytäkirjan nojalla toteutetuista toimenpiteistä. Komitea laatii raportin pöytäkirjan noudattamisesta.

Taustaa

Neuvosto valtuutti komission 14. toukokuuta 1991 osallistumaan neuvotteluihin Alppien suojelua koskevasta yleissopimuksesta ja siihen liittyvistä pöytäkirjoista.

Pöytäkirja liikenteestä avattiin sopimuspuolten allekirjoitettavaksi Alppeja koskevaan yleissopimukseen liittyneessä ministerikokouksessa, joka järjestettiin Luzernissa 30.-31. lokakuuta 2000.

Neuvosto allekirjoitti Alppeja koskevan yleissopimuksen pöytäkirjan liikenteestä 12. joulukuuta 2006. Päätöksen liitteenä on neuvoston ja komission yhteinen julistus liikenteestä tehdyn pöytäkirjan tulkitsemisesta.

Euroopan unionin lisäksi Alppeja koskevan yleissopimuksen sopimuspuolia ovat Saksa, Ranska, Italia, Liechtenstein, Monaco, Itävalta, Sveitsi ja Slovenia.

VIITTEET

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2007/799/EY

12.1.2007

-

EUVL L 323, 8.12.2007

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2013, Alppeja koskevan vuonna 1991 tehdyn yleissopimuksen soveltamisesta liikenteen alalla koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (pöytäkirja liikenteestä) [( 2013/332/EU ) EUVL L177, 28.6.2013].

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unioni on korvannut Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on, ja käyttää mainitusta päivästä alkaen kaikkia Euroopan yhteisön oikeuksia ja ottaa vastatakseen kaikki Euroopan yhteisön velvoitteet. Sopimuksessa olevat viittaukset Euroopan yhteisöön tai yhteisöön on siten ymmärrettävä viittauksiksi Euroopan unioniin tai unioniin.

Viimeisin päivitys 28.02.2014

Top