Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan lentoasemia koskeva toimintasuunnitelma: "lentoasemakokonaisuus"

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Euroopan lentoasemia koskeva toimintasuunnitelma: "lentoasemakokonaisuus"

Tässä tiedonannossa esitellään Euroopan lentoasemien hallinnan tilannetta ja korostetaan lentoasemien merkitystä lentoliikenneketjussa. Tiedonannossa määritetään myös toimenpiteitä, joilla voidaan vastata lentoasemien odotettavissa olevaan kapasiteettipulaan.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 24 päivänä tammikuuta 2007, "Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma" [KOM(2006) 819 lopullinen – ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä].

TIIVISTELMÄ

Jos lentoliikenteen kasvu jatkuu oletettuun tahtiin eikä tarvittaviin toimiin ryhdytä, Euroopalla on edessään infrastruktuurin kapasiteettipula. Vuoteen 2025 mennessä yli 60 Euroopan lentoasemaa ruuhkautuu vakavasti ja näistä 20 pahiten ruuhkautunutta toimii kapasiteettinsa äärirajoilla vähintään 8–10 tuntia vuorokaudessa. Tämä heikoin lenkki uhkaa koko lentoliikenneketjun tehokkuutta. Ruuhkautuminen vaikuttaa haitallisesti myös ympäristöön ja turvallisuuteen.

Tässä tiedonannossa komissio esittää viisi keskeistä toimea:

 • nykyisen lentoasemakapasiteetin käytön parantaminen
 • johdonmukainen lähestymistapa lentoturvallisuuteen lentoasemilla
 • liikennemuotojen yhteistoiminnan eli eri liikennemuotojen yhdentämisen ja yhteiskäytön edistäminen
 • lentoasemien ympäristökapasiteetin ja uuden infrastruktuurin suunnittelun parantaminen
 • kustannustehokkaiden teknologisten ratkaisujen kehittäminen ja toteuttaminen.

Uudelleenorganisointi nykykapasiteetin käytön tehostamiseksi

Komissio aikoo tehdä Eurocontrolin (EN) tuella täsmällisen inventaarion lentoasemien käyttäjämääristä, jotta kapasiteetin arviointia varten voidaan laatia yhteiset tarkasteluvälineet. Jäsenvaltioiden tuella tulisi perustaa seurantakeskus valvomaan nykyistä ja arvioitua tulevaa kapasiteettia.

Lisäksi Eurocontrolin tulisi saada valtuutus kehittää menetelmiä, joilla voidaan varmistaa lähtö- ja saapumisaikojen yhdenmukaisuus lentosuunnitelmien kanssa, ja suositella mahdollisesti tarvittavia muutoksia asiaa koskevaan lainsäädäntöön.

Komissio esittää myös, että alan kehityssuuntaukset olisivat ennustettavampia ja edistäisivät lentoliikennealan eri toimijoiden yhteistyöhön perustuvaa päätöksentekoa.

Euroopan lentoturvallisuusviraston toimivaltaa tulisi laajentaa lentasemien turvallisuuden sääntelyyn, sillä lentoasemat ovat vähiten säännelty lenkki ilmailuketjussa. Komission on tarkoitus tehdä asiasta lainsäädäntöehdotus vuoden 2008 alkupuolella.

Komissio ehdottaa satelliittipaikannusjärjestelmien (GNSS) hyödyntämistä turvallisuuden lisäämiseksi lentoasemilla. Niiden avulla voisi myös olla mahdollista joustavoittaa lähestymis- ja lähtöreittien suunnittelua, mikä auttaisi vähentämään melun vaikutuksia ja lisäämään turvallisuutta lähekkäin sijaitsevilla lentoasemilla ja kiitoteillä. GNSS:n sisällyttäminen täysin ilmaliikenteen hallintamenetelmiin toteutunee SESAR-ohjelmassa.

Liikennemuotojen yhteistoiminnan edistäminen ja uuden infrastruktuurin suunnittelu

Komissio katsoo, että lento- ja raideliikenteen on täydennettävä toisiaan nykyistä paremmin. Eri liikennemuotojen välisten yhteyksien parantaminen tarjoaisi useita etuja. Komissio esittää seuraavia toimia:

 • raideliikenneyhteyksien kehittäminen lentoaseman ja kaupungin välillä, jotta tieliikenteen ruuhkat vähentyvät
 • yhteyksien kehittäminen ympäröivään alueeseen, jotta lentoaseman palvelema alue laajentuu
 • suurnopeusratojen muodostamien yhteyksien kehittäminen lentoasemilta suurkaupunkialueille.

Komissio painottaa Euroopan laajuisen liikenneverkon varoja liikennemuotojen yhteistoimintaa edistävien hankkeiden rahoittamisessa ja kehottaa jäsenvaltioita tukemaan liikennemuotojen vaihtoyhteyksien kehittämistä lentoasemilla. Tällaisia vaihtoyhteyksiä ovat muun muassa raideliikenneyhteydet ja rautatieasemat lentoasemilla.

Komissio ei unohda myöskään uuden infrastruktuurin tarvetta. Se esittääkin infrastruktuurin suunnittelukehyksen parantamista ja ottaa paremmin huomioon ympäristörajoitukset, kuten melun. Komissio pyrkii myös yksinkertaistamaan menettelyjä ja laatimaan suosituksen parhaiden toimintatapojen ohjeista, joilla edistettäisiin lentoasemien suunnittelun ja laajemman maankäytön suunnittelun yhteensovittamista.

Uuden teknologian kehittäminen ja käyttöönotto

Komissio on rahoittanut tutkimuksen puiteohjelmiensa kautta useita hankkeita, jotka liittyvät kehittyneisiin maaliikenteen ohjaus- ja valvontajärjestelmiin (Advanced-Surface Movement Guidance and Control Systems, A-SMGCS), joita käytetään reitityksessä ja liikenteen ohjauksessa ilma-alusten ja ajoneuvojen valvomiseksi. Lentoasematoimintojen turvallisuutta ja tehokkuutta on tarkoitus lisätä entisestään SESAR-ohjelmassa kehitettävän uuden teknologian avulla.

Komissio on julkaissut tämän lentoasemapaketin yhteydessä myös raportin maahuolinnan markkinoita koskevan direktiivin soveltamisesta yhteisön lentoasemilla.

Asiakirjan avainsanat

 • Lentoaseman pitäjä: yhteisö, joka huolehtii muun toimintansa ohella tai yksinomaisesti lentoasemien infrastruktuurien hallinnasta sekä eri tahojen toiminnan yhteensovittamisesta ja valvonnasta kyseisillä lentoasemilla.
 • Lentoasemamaksu: lentoaseman pitäjän hyväksi kerättävä maksu, jonka maksajia ovat lentoaseman käyttäjät ja/tai lentomatkustajat ja jolla katetaan kokonaan tai osittain lentoaseman pitäjän yksinomaisesti käyttöön antamien tilojen ja palvelujen kustannukset, jotka liittyvät ilma-alusten laskeutumiseen ja lähtöön, valaistukseen ja ilma-alusten pysäköintiin sekä matkustajien ja rahdin käsittelyyn.
 • Turvamaksu: maksu, jolla on erityisesti tarkoituksena kattaa kokonaan tai osittain niistä turvatoimista aiheutuvat kustannukset, jotka toteutetaan siviili-ilmailun suojaamiseksi laittomilta teoilta.

Viimeisin päivitys 27.10.2011

Top