Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan satelliittinavigointiohjelmista vastaava Euroopan GNSS-valvontaviranomainen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Euroopan satelliittinavigointiohjelmista vastaava Euroopan GNSS-valvontaviranomainen

Tällä asetuksella annetaan julkisen viranomaisen (EN) tehtäväksi valvoa eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän (Galileo) rakennus- ja käyttöönottovaiheita ottaen huomioon kyseisen järjestelmän strateginen luonne ja tarve huolehtia olennaisten julkisten etujen puolustamisesta ja edustamisesta.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista [EUVL L 246, 12.7.2004] [Ks. muutosäädökset].

TIIVISTELMÄ

Eurooppalaiset satelliittinavigointiohjelmat ovat luonteeltaan strategisia. Järjestelmän turvallisuus ja luotettavuus ovat niin ikään ehdottoman tärkeitä ottaen huomioon sitä hyödyntävien sovellusten laajuus.

Valvontaviranomaisen tehtävänä on sen vuoksi varmistaa kaikkien eurooppalaisiin satelliittinavigointiohjelmiin (GNSS-ohjelmiin) liittyvien julkisten etujen valvonta ja toimia näiden ohjelmien sääntelyviranomaisena. Sille on siirretty 31. joulukuuta 2006 lakkautetun Galileo-yhteisyrityksen valtuudet 1. tammikuuta 2007 alkaen. Asetuksessa vahvistetaan väliaikaisesti Brysseliin sijoitetulle viranomaiselle muun muassa seuraavat tehtävät, joita tarkistetaan parhaillaan:

  • Galileo-yhteisyritykseltä periytyvä velvollisuus hoitaa EGNOSin * toiminnasta vastaavan taloudellisen toimijan kanssa tehtyä sopimusta;
  • jäsenvaltioiden toimien koordinointi järjestelmän käyttöön tarvittavien taajuusoikeuksien alalla;
  • komission auttaminen valmistelemaan ohjelmaa koskevia ehdotuksia;
  • koko järjestelmän uudenaikaistaminen;
  • huolehtiminen kaikista järjestelmän suojaamiseen ja turvallisuuteen liittyvistä näkökohdista;
  • toiminta GNSS-järjestelmän turvajärjestelyt hyväksyvänä Euroopan viranomaisena;
  • eurooppalaisten GNSS-ohjelmien kehittämiseksi ja edistämiseksi tarvittavasta tutkimustoiminnasta vastaaminen.

Viranomainen saa toimiinsa tieteellistä ja teknistä tukea Euroopan avaruusjärjestöltä (ESA).

Viranomaisen rakenne

Viranomainen on yhteisön elin. Se on oikeushenkilö, joten se voi esiintyä kantajana ja vastaajana oikeudenkäynneissä. Lisäksi se omistaa kaiken Galileo-yhteisyrityksen sille luovuttaman omaisuuden.

Viranomaiseen kuuluu hallintoneuvosto, joka koostuu kunkin jäsenvaltion nimittämästä yhdestä edustajasta ja komission nimittämästä yhdestä edustajasta. Se kokoontuu tavallisesti kahdesti vuodessa.

Kullakin hallintoneuvoston jäsenellä on yksi ääni, ja päätökset tehdään yleensä kahden kolmasosan enemmistöllä. Lisäksi säädetään toiminnanjohtajasta, joka edustaa viranomaista, valmistelee hallintoneuvoston työskentelyä ja huolehtii viranomaisen vuosittaisen työohjelman täytäntöönpanosta. Hallintoneuvoston on lisäksi hyväksyttävä viranomaisen työohjelma ja vahvistettava viranomaisen toimintaa ja näkymiä koskeva vuosikertomus.

Tällä asetuksella perustetaan myös järjestelmän suoja- ja turvallisuuskomitea, johon nimetään turvallisuusalan tunnustettujen asiantuntijoiden joukosta edustaja kustakin jäsenvaltiosta ja komissiosta. Komiteaa kuullaan, ja se voi tehdä ehdotuksia suoja- ja turvallisuuskysymyksistä.

Myös hallintoneuvoston nimittämistä asiantuntijoista koostuvalle tieteelliselle ja tekniselle komitealle voidaan antaa tehtäväksi laatia lausuntoja teknisistä kysymyksistä ja antaa suosituksia järjestelmän uudenaikaistamisesta.

Hallintoneuvosto vahvistaa viraston talousarvion. Toiminnanjohtaja toteuttaa sen. Talousarvion on oltava tasapainossa; viranomaisen tuloihin kuuluu näin ollen yhteisön avustus, joka otetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

Viranomaisen suorittamaan yksityishenkilöitä koskevien tietojen käsittelyyn sovelletaan henkilötietojen suojasta annettua asetusta.

Keskeiset termit

  • EGNOS on Euroopan yhteisön, ESA: n ja Eurocontrolin kolmenvälinen ohjelma, jonka tarkoituksena on vahvistaa amerikkalaisia GPS- ja venäläisiä GLONASS-signaaleja luotettavuuden vuoksi laajalla maantieteellisellä alueella Euroopassa ja sen ympäristössä. Se ei ole riippuvainen Galileosta mutta täydentää sitä ja valmistelee sen käyttöä.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1321/2004

30.7.2004

-

EUVL L 246, 12.7.2004

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1942/2006

12.12.2006

-

EUVL L 367, 22.12.2006

See also

Lisätietoja saatavissa energian ja liikenteen pääosaston verkkosivustolta.

Viimeisin päivitys 14.01.2008

Top