Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Marco Polo II -ohjelma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Marco Polo II -ohjelma

Maanteiden tavaraliikenne on hyvin riippuvainen fossiilisista polttoaineista, jotka lisäävät hiilidioksidin tuotantoa. Lisäksi liikennettä haittaa infrastruktuurien ruuhkautuminen. Näistä syistä on tarpeen käyttää enemmän intermodaali- eli yhdistelmäliikennettä, jossa logistiikkaketjuun yhdistetään lyhyen matkan meriliikennettä, rautatie- ja sisävesiliikennettä, ja näin hyödynnetään paremmin olemassa olevia resursseja. Marco Polo II -ohjelman (2007–2013) tavoitteena onkin edistää maanteiden tavaraliikenteen siirtymistä ympäristöystävällisempiin liikennemuotoihin.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1692/2006, annettu 24 päivänä lokakuuta 2006, toisesta Marco Polo -ohjelmasta yhteisön rahoitustuen myöntämiseksi tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamista varten (Marco Polo II) ja asetuksen (EY) N:o 1382/2003 kumoamisesta [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Marco Polo II -ohjelmalla on samat tavoitteet kuin ensimmäisellä Marco Polo -ohjelmalla. Sen tarkoitus on vähentää ruuhkia, parantaa yhdistelmäliikennettä käyttävän liikennejärjestelmän ympäristönsuojelun tasoa ja siten edistää tehokkaan ja kestävän, Euroopan unionille (EU) lisäarvoa tuottavan liikennejärjestelmän toteutumista ilman kielteisiä vaikutuksia taloudelliseen, sosiaaliseen tai alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Marco Polo II -ohjelmaan sisältyy kuitenkin uusia määräyksiä.

Marco Polo II -ohjelma kattaa maantieteellisesti laajemman alueen. Se koskee toimia, jotka toteutetaan vähintään kahden EU-maan tai vähintään yhden EU-maan ja yhden lähellä sijaitsevan EU:n ulkopuolisen maan alueella.

Tukikelpoisia ovat seuraavat toimet:

  • katalyyttiset toimet: niillä pyritään poistamaan merkittäviä EU:n tavaraliikennemarkkinoiden rakenteellisia esteitä, jotka haittaavat markkinoiden tehokasta toimintaa, lyhyen matkan meriliikenteen, rautatieliikenteen tai sisävesiliikenteen kilpailukykyä ja/tai niiden kuljetusketjujen tehokkuutta, jotka käyttävät näitä liikennemuotoja. Niiden tavoitteena on parantaa rautatiealan, sisävesiliikenteen ja lyhyen matkan merenkulun (merten moottoritiet mukaan lukien) yhteisvaikutusta tehostamalla infrastruktuurin käyttöä;
  • liikennemuotosiirtymätoimet: niillä siirretään tavarakuljetuksia maanteiltä lyhyen matkan merenkulkuun, rautateille, sisävesille tai eri liikennemuotojen yhdistelmäkuljetuksiin. Tavoitteena on, että tiematkat olisivat mahdollisimman lyhyitä;
  • yhteiset oppimistoimet: niillä pyritään parantamaan tavarankuljetusketjun työmenetelmien ja menettelyjen rakenteelliseen optimointiin liittyvää yhteistyötä ottaen huomioon logistiikan vaatimukset;
  • merten moottoritiet: merten moottoritiet -toimi on esitelty vuonna 2001 annetussa valkoisessa kirjassa eurooppalaisesta liikennepolitiikasta. Sillä siirretään välittömästi tavarakuljetuksia tieliikenteestä lyhyen matkan merenkulkuun tai lyhyen matkan merenkulun ja muiden liikennemuotojen yhdistelmäkuljetuksiin, joissa tiematkat ovat mahdollisimman lyhyitä. Merten moottoritie voitaisiin perustaa esimerkiksi Ranskan ja Espanjan välille, jotta vältettäisiin maantieliikenteen ruuhkautumista Pyreneillä;
  • liikenteen välttämistoimet: innovatiivisia toimia, joilla liikenne integroidaan yritysten tuotantologistiikkaan, jotta vältetään tavaraliikenteen suuren prosenttiosuuden kuljettaminen maanteitse vaikuttamatta kuitenkaan kielteisesti tuotannon määrään tai työvoimaan.

Komissio tarkastelee lisäksi mahdollisuutta tukea hankkeiden toteuttamiseen tarvittavan ja soveltuvan täydentävän infrastruktuurin luomista tai muuttamista.

Toimen ehdottajan on oltava EU-maahan tai osallistujamaahan sijoittautunut yritys tai yhteenliittymä; osallistujamaihin kuuluvat EU:n jäsenehdokasmaat, EFTA- ja ETA-maat ja lähellä sijaitsevat EU:n ulkopuoliset maat tietyin edellytyksin. Muualle kuin edellä lueteltuihin osallistujamaihin sijoittautuneet yritykset voivat olla mukana hankkeessa, mutta eivät voi saada ohjelman mukaista EU:n rahoitusta. Toimille myönnetyn käynnistysvaiheen tuen on oltava avointa, puolueetonta ja selvästi rajattua. EU:n rahoitustukea myönnetään maantieliikenteestä muuhun meri- tai maaliikenteeseen siirrettyjen tonnikilometrien taikka maantieliikenteessä vältettyjen ajoneuvokilometrien perusteella. Tavoitteena on palkita korkealaatuisia hankkeita. Valintamenettelyssä on vältettävä kilpailun vääristymistä.

Ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota herkkiin alueisiin ja suurkaupunkialueisiin. Komissio arvioi ehdotetut toimet ottaen huomioon toimien vaikutuksen teiden ruuhkautumisen vähentämiseen, toimien suhteelliset ympäristöhyödyt sekä toimien yleisen kestävyyden.

Eri toimille annetaan EU:n rahoitustukea enintään 35 prosenttia toimen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömien ja toimesta aiheutuvien menojen kokonaismäärästä. Yhteisille oppimistoimille tukea annetaan enintään 50 prosenttia. Marco Polo II -ohjelman soveltamisala on laajempi kuin sitä edeltäneen ohjelman, ja myös sen talousarvio on suurempi, 400 miljoonaa euroa.

Komission on annettava arviointikertomus Marco Polo I -ohjelmalla vuosina 2003–2006 saavutetuista tuloksista viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2007.

Taustaa

Vuodet 2007–2013 kattava Marco Polo II -ohjelma on ensimmäistä, vuonna 2003 perustettua ohjelmaa laajempi: edelliseen kohdistunut kysyntä oli liian suuri ja sen rahoitusvarat liian vähäiset. Komission ensimmäisen Marco Polo -ohjelman neljässä valintamenettelyssä saamien tukiehdotusten yhteenlaskettu summa oli 468 miljoonaa euroa, mutta kokonaismäärärahat vain 100 miljoonaa euroa.

VIITTEET

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1692/2006

14.12.2006

-

EUVL L 328, 24.11.2006

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 923/2009

10.10.2009

-

EUVL L 266, 9.10.2009

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1692/2006 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Raportti

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Marco Polo -ohjelma - tulokset ja näkymät (COM(2013)0278 ei julkaistu virallisessa lehdessä)

Tässä raportissa käsitellään Marco Polo -ohjelman kaudella 2003–2010 saavuttamia tuloksia. Siinä todetaan, että nyttemmin päättynyt Marco Polo I -ohjelma (kokonaisbudjetti 102 miljoonaa euroa) synnytti ympäristöhyötyjä noin 343 miljoonan euron arvosta yksinkertaisesti siksi, että Euroopan teiltä poistui 21,9 miljardia tonnikilometriä tavaraliikennettä.

Raportissa kerrotaan, että komissio aikoo jatkaa kestävien tavaraliikennepalvelujen tukemista, mutta mahdollisissa vuoden 2013 jälkeen käyttöön otettavissa, Marco Polon korvaavissa järjestelmissä on otettava huomioon nykyisestä ohjelmasta saadut kokemukset ja sen heikkoudet.

Tarkoituksenaan parantaa Euroopan tavaraliikennettä ja logistiikkaa kaudella 2014–2020 komissio ehdottaakin uutta lähestymistapaa kestävien ja innovatiivisten tavaraliikennepalvelujen tukemiseksi. Tämä uusi järjestelmä otetaan käyttöön Verkkojen Eurooppa -välineellä (TEN-T). Uusien TEN-T-suuntaviivojen 38 artiklassa määritetään yleisehdot Marco Polon jatkoon seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen voimassaoloaikana (2014–2012).

Komissio haluaa parantaa EU:n rahoitustuen vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Siksi tämän toimintavälineen nykyinen muoto uusitaan tuettujen toimintatyyppien, hallintorakenteen ja täytäntöönottoprosessien osalta. Tämä voi tarkoittaa myös sitä, että keskeisenä osana ei ole enää pelkkä liikennemuotosiirtymään tarkoitettu käynnistämistuki, kuten nykyisessä Marco Polo -ohjelmassa.

Viimeisin päivitys 12.11.2013

Top