Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurooppalainen tyyppihyväksyntästandardi vetureille

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Eurooppalainen tyyppihyväksyntästandardi vetureille

Tässä tiedonannossa esitellään toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on lisätä rautatiealan kilpailukykyä muihin liikennevälineisiin nähden. Komissio ehdottaa, että vetureiden tyyppihyväksyntämenettelyjä yksinkertaistetaan ja että tässä yhteydessä korostetaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta. Lisäksi se ehdottaa, että rautateiden yhteentoimivuudesta annetut direktiivit yhdistetään ja Euroopan rautatieviraston kilpailukykyä parannetaan.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 13 päivänä joulukuuta 2006, "Vetureiden liikkuvuuden helpottaminen yhteisössä" [KOM(2006) 782 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Komissio on liikennepolitiikasta annetun valkoisen kirjan väliarvioinnissa jälleen vahvistanut rautatieliikenteen ympäristöön liittyvät edut sekä sen keskeisen aseman kestävän liikkuvuuden toteuttamisessa. Lisäksi se on lisännyt aloitteita, joilla pyritään poistamaan kansainvälisen rautatietoiminnan tekniset ja toiminnalliset esteet, olipa kyse tavanomaisesta tai suurten nopeuksien rahti- tai henkilöliikenteestä. Tavoitteena on parantaa rautatiesektorin kilpailukykyä erityisesti maantie- ja lentoliikenteeseen verrattuna luomalla rautatieliikennealue, joka on EU:n tasolla yhä yhdennetympi.

Vetureiden kansallisten tyyppihyväksyntämenettelyjen yksinkertaistaminen

Yksi yhteisön rautateiden kehittämisen suurista ongelmista liittyy siihen, että liikkuvaa kalustoa, joka on hyväksytty käyttöön yhdessä jäsenvaltiossa, ei välttämättä hyväksytä muissa jäsenvaltioissa. Liikkuvan kaluston ristiinhyväksyntään sovelletaan erilaisia ja toisistaan poikkeavia kansallisia vaatimuksia, ja kansainvälisten liikenteenharjoittajien on käytävä läpi hyväksymisprosessi kaikissa jäsenvaltioissa, joissa ne aikovat liikennöidä. Kaiken lisäksi tähän vaaditaan todisteita, joita ei tunnusteta vastavuoroisesti muissa jäsenvaltioissa. Ristiinhyväksyntä on olemassa tavara- ja matkustajavaunuille muttei vetureille. Kokemus on osoittanut, että tämä aiheuttaa viivästyksiä ja kustannuksia sekä rautatieyrityksille että valmistajille, kun liikkuvaa kalustoa otetaan käyttöön.

Jäsenvaltioilla on perinteisesti ollut erittäin läheiset suhteet valtio-omisteisen rautatieteollisuuden kanssa. Valmistusmarkkinat ovat siis kansallisten erityispiirteiden vuoksi hyvin sulkeutuneet. Nykyisiä ratkaisuja ovat kahden- tai monenväliset sopimukset. Tällaisten sopimusten moninkertaistuminen johtaa kuitenkin todennäköisesti markkinoiden pirstaloitumiseen ja tilanteen monimutkaistumiseen entisestään.

Kuulemisprosessin aikana kävi selväksi, ettei vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta sovelleta rautatiesektorilla riittävän laajasti. Yrityksillä ja kansallisilla viranomaisilla ei itse asiassa ole tarpeeksi tietoa tämän periaatteen olemassaolosta. Lisäksi periaatteen soveltamisalaan ja siihen liittyvään todistustaakkaan liittyy oikeudellista epävarmuutta. Sen vuoksi komissio haluaa

  • ehdottaa jäsenvaltioille, että ne soveltavat opasta (EN), jonka laatijana on kyseisen ongelman parissa vuonna 2005 työskennellyt työryhmä. Sen avulla voitaisiin luoda suotuisat olosuhteet uusien palvelujen syntymiselle etenkin tavaraliikenteen alalla, mikä sopisi hyvin yhteen sen kanssa, että tavaraliikennemarkkinat avattiin 1. tammikuuta 2007;
  • muuttaa uuden ja olemassa olevan kaluston käyttöönottolupamenettelyä koskevaa lainsäädäntöä. Tämän muutoksen ansiosta voitaisiin luoda tarkasti määritelty puitemenettely vasta perustettujen kansallisten turvallisuusviranomaisten avuksi;
  • varmistaa, että Euroopan rautatievirasto pystyy kehittämään ja päivittämään ristiinhyväksyntämenettelyä jäsenvaltioiden palautteen perusteella.

Rautateiden yhteentoimivuutta koskevien direktiivien yhdistäminen ja uudelleenlaadinta

Direktiivit 96/48/EY ja 2001/16/EY, jotka koskevat Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuutta ja vastaavasti tavanomaista rautatiejärjestelmää, ja joita muutettiin perusteellisesti vuonna 2004, olisi niin ikään yhdistettävä yhdeksi säädökseksi.

Rautatieturvallisuusdirektiivin muuttaminen

Tämän lisäksi komissio ehdottaa rautatieturvallisuusdirektiivin 2004/49/EY 14 artiklan muuttamista siten, että luodaan yhteisön tason menettely, johon sisältyy:

  • yhdessä jäsenvaltiossa jo myönnettyjen käyttöönottolupien vastavuoroinen tunnustaminen muissa jäsenvaltioissa;
  • viraston toimivallan laajentaminen, jotta se voi kartoittaa erilaiset kansalliset menettelyt ja voimassa olevat tekniset säännöt sekä hallinnoida vaatimusluetteloa;
  • Euroopan rautatieviraston perustamisasetuksen muuttaminen.

Viraston hoidettavaksi tulevat uudet tehtävät ovat:

  • sellaisen vertailuasiakirjan laatiminen, josta käy ilmi, mitkä kansalliset säännöt vastaavat toisiaan;
  • kansallisten turvallisuusviranomaisten verkon töiden organisointi;
  • teknisten lausuntojen antaminen kansallisten turvallisuusviranomaisten tai komission pyynnöstä.

Viimeisin päivitys 14.01.2008

Top