Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Satelliittinavigoinnin sovellukset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Satelliittinavigoinnin sovellukset

Tässä komission vihreässä kirjassa selostetaan sovelluksia, joihin Galileo -satellittinavigointijärjestelmän käyttöönoton myötä pyritään. Vihreän kirjan tarkoituksena on käynnistää keskustelu siitä, mitä toimia julkisen sektorin olisi toteutettava, jotta Galileon käyttöönoton täysimääräiselle hyödyntämiselle voitaisiin luoda asianmukaset poliittiset ja oikeudelliset puitteet.

ASIAKIRJA

Vihreä kirja, annettu 12. joulukuuta 2006, satelliittinavigoinnin sovelluksista [KOM(2006) 769 lopullinen - Ei julkaistu virallisessa lehdessä].

TIIVISTELMÄ

Satelliittinavigoinnin käyttöönoton mukanaan tuomien tuotteiden ja palvelujen markkinoiden odotetaan kasvavan 400 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä. Galileo on Euroopan avaruuspolitiikan lippulaiva ja kuuluu yhdessä Egnos-järjestelmän kanssa maailmanlaajuiseen satelliittinavigointijärjestelmään (GNSS), joka tarjoaa erilaisia paikantamiseen, navigointiin ja ajanmääritykseen liittyviä palveluja.

Vihreässä kirjassa korostetaan komission halua edistää innovointia Lissabonin strategian laajemmassa asiayhteydessä. Lissabonin strategian mukaan julkisen sektorin on edistettävä EU:n kilpailukykyä maailmanlaajuisesti.

Vihreässä kirjassa myös selostetaan aloja, jotka tulevat hyötymään Galileo-järjestelmän käyttöönotosta lukuisten kehittämiskelpoisten sovellusten kautta.

Satelliittinavigoinnin sovellusaloja ovat muun muassa

 • sijaintisidonnaiset palvelut ja hätäkutsut: sisällyttämällä satelliittinavigointivastaanotin erilaisiin viestintävälineisiin, kuten matkapuhelimiin, voidaan luoda sijaintisidonnaisia ja henkilökohtaista liikkuvuutta tukevia palveluja, jotka tulevat muodostamaan satelliittinavigoinnin suurimmat markkinat. Näiden palvelujen ansiosta asiakkaat saavat tarkkoja tietoja lähiympäristöstä (lähimmän sairaalan sijainti, paras reitti tiettyyn ravintolaan jne.);
 • maantieliikenne: myös maantieliikenteeseen liittyy useita sovelluksia, esimerkiksi navigointilaitteita, sähköisiä tiemaksuja, turvallisuussovelluksia ja kilometrimäärän mukaan määräytyviä vakuutuksia. Galileo tukee tällä alalla eSafety (es de en fr)-aloitetta, joka kattaa useita sovelluksia, joissa voitaisiin hyödyntää ajoneuvojen tarkkaa paikantamista;
 • rautatieliikenne: rautatieinfrastruktuuri sisältää merkinanto- ja junanpaikannusjärjestelmiä, jotka pääsääntöisesti on asennettu radan varteen. Nämä järjestelmät korvataan vähitellen ERTMS/ETCS -järjestelmillä. Galileon avulla voidaan parantaa junien nopeusvalvonta- ja ohjausjärjestelmiä ja siten turvallisuutta;
 • merenkulku, sisävesiliikenne ja kalastus: satelliittinavigoinnista voi olla hyötyä merikuljetusten tehokkuudelle, turvallisuudelle ja optimoinnille. Galileon avulla voidaan parantaa pelastuspalveluja, turvallisuutta ja automaattisia tunnistusjärjestelmiä (AIS). Galileoa voidaan käyttää myös satamien sisääntuloväylillä. Sisävesiväylien osalta direktiivissä 2005/44/EY suositellaan satelliittipaikannusteknologian käyttöä alusten seurannassa ja jäljittämisessä;
 • ilmaliikenne: satelliittinavigointi tarjoaa ilmaliikenteelle hyvin kiinnostavia mahdollisuuksia. Ilmaliikenteen ennustetaan kasvavan voimakkaasti vuoteen 2025 mennessä. Galileo-järjestelmän tarkkuus ja tietojen eheys mahdollistavat olemassa olevien lentoasemien käytön optimoinnin. Satelliittinavigointia voi hyödyntää myös SESAR -yhteisyritys, joka panee täytäntöön Euroopan yhteistä ilmatilaa koskevaa säännöstöä;
 • pelastuspalvelu, hätätilanteiden hallinta ja humanitaarinen apu: jotta maanjäristysten, tulvien, hyökyaaltojen ja muiden luonnonkatastrofien tai ihmisten aiheuttamien katastrofien kouriin joutuneita ihmisiä voitaisiin auttaa, tarvitaan ihmisten, omaisuuden ja resurssien paikantamista. Satelliittinavigoinnin avulla voidaan nopeuttaa pelastuspalveluja ja optimoida niiden kohdentaminen;
 • vaaralliset aineet: vaarallisia aineita koskevia säännöksiä on päivitettävä niin, että niissä otetaan huomioon Galileon tarjoamat lukuisat mahdollisuudet. Satelliittinavigoinnin avulla voidaan esimerkiksi tehostaa hätätoimia ongelmatilanteissa;
 • eläinkuljetukset: Euroopan unionissa kuljetetaan vuosittain miljoonia eläimiä. Kuljetusten on oltava jäljitettävissä, jotta voidaan estää terveysmääräysten kiertäminen, varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus ja turvata eläinten hyvinvointi. Eläinkuljetuksia koskevassa asetuksessa (EY) N:o 1/2005 säädetään, että kaikki pitkiin eläinkuljetuksiin käytettävät uudet ajoneuvot on varustettava satelliittinavigointijärjestelmällä;
 • maatalous, viljelyalamittaukset, maanmittaus ja kiinteistörekisterin ylläpito: Euroopan unionissa 11 miljoonaa viljelijää viljelee 110 miljoonaa hehtaaria maata. Viljelyalojen sijainti ja koko ovat keskeistä tietoa kaupallisessa tietojenvaihdossa ja haettaessa avustuksia. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan maksatusten valvonnassa tarvitaan yhä tarkempaa tietoa. Lisäksi viljelijät käyttävät satelliittipaikannusta satomäärien optimointiin, lannoitteiden ja torjunta-aineiden vähentämiseen sekä maaperän ja veden käytön tehostamiseen. Maanmittauksen ja kiinteistörekisterin ylläpidon alalla satelliittinavigointijärjestelmillä voidaan yksinkertaistaa ja parantaa tietojenkeruuta;
 • energia, öljy ja kaasu: teollisuus käyttää satelliittinavigointijärjestelmiä laajasti niin etsintä- kuin jalostustoiminnassakin. Galileon paikannustoiminnoilla voidaan parantaa myös öljy- ja kaasukuljetusten turvallisuutta ja toimitusvarmuutta. Lisäksi sillä voidaan helpottaa sähkönjakeluverkkojen synkronointia;
 • etsintä- ja pelastustoimi: Galileo helpottaa pelastusoperaatioita ja vähentää vääriä hälytyksiä, sillä sen avulla voidaan lähes reaaliaikaisesti vastaanottaa sijaintitiedoin varustettuja hätäkutsuja mistä tahansa maailmassa ja muodostaa viestintäyhteys hätään joutuneiden ja hätäkeskuksen välille. Samalla se helpottaa laittoman maahanmuuton torjuntaa ja valmiuksia pelastaa merihätään joutuneita maahanmuuttajia;
 • monet muut sovellusalat: logistiikka, ympäristö, tiede, lainvalvonta jne. Satelliittinavigointijärjestelmillä voidaan parantaa myös logistiikka-alan toimintaa ja helpottaa eri kuljetusmuotoja yhdistäviä multimodaalisovelluksia. Vihreässä kirjassa jäivät käsittelemättä monet alat, esimerkiksi julkinen liikenne, julkiset urakat sekä maa- ja vesirakennus, maahanmuutto ja rajavalvonta, poliisitoiminta, vankien valvonta, biomassan tuotanto ja raaka-aineiden hallinta, ympäristöhallinto, lääketieteen sovellukset ja vammaisten apuvälineet, tieteellinen tutkimus, metsästys, urheilu, matkailu, jätehuolto jne.

Eettiset ja yksityisyydensuojaan liittyvät kysymykset

Miten satelliittinavigointijärjestelmien kehittäminen vaikuttaa yksityisyydensuojaan? Vihreässä kirjassa muistutetaan, että kaikki jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet Euroopan ihmisoikeussopimuksen, jolla taataan yksityis- ja perhe-elämän, kotirauhan ja viestinnän suoja. Lisäksi direktiivillä 2002/58/EY säännellään henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyydensuojaa sähköisessä viestinnässä.

Julkisen sektorin toimet

Viranomaiset kannattavat satelliittinavigointitekniikoiden kehittämistä. Julkinen sektori on toteuttanut toimia eri aloilla erityisesti tutkimuksen edistämiseksi ja asianmukaisen sääntely-ympäristön luomiseksi. Nämä alat ovat

 • tutkimus ja innovointi
 • pk-yritysten välinen yhteistyö ja verkostoituminen Euroopan tasolla
 • kansainvälinen yhteistyö
 • standardointi, sertifiointi ja vastuukysymykset
 • taajuuksien saatavuuden turvaaminen ja uusien taajuuskaistojen käyttöönsaamisen edistäminen
 • teollis- ja tekijänoikeuksien suoja
 • lainsäädännön mukauttaminen uuteen teknologiaan ja innovaatioihin.

Vihreässä kirjassa esitetään lisäksi kysymyksiä, jotka liittyvät asiaa koskevaan kuulemismenettelyyn (DE) (EN) (FR). Kysymyksiin saatujen vastausten perusteella esitetään suosituksia neuvostolle ja Euroopan parlamentille.

Viimeisin päivitys 19.01.2007

Top