Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan tavaraliikenteen logistiikka

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Euroopan tavaraliikenteen logistiikka

Tämän komission tiedonannon tavoitteena on tehostaa Euroopan liikennejärjestelmiä logistiikan avulla. Tiedonannossa suositaan intermodaalisuutta keinona, jonka avulla tavaraliikenteestä voidaan tehdä ympäristöystävällisempää, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa. Tiedonantoa seuraa toimintasuunnitelma, joka laaditaan vuonna 2007.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto "Euroopan tavaraliikenteen logistiikka - kestävän liikkuvuuden avaintekijä" [KOM(2006) 336 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Globalisaatio ja itälaajentuminen ovat luoneet uusia haasteita Euroopan liikenteelle. Liikenteen nopea lisääntyminen vaikuttaa myönteisesti talouteen, mutta aiheuttaa myös liikenneruuhkia, melua, ympäristön pilaantumista ja onnettomuuksia. Liikenne on samalla tullut entistä riippuvaisemmaksi fossiilisista polttoaineista. Komissio huomauttaa tiedonannossaan, että ilman asianmukaisia toimenpiteitä tilanne pahenee entisestään ja vahingoittaa yhä enemmän Euroopan kilpailukykyä ja ympäristöä.

Komissio suositteleekin logistiikan uudistamista eri liikennemuotojen ja niiden yhdistelmien tehostamiseksi. Se toivoo erityisesti, että liikenteessä käytettäisiin ympäristöystävällisempiä, turvallisempia ja energiatehokkaampia liikennemuotoja. Tiedonannossaan komissio ilmoittaa aikovansa esittää tavaraliikenteen logistiikkaa koskevan toimintasuunnitelman vuonna 2007.

Euroopan logistiikkamarkkinoiden tilanne

Koko maailman logistiikka-alan lasketaan olevan arvoltaan noin 5,4 biljoonaa euroa, mikä vastaa 13,8:aa prosenttia koko maailman BKT:stä. Logistiikkakustannusten osuus lopputuotteen lopullisista kustannuksista on keskimäärin 10-15 prosenttia. Vaikka logistiikan merkitys kasvaa jatkuvasti, tilanteesta ei toistaiseksi ole olemassa luotettavia tilastoja. EU:n alueella toimivat yritykset ovat kuitenkin yhä tietoisempia siitä, että maantiekuljetuksille on olemassa kilpailukykyisiä vaihtoehtoja.

Logistiikan ja liikennepolitiikan yhteyksiä on vahvistettava

Tiedonannossaan komissio korostaa jälleen, että turvallisuusvaatimusten (ks. [KOM(2006) 79]) ja liikenteen sujuvuuden on oltava tasapainossa. Se toivookin, että liikennepolitiikkaa ryhdyttäisiin tarkastelemaan myös logistiikan näkökulmasta. Näin logistiikka vaikuttaisi liikennepolitiikkaan sen kaikilla osa-alueilla.

Komissio ehdottaa seuraavia toimia:

  • Pullonkaulojen tunnistaminen: Komissio toivoo, että liikenteen pullonkaulat kartoitetaan, jotta voidaan puuttua näihin logistiikkaa ja liikenteen sujuvuutta haittaaviin esteisiin.
  • Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen: Komissio haluaa liittää Galileon kaltaiset järjestelmät logistiikkaan, erityisesti rahdin seurantaan ja jäljittämiseen. Yritysten tulisi saada pienin kustannuksin käyttöönsä tällaista teknologiaa. Logistiikan on siksi oltava edelleen yksi seitsemännen tutkimuspuiteohjelman painopisteistä.
  • Eurooppalaisen sertifiointijärjestelmän luominen: Euroopassa tarjolla olevassa kuljetus- ja logistiikka-alan koulutuksessa on suuria eroja. Siksi komissio suunnittelee siksi logistiikka-alan asiantuntijoiden sertifiointia. Logistiikka-alan sertifiointia on jo käsitelty ammatillista koulutusta koskevan Leonardo da Vinci -ohjelman yhteydessä.
  • Tilastoindikaattorien kehittäminen: Komissio haluaa saada luotettavan kuvan Euroopan kuljetusmarkkinoiden logistiikkatoiminnasta. Se aikookin suunnitella sopivia menetelmiä ja indikaattoreita tähän tarkoitukseen.
  • Infrastruktuurien tehokkaampi käyttäminen: Eräät tilanteet aiheuttavat esteitä liikenteelle ja haittaavat sen sujuvuutta. Uusien infrastruktuurien rakentaminen ei kuitenkaan yksin riitä ratkaisemaan ongelmaa. Siksi komissio katsoo, että uudelleenlastauslaitoksissa (muun muassa satamissa ja lentoasemilla) olisi hyödynnettävä nykyaikaista teknologiaa, kuten uutta tietoteknologiaa. Oikeudellisin säännöin olisi luotava sopivat puitteet tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
  • Laatumerkinnän luominen: Kuljetusalalla käytetään jo nyt tulosindikaattoreita tai vertailuarvoja, joiden avulla arvioidaan tai valvotaan palvelujen laatua (erityisesti lentoliikenteessä). Voitaisiin siis luoda laatumerkintä ja alkaa soveltaa sitä myös muihin logistiikkaketjun liikennemuotoihin.
  • Multimodaalisten ketjujen yksinkertaistaminen: Menettelyjä voitaisiin yksinkertaistaa ja helpottaa keskitetyillä hallintopalveluilla, joiden avulla kaikki tulli- ja muut muodollisuudet hoidettaisiin koordinoidusti.
  • Multimodaalisia kuljetuksia koskevan sääntelyrakenteen kehittäminen kansainvälisellä tasolla: Kansainvälisiin kuljetuksiin liittyvä vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus määritellään yleissopimuksissa. Sopimuksissa on usein erilaisia sääntöjä eri liikennemuodoille, mikä hankaloittaa liikennemuotojen yhdistämistä. Komissio haluaakin edistää sääntelyrakenteen kehittämistä kansainvälisellä tasolla. Korvausvastuujärjestelmien epäyhtenäisyyttä voitaisiin vähentää myös käyttämällä kattavaa kuljetusasiakirjaa.
  • Eurooppalaisten lastausstandardien laatiminen: Ajoneuvojen ja lastausyksikköjen mittoja koskevien sääntöjen olisi vastattava kehittyneen logistiikan ja kestävän liikkuvuuden tarpeita. Komissio on ehdottanut yhteisiä eurooppalaisia standardeja, jotka koskevat intermodaalisia lastausyksikköjä. Nykyään käytetään monenlaisia lastausyksikköjä, mikä aiheuttaa kustannuksia EU:n sisäisissä kuljetuksissa.

Tausta

Komissio julkaisi jo vuonna 1997 intermodaalisuutta käsittelevän tiedonannon, jossa korostetaan intermodaalisuuden olevan tärkeä tekijä, jonka avulla Euroopan tavaraliikenteestä voidaan tehdä tehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää. Tiedonannossa esitetään keinoja (esim. logistiikkajärjestelmien uudistamista), joiden avulla kestävää liikkuvuutta voidaan edistää. Lisäksi tiedonannossa ilmoitetaan, että Marco Polo -ohjelma korvaisi PACT -ohjelman. Logistiikan tärkeyttä korostetaan myös vuonna 2001 julkaistun valkoisen kirjan väliarvioinnissa [KOM(2006) 314 - Ei julkaistu EUVL:ssä]. Tässä tiedonannossa logistiikkaa pidetään "kestävän liikkuvuuden" tärkeimpänä tekijänä.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi 92/106/ETY, annettu 7 päivänä joulukuuta 1992, tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä (linkki l24089:ään) [EYVL L 368, 17.12.1992].

Viimeisin päivitys 25.04.2008

Top