Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sisävesiliikenteen edistäminen - NAIADES-toimintaohjelma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sisävesiliikenteen edistäminen - NAIADES-toimintaohjelma

Sisävesiväylät voivat olla merkittävä osa Euroopan unionin (EU) kestävää liikennejärjestelmää ja vähentää ruuhkia ja saastumista Euroopan maanteillä. Sisävesiliikenteen mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin sekä kansallisella että EU:n tasolla tehtäviä aloitteita.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto sisävesiliikenteen edistämisestä - sisävesiliikenteen integroitu eurooppalainen toimintaohjelma ”NAIADES” (KOM(2006) 6 lopullinen, 17.1.2006).

TIIVISTELMÄ

Sisävesiväylät voivat olla merkittävä osa Euroopan unionin (EU) kestävää liikennejärjestelmää ja vähentää ruuhkia ja saastumista Euroopan maanteillä. Sisävesiliikenteen mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin sekä kansallisella että EU:n tasolla tehtäviä aloitteita.

TIEDONANNON TARKOITUS

Tiedonannossa esitellään integroitu strategia sisävesiliikenteen käytön houkuttelevuuden parantamiseksi ja helpottamiseksi. Sisävesiliikenteen eurooppalaisessa toimintaohjelmassa (NAIADES) keskitytään viiteen strategiseen alueeseen.

TÄRKEIMMÄT NÄKÖKOHDAT

  • Markkinat: uusia mahdollisuuksia olisi luotava erityisesti pienillä erikoismarkkina-alueilla, kuten jätteiden, vaarallisten tavaroiden ja erittäin suurten kuormien kuljetuksen sekä meri- ja jokiliikennettä yhdistävän kuljetuksen aloilla.
  • Aluskanta: jatkuva investointi nykyaikaistamiseen ja innovointiin on tarpeen alusten suunnittelun parantamiseksi, polttoaineen kulutuksen vähentämiseksi ja turvallisuutta parantavien teknologioiden kehittämiseksi.
  • Taidot ja työpaikat: alalle olisi houkuteltava uusia työntekijöitä parantamalla työskentelyoloja ja sosiaalisia edellytyksiä sekä tarjoamalla asianmukaisia koulutus- ja harjoittelumahdollisuuksia.
  • Imago: sisävesiliikenteen vanhentunutta imagoa olisi kohennettava ja modernisoitava, jotta se antaisi totuudenmukaisen kuvan teknologian alalla saavutetuista tuloksista.
  • Infrastruktuuri: eurooppalaisella kehittämisohjelmalla voitaisiin poistaa monia nykyisiä pullonkauloja, kuten matalia siltoja ja kapeita sulkuja. Ohjelmaa olisi täydennettävä uudistamalla yleistä organisaatiorakennetta ja poistamalla hallinnollisia esteitä.

Vuonna 2013 komissio ajantasaisti NAIADES-ohjelmaa (NAIADES II) ja asetti sille vuoteen 2020 ulottuvia erityistavoitteita. Sen tavoitteena on luoda edellytykset laadukkaalle sisävesiliikenteelle.

Vuonna 2014 EU antoi lainsäädäntöä, joka mahdollistaa hallitusten toimenpiteet alan kilpailukyvyn parantamiseksi varhaiseläkejärjestelmien sekä innovaatioiden laajemman hyödyntämisen ja turvallisuus- ja koulutusohjelmien avulla.

TAUSTAA

Yli 37 000 kilometrin pituinen sisävesiväylästö ja sadat sisävesisatamat yhdistävät toisiinsa monia Euroopan tärkeimmistä teollisuusalueista. Tällä verkostolla voi olla merkittävä vaikutus kestävään kehitykseen, koska rahtikuljetusten määrä kasvaa edelleen.

Lisätietoa saa sisävesiliikennettä koskevalta Euroopan komission verkkosivustolta.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 546/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen edistämiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 718/1999 muuttamisesta (EUVL L 163, 29.5.2014, s. 15-17.).

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Tavoitteena laadukas sisävesiliikenne - NAIADES II (COM(2013) 623 final, 10.9.2013).

Neuvoston asetus (EY) N:o 718/1999, annettu 29 päivänä maaliskuuta 1999, yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen edistämiseksi (EYVL L 90, 2.4.1999, s. 1-5.).

Viimeisin päivitys: 30.04.2015

Top