Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rajoittavat toimenpiteet terrorismin torjumiseksi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rajoittavat toimenpiteet terrorismin torjumiseksi

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 2580/2001 tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä terroritekoja* ja estää niiden rahoitus.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • EU-maat päättävät yksimielisesti asetuksen soveltamisalaan kuuluvat henkilöt, ryhmät ja yhteisöt.
 • Luetteloon lisätään luonnolliset henkilöt sekä oikeushenkilöt, ryhmät ja yhteisöt, jotka tekevät tai yrittävät tehdä terroriteon taikka osallistuvat terroriteon tekemiseen tai edistävät sellaisen tekemistä tai joita omistaa tai joissa määräysvaltaa käyttää jokin tällainen ryhmä.
 • Kaikki edellä mainittuun luetteloon sisällytetyn tahon omistamat tai hallinnoimat varat, rahoituslähteet tai taloudelliset resurssit* jäädytetään, eikä niitä saa antaa minkään muun tahon käyttöön.
 • Tietoinen ja tarkoituksellinen yritys estää varojen jäädyttäminen on rikos.
 • EU-maat voivat tietyin erityisehdoin sallia jäädytettyjen varojen käytön
  • inhimillisten perustarpeiden tyydyttämiseen, mukaan lukien erityisesti ruuan, lääkkeiden, asumisen maksamiseen;
  • verojen, pakollisten vakuutusmaksujen ja julkisia palveluja, kuten kaasua, vettä, sähköä ja teleyhteyksiä, koskevien korvausten ja pankkimaksujen suorittamiseen;
  • ennen asetuksen voimaantuloa tehtyjen sopimusten mukaisten maksujen suorittamiseen.
 • Pankkien, vakuutusyhtiöiden ja muiden rahoituslaitosten on annettava kansallisille viranomaisille kaikki merkitykselliset tiedot jäädytetyistä varoista.
 • Lainsäädäntöä sovelletaan
  • EU:n alueella, mukaan lukien sen ilmatilassa ja EU-maan lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;
  • kaikkiin EU-maan kansalaisiin;
  • oikeushenkilöihin, ryhmiin tai yhteisöihin, jotka harjoittavat liiketoimintaa EU:ssa.
 • Euroopan komission on vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta esitettävä kertomus asetuksen vaikutuksista ja tehtävä tarvittaessa ehdotuksia sen muuttamiseksi.
 • Päätös 2002/475/YOS ja sitä muuttava päätös 2008/919/YOS edellyttävät EU-maita sovittamaan terroritekoja koskevan lainsäädäntönsä ja säätämään vähimmäisrangaistukset terrorismirikoksista.
 • Joulukuussa 2001 EU-maiden hallitukset sopivat laativansa luettelon henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, jotka ovat mukana terroriteoissa, joihin liittyvät varat tai rahoituslähteet on jäädytettävä (2001/931/YUTP).

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 28. joulukuuta 2001 alkaen.

TAUSTAA

Vuoden 2001 syyskuun 11. päivänä tehtyjen iskujen jälkeen valtioiden päämiehet nostivat terrorismin vastaisen taistelun yhdeksi EU:n ensisijaisista tavoitteista. Terrorismin rahoituksen estäminen on merkittävä keino torjua terrorismia. Samassa kuussa Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto antoi tukensa kaikkien terroriteoissa käytettyjen rahoituslähteiden ja taloudellisten resurssien jäädyttämiselle.

* KESKEISET TERMIT

Terroriteot: tarkoituksellinen toiminta, joka voi aiheuttaa vakavia vahinkoja maalle tai kansainväliselle järjestölle ja joka katsotaan kansallisen lainsäädännön mukaan rikokseksi.

Varat, muut rahoituslähteet tai taloudelliset resurssit: kaikenlainen aineellinen tai aineeton, irtain tai kiinteä omaisuus.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 2580/2001, annettu 27 päivänä joulukuuta 2001, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi (EYVL L 344, 28.12.2001, s. 70–75)

Asetukseen (EY) N:o 2580/2001 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 22.6.2002, s. 3–7)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Neuvoston yhteinen kanta 2001/931/YUTP 27 päivältä joulukuuta 2001, erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi (EYVL L 344, 28.12.2001, s. 93–96)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 09.01.2017

Top