Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rahoitusvakuusjärjestelyt - oikeudellisen selkeyden parantaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rahoitusvakuusjärjestelyt - oikeudellisen selkeyden parantaminen

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Direktiivi 2002/47/EY - rahoitusvakuusjärjestelyt - oikeudellisen selkeyden parantaminen

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin tarkoitus on luoda selkeä ja yhtenäinen EU:n lainsäädäntökehys arvopapereiden ja käteisvarojen käytölle rahoitustoimien vakuutena*.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiiviä sovelletaan tiettyihin ryhmiin, kuten keskuspankkeihin ja valvottuihin rahoituslaitoksiin. EU-maat voivat kuitenkin jättää direktiivin ulkopuolelle tietyt ryhmät, kuten yritykset, joista ei ole muodostettu yhtiöitä ja joilla ei siis ole yrityksen oikeudellista asemaa.

Direktiiviä sovelletaan rahoitusvakuuksiin, kuten rahaan tai rahoitusvälineisiin, esimerkiksi osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin. EU-maille sallitaan tiettyjä poikkeuksia, kuten vakuudet, jotka muodostuvat vakuuden antajan omista osakkeista.

Direktiivissä asetetaan EU-maille vakuusjärjestelyjä koskevat muodolliset vähimmäisvaatimukset. Niihin sisältyy muun muassa vaatimus, että järjestelyistä on voitava esittää kirjallinen tai oikeudellisesti vastaava todiste.

Vakuuden saaja voi panna rahoitusvakuusjärjestelyt täytäntöön esimerkiksi myymällä tai omaksiottamalla rahoitusvälineet.

Vakuuden saajalla on sopimusperusteinen oikeus käyttää annettua rahoitusvakuutta ikään kuin omistaisi sen. Jos hän päättää käyttää oikeuttaan, hän on velvollinen siirtämään takaisin vakuutta vastaavan summan.

EU-maiden on tunnustettava sulkeutuva nettoutus*, vaikka vakuuden saaja tai antaja on maksukyvyttömyysmenettelyn tai tervehdyttämistoimien kohteena.

Tietyissä tapauksissa EU-maat eivät voi soveltaa kansallisia maksukyvyttömyyssääntöjään rahoitusvakuusjärjestelyihin. Tällaisia järjestelyjä ei voi julistaa mitättömäksi tai pätemättömäksi esimerkiksi muutosten ottamiseksi huomioon rahoitusvakuuden markkina-arvossa.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

27. kesäkuuta 2002 alkaen.

TAUSTAA

Rahoitusvakuuksia käsittelevä Euroopan komission verkkosivusto

KESKEISET TERMIT

* Rahoitusvakuus omaisuutta (kuten arvopapereita), jota lainanottaja tarjoaa lainanantajalle, jotta voitaisiin minimoida lainanantajan taloudellisten menetysten riski, jos lainanottaja ei kykene täyttämään rahoitusvelvoitteitaan.

* Sulkeutuva nettoutus on oikeudellinen järjestely, joka vähentää riskejä kahden vastapuolen välillä. Toisen vastapuolen tullessa maksukyvyttömäksi kaikki tulevat saamiset ja sopimussuhteet vastapuolten välillä erääntyvät, lasketaan, nettoutetaan ja kuitataan. Se, mikä lopulta jää varsinaiseksi maksuksi, voi olla vain pieni murto-osa alkuperäisestä bruttovaateesta näiden kahden osapuolen välillä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/47/EY, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2002, rahoitusvakuusjärjestelyistä

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2002/47/EY

27.6.2002

27.12.2003

EUVL L 168, 27.06.2002, s. 43-50

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2009/44/EY

30.6.2009

30.12.2010

EUVL L 146, 10.6.2009, s. 37-43

Direktiivi 2014/59/EU

2.7.2014

31.12.2014

EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190-348

Katso konsolidoitu toisinto.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Arviointikertomus rahoitusvakuusjärjestelydirektiivistä (2002/47/EY) (COM(2006) 833 final, 20.12.2006)

Viimeisin päivitys: 07.10.2015

Top