Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tietotekniset taidot 2000-luvulla: kilpailukykyä, kasvua ja työpaikkoja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Tietotekniset taidot 2000-luvulla: kilpailukykyä, kasvua ja työpaikkoja

Tällä tiedonannolla komissio pyrkii edistämään pitkän aikavälin toimintalinjoja tieto- ja viestintäteknologian (TVT) edistämiseksi. TVT on olennainen tekijä EU:n kilpailukyvyn kannalta globalisaation aikakaudella, ja tutkimus ja investoinnit ovat ratkaisevassa asemassa.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 7. syyskuuta 2007: Tietotekniset taidot 2000-luvulla edistämään kilpailukykyä, kasvua ja työpaikkoja [KOM(2007) 496 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Tieto- ja viestintäteknologiat (TVT) ovat keskeinen tekijä tuottavuuden, kasvun ja työpaikkojen kannalta. EU:n ja sen jäsenvaltioiden on ripeästi tartuttava nopeasti kehittyvän TVT:n tarjoamiin mahdollisuuksiin ja korjattava puutteet tietoteknisissä taidoissa voidakseen rakentaa todellista osaamistaloutta.

Komission tärkeimpiä huomioita ovat:

 • tieto- ja viestintäteknisiä taitoja ei käytännössä pidetä tärkeänä poliittisena kysymyksenä,
 • EU:n tasolla ei ole olemassa tieto- ja viestintäteknisiä taitoja koskevaa yleistä strategiaa, ja jäsenvaltiot sääntelevät asiaa eri tavoin,
 • on puututtava arvostusongelmaan ja tietotekniikan huippuammattilaisten puutteeseen, jotka aiheuttavat alalle työvoimapulaa,
 • tiettyjen tieto- ja viestintäteknisten taitojen kysynnän ja tarjonnan epäsuhta kasvaa yhä, ja digitaalinen lukutaito on vielä puutteellista.

Komissio pitää tärkeänä myös pitkän aikavälin toimintasuunnitelmaa tietoteknisten taitojen parantamiseksi. Näiden toimien toteuttaminen on jäsenvaltioiden vastuulla, mutta niillä on oltava todellista eurooppalaista lisäarvoa.

Komissio aikoo tukea aloitteita määrittelemällä ohjelman keskeiset elementit ja esittelemällä Euroopan tason toimintalinjat.

Ohjelman keskeiset elementit ovat:

 • luodaan kestävää yhteistyötä eri toimijoiden välille (julkishallinto, yksityinen sektori, korkeakoulut, järjestöt jne.),
 • investoidaan inhimillisiin voimavaroihin,
 • korostetaan luonnontieteitä, matematiikkaa ja tietoteknisiä taitoja sekä uraa tieto- ja viestintäteknologia-alalla, erityisten nuorten ja tyttöjen keskuudessa,
 • kehitetään digitaalista lukutaitoa erityisesti työttömien, ikääntyneiden ja vähemmän koulutettujen piirissä työllistyvyyden ja tietoyhteiskuntaan osallisuuden edistämiseksi,
 • luodaan mahdollisuuksia tietoteknisten taitojen elinikäiseen oppimiseen ja ylläpitämiseen ja kehitetään verkko-oppimista.

Euroopan tason toimintalinjat

Komissio ehdottaa viittä toimintalinjaa, joiden toimet on määrä aloittaa vuonna 2007 ja saada päätökseen vuoteen 2010 mennessä. Niiden täytäntöönpano varmistetaan Euroopan laajuisilla ohjelmilla, kuten elinikäisen oppimisen ohjelmalla, tutkimuksen ja teknologian kehittämisen seitsemällä puiteohjelmalla, kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmalla sekä työllisyyden ja alueellisen koheesion edistämiseen tarkoitettujen rakennerahastojen avulla.

Näiden toimintalinjojen puitteissa:

 • edistetään kestävää yhteistyötä ja seurataan edistymistä: komissio edistää vuoropuhelua kaikkien sidosryhmien kanssa (jäsenvaltiot, yritykset, järjestöt jne.). Komissio julkaisee vuosittain raportin digitaalisen osaamisen kehittymisestä,
 • kehitetään tukitoimia ja -välineitä. Ennen kaikkea tuetaan Euroopan tason tieto- ja viestintäteknisen osaamismääritelmän kehittämistä, kehitetään edelleen Europass -järjestelmää, kannustetaan naisia valitsemaan tietotekninen ura (IT girls -kampanja (EN)) ja edistetään verkko-opiskelua maatalouden alalla ja maaseutualueilla,
 • lisätään tietoisuutta asiasta edistämällä tiedonvaihtoa ja hyvien toimintatapojen vaihtamista jäsenvaltioiden kesken ja tukemalla tiedotuskampanjoita Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla,
 • parannetaan työllistyvyyttä ja sosiaalista osallisuutta: tietoyhteiskuntaan osallistamista koskevaan eurooppalaiseen aloitteeseen (EN) liittyen edistetään aloitteita ja kumppanuuksia kouluttajien ja koulutettavien välillä ja selvitetään julkisen ja yksityisen rahoituksen mahdollisuuksia useita osapuolia kattaville aloitteille,
 • tehostetaan verkko-oppimista: komissio julkaisee vuonna 2008 raportin, jossa annetaan kohdennettuja verkko-oppimisaloitteita koskevia suosituksia. Se tukee myös verkko-opetuksen kehittämistä ja menetelmiä henkilöstökoulutusresurssien vaihtamista varten vuoteen 2009 mennessä. Komissio tukee niin ikään koulutuskeskusten ja tutkimuslaitosten verkostoitumista, jotta pystyttäisiin paremmin ennakoimaan tulevaisuuden tietoteknisiä taitotarpeita.

Viimeisin päivitys 27.02.2008

Top