Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hyvä vanhuus tietoyhteiskunnassa: tieto- ja viestintäteknikkaa ja ikääntyvää väestöä koskeva toimintasuunnitelma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Hyvä vanhuus tietoyhteiskunnassa: tieto- ja viestintäteknikkaa ja ikääntyvää väestöä koskeva toimintasuunnitelma

Euroopan komissio julkistaa i2010-strategian puitteissa uuden toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on auttaa luomaan ikääntyvälle väestölle turvallisempi ja itsenäisempi vanhuus ja lisätä tieto- ja viestintätekniikan käyttöä vanhuspalveluissa.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 14. kesäkuuta 2007: Hyvä vanhuus tietoyhteiskunnassa - i2010-aloite - Tieto- ja viestintäteknologioita ja vanhenemista koskeva toimintasuunnitelma [KOM(2007) 332 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Väestön ikääntyminen on haaste Euroopan työmarkkinoille sekä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmille. Se avaa kuitenkin myös uusia taloudellisia ja yhteiskunnallisia mahdollisuuksia. Tieto- ja viestintäteknologia tuottaa uusia tuotteita ja palveluja, jotka ovat entistä helpompia käyttää ja vastaavat entistä paremmin ikääntyneiden tarpeita.

Toimintasuunnitelmalla edistetään ja koordinoidaan ikääntyneille tarjottaviin palveluihin liittyvän tieto- ja viestintäteknologian kehittämistä EU:ssa. Palveluilla on tarkoitus

 • pitää ikääntyneet kauemmin työelämässä antamalla heille mahdollisuuksia sovittaa yhteen vapaa-aika ja työelämän vaatimukset,
 • tukea ikääntyneiden yhteiskunnallista aktiivisuutta ja luovuutta verkkovälitteisen viestinnän ja julkisten ja kaupallisten verkkopalvelujen avulla. Näin voidaan vähentää ikääntyvien eristymistä yhteiskunnasta varsinkin maaseudulla,
 • mahdollistaa hyvä vanhuus kotiympäristössä: tieto- ja viestintäteknologialla voidaan parantaa elämänlaatua ja lisätä mahdollisuuksia selvitä itsenäisesti.

Euroopassa on tartuttava tieto- ja viestintäteknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin hyvän vanhuuden turvaamiseksi *. Tällaisesta teknologiasta voi muodostua työllisyyden ja kasvun moottori ja sille voi kehittyä hedelmälliset alkumarkkinat.

Toistaiseksi vanhuspalveluiden markkinat ovat hyvin hajanaiset. Lisäksi yksittäisillä sidosryhmillä (vanhukset, alan yritykset, valtiovalta jne.) ei ole kokonaiskuvaa asiaan liittyvistä ongelmista ja niiden ratkaisuista. Markkinakehitys kärsii siitä, että käytännön kokemuksia ei vaihdeta eikä tieto hyvistä toimintamalleista leviä riittävästi. Alan normit, menettelytavat, korvausjärjestelmät ja eri vammoihin ja sairauksiin liittyvät säännökset vaihtelevat jäsenvaltioittain. Lisäksi on tekniikkaan liittyviä esteitä: ikääntyvillä ei aina ole tarvittavia teknisiä välineitä saati taitoa käyttää niitä.

Järjestelmän järkiperäistämiseksi komissio herättelee asianosaisia keskusteluun, jossa keskipisteeseen asetetaan itse palvelujen käyttäjä.

Komission toimintasuunnitelman tavoitteet koskevat niin kansalaisia, yrityksiä kuin valtiovaltaakin:

 • kansalaisten elämänlaatu ja terveydentila kohenee,
 • yritykset hyötyvät, kun ikääntyville suunnatun tieto- ja viestintätekniikan sisämarkkinat kasvavat ja niiden tarjoamat mahdollisuudet lisääntyvät, työvoiman osaamistaso ja tuottavuus paranee ja yritysten asema alan laajentuvilla maailmanmarkkinoilla vahvistuu,
 • valtiovallan näkökulmasta sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen kustannukset alenevat samalla kun niiden tehokkuus ja laatu paranee.

Toimintasuunnitelma jakautuu neljään osa-alueeseen:

 • Markkinakehityksen teknisten ja sääntelyyn liittyvien esteiden poistaminen analysoimalla markkinoita ja helpottamalla hyviä toimintamalleja koskevaa tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden kesken. Komissio tarjoutuu arvioimaan teknologian mahdollisuuksia ja laatimaan suuntaviivat ja määräajat. Tavoitteena on poistaa itsenäistä elämää tukevan tieto- ja viestintätekniikan käyttöönoton lainsäädännölliset ja tekniset esteet. Jäsenvaltioiden on samanaikaisesti tehostettava osallistavan tietoyhteiskunnan saralla jo annetun lainsäädännön täytäntöönpanoa.
 • Asiaa koskevan tietoisuuden lisääminen ja yhteisymmärryksen aikaansaaminen yhteistyöllä ja eri toimijoiden välisillä kumppanuuksilla. Hyvää vanhuutta tukevalla tieto- ja viestintätekniikalla on keskeinen sija vuodelle 2008 kaavaillussa, osallistavaa tietoyhteiskuntaa koskevassa aloitteessa. Suunnitelmissa on myös ikääntymistä ja tieto- ja viestintätekniikkaa käsittelevän Internet-portaalin luominen.
 • Tekniikoiden käyttöönoton nopeuttaminen esimerkiksi pilottihankkeilla ja eurooppalaisella älytalosovellusten ja itsenäisen asumisen mahdollistavien sovellusten palkintojärjestelmällä.
 • Tutkimuksen ja innovoinnin lisääminen antamalla heti tukea yhteiselle julkisen ja yksityisen sektorin tutkimushankkeelle, jossa keskitytään tietotekniikka-avusteiseen asumiseen. Siinä pyritään edistämään innovatiivisten tieto- ja viestintäteknologiatuotteiden, -palvelujen ja -järjestelmien kehittämistä Euroopan ikääntyvälle väestölle.

Komissio vahvistaa ikääntyvälle väestölle suunnatun tieto- ja viestintätekniikan tutkimusta tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin seitsemännessä puiteohjelmassa. Myös kilpailukyky- ja innovaatio-ohjelman puitteissa käynnistetään uusia aloitteita. Näiden ohella perustetaan uusi yhteiseurooppalainen tutkimusohjelma. Yhteensä ohjelmissa suunnataan yli miljardin euron arvosta investointeja tieto- ja viestintäteknologian tutkimukseen ja innovointiin.

Tämän alan markkinasuuntautuneen tutkimuksen edistäminen edellyttää jatkossa parempaa koordinointia jäsenvaltioiden kesken. Tätä varten perustetaan yhteinen tutkimusohjelma aiheesta "Hyvä vanhuus tietoyhteiskunnassa". Laitevalmistajia, palveluntarjoajia ja alan muita toimijoita kannustetaan yhteydenpitoon erityisesti palvelujen teknologiseen perustaan liittyen, jotta innovatiivisten tuotteiden, palvelujen ja järjestelmien kehitystä voitaisiin nopeuttaa.

Taustaa

Toimintasuunnitelma on erottamaton osa EU:n aloitetta "i2010 - Kasvua ja työllisyyttä edistävä eurooppalainen tietoyhteiskunta". Vuonna 2005 komissio hyväksyi verkkotuotteiden ja -palvelujen esteettömyyttä koskevan strategian, ja vuonna 2006 EU:n jäsenvaltiot sopivat Riiassa osallistavaa tietoyhteiskuntaa koskevasta poliittisesta toimintasuunnitelmasta (DE) (EN) (FR).

Väestön ikääntyminen on Euroopassa merkittävä taloudellinen ja yhteiskunnallinen ilmiö: vuonna 2020 neljännes väestöstä on yli 65-vuotiaita ja eläke- ja terveydenhuoltomenot tulevat kolminkertaistumaan vuoteen 2050 mennessä. Ikääntyneet ovat kuitenkin myös merkittävä kuluttajaryhmä, jonka yhteenlaskettu varallisuus ylittää 3 000 miljardia euroa.

Keskeiset termit

 • Hyvää vanhuutta tukeva tieto- ja viestintätekniikka: Teknologian osa-alue, jolla pyritään tehostamaan ja tekemään helppokäyttöisemmiksi ikääntyvälle väestölle suunnattuja palveluja erityisesti terveydenhuollon alalla.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2005, i2010 - kasvua ja työllisyyttä edistävä eurooppalainen tietoyhteiskunta [KOM(2005) 229 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 8 päivänä marraskuuta 2007, Tietoyhteiskuntaan osallistamista koskeva eurooppalainen i2010-aloite: osallisuus tietoyhteiskuntaan [KOM(2007) 694 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 03.12.2007

Top