Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevien moottoriajoneuvojen rekisteröintimenettelyt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevien moottoriajoneuvojen rekisteröintimenettelyt

Komissio esittää Euroopan unionin jäsenvaltioille ja kansalaisille yleiskatsauksen toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevien ajoneuvojen rekisteröintiin sovellettavista yhteisön säännöistä. Se antaa kansalaisille tietoa heidän käyttöönsä asetetuista välineistä, jotta nämä voivat hyödyntää oikeuksiaan.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto – Toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevien moottoriajoneuvojen rekisteröintimenettelyistä 14 päivänä helmikuuta 2007 annettu tulkitseva tiedonanto [SEC(2007) 169 lopullinen – EUVL C 68, 24.3.2007].

TIIVISTELMÄ

Vaikka ajoneuvojen ostaminen toisesta jäsenvaltiosta tai siirtäminen toiseen jäsenvaltioon on entistä helpompaa, monet kansalaiset ja yritykset pelkäävät vielä paperisotaa, lisäkustannuksia ja työläitä menettelyjä. Ajoneuvon ostaminen toisesta jäsenvaltiosta on tullut kuitenkin helpommaksi, sillä on otettu käyttöön

Tämä tiedonanto on osa tavarakaupan uutta alkua Euroopan unionissa (EU). Tiedonannossa luetteloidaan toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevien ajoneuvojen rekisteröintiä ja rekisteröinnin siirtämistä toiseen jäsenvaltioon koskeva lainsäädäntö. Lisäksi siinä luvataan laatia opas ja auttaa kansallisia viranomaisia soveltamaan tehokkaammin yhteisön oikeutta.

MOOTTORIAJONEUVON REKISTERÖINTI ASUINJÄSENVALTIOSSA

Rekisteröiminen liittyy erottamattomasti ajoneuvoja koskevan verotusvallan käyttämiseen. Jokaisen on rekisteröitävä ajoneuvonsa siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen pysyvä asuinpaikkansa sijaitsee, toisin sanoen paikassa, jossa hänen etujensa pysyvä keskus sijaitsee.

 • Ajoneuvon teknisten ominaisuuksien hyväksyminen

Ajoneuvon tekniset ominaisuudet hyväksytään EY-tyyppihyväksynnällä tai kansallisella hyväksynnällä.

EY-tyyppihyväksyntä, joka on voimassa kaikissa jäsenvaltioissa, on menettely, jolla jäsenvaltio vahvistaa, että ajoneuvotyyppi on eurooppalaisten turvallisuus- ja ympäristönsuojelunormien mukainen. Menettelyn piiriin kuuluvat vuonna 1996 tai sen jälkeen hyväksytyt henkilöautot, toukokuussa 2003 tai sen jälkeen hyväksytyt moottoripyörät ja vuonna 2005 tai sen jälkeen hyväksytyt traktorit.

Kun EY-tyyppihyväksyntä on hallussa, auton valmistaja antaa EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen. Todistus osoittaa, että ajoneuvo on valmistettu hyväksytyn ajoneuvotyypin mukaisesti. Todistuksen on oltava jokaisen uuden EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvon mukana.

Ajoneuvoilta, joita EY-tyyppihyväksyntä ei koske, voidaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa vaatia kansallinen hyväksyntä, ennen kuin se voidaan rekisteröidä. Tämä kansallinen hyväksyntä voi olla yksittäishyväksyntä (erityisesti yksittäin kolmansista maista tuotavat autot) tai tyyppihyväksyntä (yksi ajoneuvoluokka).

Kansalliset tyyppihyväksyntä- ja yksittäishyväksyntämenettelyt eivät kuulu EY-lainsäädännön piiriin. Sellaisten kansallisten hyväksyntämenettelyjen, joita sovelletaan moottoriajoneuvoihin, joilla on jo toisen jäsenvaltion myöntämä kansallinen hyväksyntä tai jotka on jo aiemmin rekisteröity toisessa jäsenvaltiossa, on kuitenkin oltava tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien sääntöjen mukainen.

Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on

 • otettava huomioon hyväksyntäviranomaisten ja valmistajan tekemät testit ja niiden antamat todistukset
 • oltava hyväksymättä ajoneuvoa, joka aiheuttaa todellisen riskin kansanterveydelle
 • suoritettava kokeita, jos niillä saadaan uutta tietoa
 • määriteltävä, miltä osin ajoneuvo ei ole vaatimusten mukainen
 • sovellettava annettuja kansallisia teknisiä vaatimuksia.

Aiemmin toisessa jäsenvaltiossa hyväksytyn ja rekisteröidyn ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia arvioidaan suhteessa niihin teknisiin vaatimuksiin, jotka ovat voimassa vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Arvioinnissa on käytettävä sääntöjä, jotka olivat voimassa silloin, kun ajoneuvolle myönnettiin hyväksyntä alkuperäjäsenvaltiossa.

 • Käytettyjen ajoneuvojen katsastaminen

Katsastuksen tavoitteena on tarkistaa, että ajoneuvo sopii tieliikenteeseen. Tämäntyyppinen tarkastus voidaan suorittaa, jos se perustuu objektiivisiin perusteisiin, jotka ovat syrjimättömiä ja etukäteen tiedossa, jos sillä ei toisteta tarkastuksia, jotka on jo tehty, ja jos se on helppokäyttöinen ja voidaan saattaa loppuun kohtuullisessa ajassa.

 • Ajoneuvon rekisteröinti

Rekisteröimällä moottoriajoneuvon jäsenvaltio antaa luvan, joka oikeuttaa ottamaan ajoneuvon käyttöön liikenteessä ja josta ajoneuvo tunnistetaan ja jossa sille annetaan rekisteröintinumero.

Vastaanottava jäsenvaltio voi vaatia ensirekisteröinnin yhteydessä asianomaisen tietoja ja uuden ajoneuvon, jolla on EY-hyväksyntä, EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen, jos ajoneuvo on peräisin toisesta jäsenvaltiosta. Jos ajoneuvolla ei kuitenkaan ole EY-hyväksyntää, voidaan vaatia kansallinen tyyppihyväksyntä tai kansallinen yksittäishyväksyntä sekä vakuutustodistus. Jäsenvaltioilla on myös oikeus rekisteröintihetkellä selvittää, onko arvonlisävero maksettu asianmukaisesti.

Vastaanottava jäsenvaltio voi vaatia aiemmin toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä ajoneuvoilta katsastustodistuksen, kansallisen tai EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen, toisessa jäsenvaltiossa annetun yhdenmukaisesta rekisteröintitodistuksesta poikkeavan todistuksen tai sen kopion, yhdenmukaisen rekisteröintitodistuksen, vakuutustodistuksen ja todistuksen arvonlisäveron maksamisesta.

AJONEUVON SIIRTÄMINEN TOISEEN JÄSENVALTIOON

Yleissääntönä on, ettei moottoriajoneuvoa voi kuljettaa yleisellä tiellä ilman että sen rekisterinumero on näkyvissä. Ajoneuvon käyttöön liittyvän vastuun varalta on lisäksi otettava vakuutus, ja ajoneuvossa on hyvä pitää mukana kansainvälinen vakuutustodistus eli vihreä kortti.

Ajoneuvon rekisterikilpi vastaa vakuutustodistusta. Siten ajoneuvot, joilla on eurooppalainen rekisterikilpi, voivat liikkua vapaasti EU:n alueella ilman, että rajoilla tarkastettaisiin pakollinen liikennevakuutus.

Jotta moottoriajoneuvo voidaan ajaa päämääränä olevaan jäsenvaltioon laillisesti, siinä on oltava elinkeinonharjoittajalle myönnettävä tai väliaikainen rekisterikilpi.

 • Moottoriajoneuvon kuljettaminen elinkeinonharjoittajalle annettavilla rekisterikilvillä

Elinkeinonharjoittajalle annettavalla rekisterikilvellä annetaan vähittäiskauppiaille mahdollisuus ajaa ajoneuvojaan väliaikaisesti ilman, että ajoneuvo olisi muodollisesti rekisteröitävä. Jäsenvaltiot antavat yleensä asiakirjan, jossa vahvistetaan tämän kilpityypin ja niiden haltijan yhteys ja/tai edellytetään, että haltija pitää kirjaa matkoista.

 • Väliaikaiset rekisterikilvet

Väliaikainen rekisteröinnin ansiosta ajoneuvoa voi ajaa lyhyen aikaa, ennen kuin se rekisteröidään pysyvästi. Jäsenvaltio voi estää ajoneuvon liikkumisen tapauksissa, joissa tieliikenne on vaarassa tai jos todistus on varastettu tai se ei ole voimassa.

Vakuutus on otettava määränpäässä.

SOVELTAMISALA

Tätä tiedonantoa sovelletaan ajoneuvojen ensirekisteröintiin ja toisessa jäsenvaltiossa aiemmin rekisteröityjen ajoneuvojen rekisteröintiin riippumatta siitä ovatko ne uusia vai käytettyjä.

Ajoneuvo katsotaan toisessa jäsenvaltiossa aiemmin rekisteröidyksi, jos sille on myönnetty viranomaisten antama lupa, joka oikeuttaa ottamaan ajoneuvon käyttöön liikenteessä ja josta ajoneuvo tunnistetaan ja jossa sille annetaan rekisteröintinumero.

MUUTOKSENHAKUKEINOT

Kaikista viranomaisten päätöksistä, joilla kielletään tyyppihyväksyntä tai rekisteröinti, on ilmoitettava ajoneuvon omistajalle. Samalla ilmoitetaan mahdolliset muutoksenhakukeinot ja niiden määräajat.

Kansalaiset ja yritykset voivat myös hakea ratkaisua hyväksymistä tai rekisteröintiä koskeviin ongelmiinsa SOLVIT-verkon välityksellä tai komissiolle osoitetulla valituksella. Komissio voi silloin aloittaa rikkomismenettelyn.

MUUT SÄÄDÖKSET

Komission tiedonanto, annettu 14 päivänä helmikuuta 2007, Tavaroiden sisämarkkinat – Euroopan kilpailukyvyn perusta [KOM(2007) 35 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

See also

 • Lisätietoja yritys- ja teollisuustoiminnan moottoriajoneuvojen rekisteröintiä koskevalla sivulla (DE) (EN) (FR)

Viimeisin päivitys 09.05.2008

Top