Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maatalousalan valtiontuet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Maatalousalan valtiontuet

Euroopan komissio on hyväksynyt maa- ja metsätalousalan valtiontukea koskevat vuosien 2007–2013 suuntaviivat. Näissä suuntaviivoissa vahvistetaan säännöt, joita sovelletaan ilmoitettuihin tukiin ryhmäpoikkeusasetuksen (EY) N:o 1857/2006 ohella.

ASIAKIRJA

Maa- ja metsätalousalan valtiontukea koskevat suuntaviivat vuosiksi 2007–2013 [EUVL C 319, 27.12.2006].

TIIVISTELMÄ

Suuntaviivat koskevat maa- ja metsätalousalan valtiontukia vuosina 2007–2013, ja ne korvaavat maatalousalan edelliset suuntaviivat vuosiksi 2000–2006.

Suuntaviivoja sovelletaan valtiontukiin, jotka on myönnetty maataloustuotteiden tuottamiseen, jalostamiseen ja kaupan pitämiseen. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) liitteessä I esitetään yksityiskohtainen luettelo niissä tarkoitetuista maataloustuotteista. Kalatalous- ja vesiviljelyala eivät kuulu suuntaviivojen soveltamisalaan, mutta edellisistä suuntaviivoista (2000–2006) poiketen niitä sovelletaan tiettyihin metsätalousalan toimiin.

Tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvien tuotteiden osalta, joille ei ole yhteistä markkinajärjestelyä, Euroopan unioniin (EU) kuuluvien maiden on edelleen ilmoitettava valtiontuet komissiolle, joka voi kuitenkin ainoastaan esittää huomautuksensa kyseisistä tuista. Rikkomisesta johtuvien menettelyjen riskin välttämiseksi EU‑maiden on otettava nämä huomautukset huomioon.

Valtiontuet jaetaan suuntaviivoissa seuraaviin luokkiin:

  • maaseudun kehittämiseen liittyvät toimenpiteet
  • riskin- ja kriisinhallintaa koskevat tuet
  • muut tuet
  • metsäalan tuet.

MAASEUDUN KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Maaseudun kehittämiseen myönnettävästä EU:n tuesta (yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) toinen pilari) annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisesti suuntaviivoissa esitetään säännöt, joita sovelletaan maaseudun kehittämistoimenpiteisiin tai muihin maaseudun kehittämiseen läheisesti liittyviin toimenpiteisiin myönnettyyn valtiontukeen.

Maatilainvestointeihin on sallittua myöntää seuraavia tukia:

  • tuet varsinaisilla tiloilla tehtäviin investointeihin
  • tuet perinteisten maisemien ja rakennusten säilyttämiseen
  • tuet maatilan rakennusten uudelleensijoittamiseen yleisen edun vuoksi
  • tuet ympäristön, hygieniaolojen ja eläinten hyvinvoinnin parantamiseen tarvittaviin investointeihin
  • tuki EU‑maille direktiivin 91/676/ETY täytäntöön panemiseksi toteutetuista investoinneista aiheutuviin lisäkustannuksiin
  • tuki voimassa olevien EU:n tai kansallisten vaatimusten täyttämiseksi tarkoitettuihin investointeihin (ainoastaan lisäkustannuksiin, jotka aiheutuvat nuorille viljelijöille vaatimusten täyttämisestä 36 kuukauden kuluessa toiminnan aloittamispäivästä).

Maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen liittyviä investointeja koskevat tuet sallitaan, jos ne täyttävät jossakin tai joissakin seuraavista asiakirjoista asetetut edellytykset:

Ympäristöä ja eläinten hyvinvointia koskevien tukien on oltava EU:n ympäristöpolitiikan yleisten tavoitteiden mukaisia. Tällä tarkoitetaan ennalta varautumisen ja ennalta ehkäisemisen periaatteita, periaatetta, jonka mukaan ympäristöongelmat olisi torjuttava ensisijaisesti niiden lähteellä, ja saastuttaja maksaa -periaatetta.

Tietyillä alueilla esiintyvien luonnonhaittojen korvaamiseen tarkoitetulla tuella pitäisi edistää maan jatkuvaa maatalouskäyttöä, maaseutuympäristön säilyttämistä sekä kestävien viljelyjärjestelmien ylläpitoa ja kehittämistä. EU‑maiden on näitä tukia saadakseen osoitettava kyseisten haittojen olemassaolo ja esitettävä todisteet siitä, ettei haittojen vaikutuksen vuoksi maksettava korvaus ole liian suuri. Korvausten on oltava oikeasuhtaisia haittojen taloudelliseen vaikutukseen nähden. Korvauksia laskettaessa huomioon voidaan ottaa ainoastaan inhimillisen hallinnan ulottumattomissa olevien pysyvien haittojen taloudellinen vaikutus.

Vaatimusten noudattamiseen myönnettävän tuen tarkoituksena on korvata osittain kustannukset ja tulonmenetykset, jotka ovat aiheutuneet ympäristönsuojelua, kansanterveyttä, eläinten ja kasvien terveyttä, eläinten hyvinvointia ja työturvallisuutta koskevien vaatimusten soveltamisesta.

Nuorten viljelijöiden aloitustuki koskee alle 40-vuotiaita henkilöitä, jotka ryhtyvät ensimmäistä kertaa tilanpidosta vastaaviksi maatalousyrittäjiksi. Tuensaajat voivat myös esittää maataloustoimintansa kehittämiseksi elinkeinosuunnitelman.

Varhaiseläketuki tai maatalouselinkeinosta luopumiseen liittyvä tuki ovat sallittuja, kun kaupallisesta maatalouden harjoittamisesta luovutaan pysyvästi ja lopullisesti.

Tuottajaryhmille myönnettävän tuen tarkoituksena on kannustaa tuottajaryhmien perustamista, jotta ne voisivat yhdessä toimien keskittää tarjontaansa ja mukauttaa tuotantoaan markkinoiden vaatimuksiin. Näitä tukia saa kuitenkin myöntää ainoastaan pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset). Tukikelpoisiin kustannuksiin sisältyvät asianmukaisten tilojen vuokraaminen, toimistolaitteiden hankinta, myös tietokoneet ja niiden ohjelmistot, hallinnosta (henkilöstö mukaan luettuna) aiheutuvat kulut, yleiskulut ja erilaiset palkkiot.

Maa-alueiden uusjakoon myönnettävän tuen tavoitteena on tukea maapalstojen vaihtoa ja helpottaa taloudellisesti elinkelpoisten tilojen perustamista. Tällaisia tukia saa myöntää ainoastaan maa-alueiden uusjaosta aiheutuviin oikeudellisiin ja hallinnollisiin kustannuksiin 100 prosenttiin asti tosiasiallisista kustannuksista.

Laadukkaiden maataloustuotteiden tuotannon ja myynnin edistämistä koskevan tuen tavoitteena on parantaa maataloustuotteiden laatua ja kannustaa viljelijöitä osallistumaan elintarvikkeiden laatujärjestelmiin.

Maatalousalan teknistä tukea voidaan myöntää seuraaviin toimiin:

  • viljelijöiden ja maataloustyöntekijöiden opetus ja koulutus
  • tilojen lomituspalvelut viljelijän lomien tai sairauden aikana
  • kolmansien osapuolten tarjoamat neuvontapalvelut
  • yritysten välistä tiedonvaihtoa koskevien foorumien järjestäminen, kilpailujen, näyttelyiden tai messujen järjestäminen ja niihin osallistuminen
  • tosiseikkoihin perustuvien tai tieteellisten tietojen julkaiseminen
  • julkaisut.

Kotieläintuotantoa koskevien tukien tavoitteena on tukea EU:n kotieläinten perimän laadun säilyttämistä ja parantamista.

Komissio tarkastelee tapauskohtaisesti syrjäisimmille alueille ja Egeanmeren saarille myönnettäviä tukia, joiden tavoitteena on vastata näiden alueiden tarpeisiin, kyseisiin alueisiin sovellettavien erityisten säännösten mukaisesti ja siihen nähden, ovatko kyseiset toimenpiteet alueita koskevien maaseudun kehittämisohjelmien mukaisia.

RISKIN- JA KRIISINHALLINTA

Maatalouden alkutuotannon alalla voidaan myöntää valtiontukia kriisien hallintaa varten. Tällöin on kuitenkin pyrittävä välttämään mahdollisimman paljon kilpailun vääristymistä. Riskien minimointiin kannustaa tuottajilta edellytettävä vähimmäisosuus tällaisista toimenpiteistä aiheutuvien tappioiden tai kustannusten rahoituksessa. Valtiontuilla voidaan rahoittaa seuraavia riskin- ja kriisinhallintatoimenpiteitä:

  • maataloustuotannolle tai maatalouden tuotantovälineille aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseen myönnettävät tuet
  • tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita (TSE) ja kuolleita eläimiä koskevat tuet
  • tuet vakuutusmaksujen suorittamiseen
  • tuotannon, jalostuksen ja kaupan pitämisen kapasiteetin poistamiseen tarkoitetut tuet

Vaikeuksissa olevien yritysten pelastamista ja rakenneuudistusta koskevia tukia tarkastellaan vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen myönnettävää valtiontukea koskevien EU:n suuntaviivojen mukaisesti.

MUUT TUET

Asetuksessa (EY) N:o 800/2008 säädetään tiettyjä edellytyksiä, joiden mukaiset työllisyystuet ja tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävät tuet ovat sallittuja.

Maatalousalaan sovelletaan horisontaalisia tukivälineitä. Maatalousalan valtiontukiin sovelletaan tiettyjä yleisiä sääntöjä, joiden mukaan määritetään, ovatko tietyt tuet SEUT‑sopimuksen mukaisia. Kyseessä voivat olla esimerkiksi koulutustuki (joka kuuluu myös asetuksen (EY) N:o 800/2008 soveltamisalaan) riskipääomaan liittyvät valtiontuet, takauksina myönnettävät valtiontuet ja julkisen palvelun velvoitteesta maksettavana korvauksena myönnettävät valtiontuet.

Maataloustuotteiden mainontaan myönnettävät tuet voidaan sallia, jos mainoskampanja koskee laatutuotteita EU:ssa tunnustettujen nimitysten osalta (kuten tarkistettu alkuperänimitys – suojattu alkuperänimitys (SAN) ja suojattu maantieteellinen merkintä (SMM)) tai kansallisten tai alueellisten laatumerkkien osalta. Mainoskampanja ei saa myöskään kohdistua suoraan yhden tai useamman yrityksen tuotteisiin.

Direktiivin 2003/96/EY mukaisia verovapautuksiin liittyviä tukia voidaan myöntää soveltamalla alennettuja verokantoja tai nollaverokantaa edellyttäen, ettei maataloudessa sovelleta eriyttämistä. Tämä koskee moottoripolttoaineena maatalouden alkutuotannossa käytettäviä tuotteita, energiatuotteita ja maatalouden alkutuotannossa käytettävää sähköä.

Tuettuina lyhytaikaisina lainoina myönnettävää tukea ei enää sallita.

METSÄALAN TUET

Tähän asti EU:ssa ei ole ollut olemassa mitään erityisiä sääntöjä metsäalan valtiontuesta. Tukea on voitu myöntää kaikilla aloilla sovellettavien EU:n sääntöjen tai tiettyjen erityisasetusten mukaisesti. Avoimuuden vuoksi komissio on näin ollen pyrkinyt määrittelemään metsäalan valtiontukiin sovellettavan EU:n politiikan tarkemmin. Suuntaviivat koskevat kuitenkin yksinomaan eläviä puita ja niiden luonnollista elinympäristöä metsissä ja muilla metsämailla. Suuntaviivoja ei sovelleta valtiontukeen, joka koskee metsäteollisuutta tai puutavaran kuljetuksia taikka puun tai muiden metsävarojen jalostamista tuotteiksi tai sähköntuotantoa varten.

Seuraavia tavoitteita vastaavat metsätalousalan tuet ovat sallittuja:

  • metsien ekologisen ja suojaavan tehtävän ja virkistyskäytön, biodiversiteetin ja metsäekosysteemin terveyden säilyttämisen tai kunnostamisen edistäminen
  • maatalousmaan tai muun kuin maatalousmaan metsittäminen, peltometsätalousjärjestelmien käyttöönotto maatalousmaalla, Natura 2000 -tuet, metsätalouden ympäristötuet, metsätalouden tuottokyvyn palauttamisen ja ennalta ehkäisevien toimien käyttöönottamisen kustannukset sekä tuottamattomat investoinnit
  • sellaisten lisäkustannusten ja tulonmenetysten kattaminen, jotka johtuvat asiaa koskevat pakolliset vaatimukset ylittävien ympäristöystävällisten metsäteknologioiden käytöstä, jos metsänomistaja tekee tällaisten teknologian käyttöä koskevan vapaaehtoisen sitoumuksen ja sitoumus täyttää tietyt edellytykset
  • metsämaan osto, kunhan tuki-intensiteetti ei ylitä maatilojen investointituelle vahvistettua tuki-intensiteettiä
  • metsänomistajien ja metsätyöläisten koulutus ja kolmansien osapuolten antama neuvonta
  • metsäalan järjestöjen perustaminen
  • uusien tekniikoiden, pilotti- tai esittelyhankkeiden tunnetuksi tekemisen tukeminen suuntaviivojen kohdassa "Tekninen apu maatalousalalla" asetettujen edellytysten mukaisesti.

MENETTELYT

Kaikki uudet tukijärjestelmät ja uudet tuet on ilmoitettava komissiolle ennen niiden täytäntöönpanoa, lukuun ottamatta tukia, jotka kuuluvat komission poikkeusasetusten soveltamisalaan. Päinvastoin kuin vuosien 2000–2006 suuntaviivoja sovellettaessa sallittuja ovat ainoastaan tukijärjestelmät, joiden kesto on rajoitettu (enintään seitsemän vuotta). Uudet suuntaviivat tulevat voimaan 1. tammikuuta 2007.

EU‑maiden on toimitettava vuosikertomuksia, ja komissiolla on oikeus pyytää lisätietoja.

Suuntaviivoja sovelletaan 31. joulukuuta 2013 asti. Komissiolla on kuitenkin oikeus muuttaa suuntaviivoja merkittävien kilpailupolitiikkaan, maatalouspolitiikkaan sekä ihmisten ja eläinten terveyteen liittyvien näkökohtien perusteella tai ottaakseen huomioon muut EU:n toimintaperiaatteet tai kansainväliset sitoumukset.

TAUSTA

Uusien suuntaviivojen laatimisen taustalla on yhteisen maatalouspolitiikan vuoden 2003 uudistus, jonka yhteydessä tunnustettiin maaseudun kehittämisen merkitys ja komissio päätti yhdenmukaistaa EU‑maiden maatalousalalla myöntämät valtiontuet. Vuosien 2007–2013 suuntaviivat perustuvat erityisesti maaseuturahaston tuesta maaseudun kehittämiseen annettuun asetukseen (EY) N:o 1698/2005 ja sen 88 ja 89 artiklaan, joissa vahvistetaan valtiontukia koskevat erityissäännökset.

Viimeisin päivitys 12.09.2011

Top