Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ilmastointijärjestelmien päästöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ilmastointijärjestelmien päästöt

Moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmien päästöjä koskevalla teknisellä yhdenmukaistamisella täydennetään toimia, joilla Euroopan unioni pyrkii vähentämään fluorattuja kasvihuonekaasuja.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/40/EY, annettu 17. toukokuuta 2006, moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmien päästöistä ja neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta.

TIIVISTELMÄ

Kioton pöytäkirjan tavoitteena on vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Tämän tavoitteen mukaisesti tällä direktiivillä pyritään pienentämään päästöjä, jotka sisältävät moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmissä * käytettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja. Direktiivissä kerrotaan, millaisia esteitä sisämarkkinoille saattaa syntyä, kun jäsenvaltiot hyväksyvät erilaisia asiaa koskevia teknisiä määräyksiä.

Direktiivillä pyritään kieltämään vähitellen ilmastointijärjestelmät, jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden lämmitysvaikutus * on yli 150.

Tekniset säännökset

Ensimmäisessä vaiheessa direktiivillä pyritään rajoittamaan sellaisten ilmastointijärjestelmien vuotoja, jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden lämmitysvaikutus on yli 150. Tällä siirtymävaiheen toimenpiteellä kielletään kyseiset ilmastointilaitteet, mikäli järjestelmän vuotonopeus ylittää suurimman sallitun raja-arvon. Tätä toimenpidettä sovelletaan vain uusiin ajoneuvotyyppeihin 21. kesäkuuta 2008 lähtien ja uusiin ajoneuvoihin 21. kesäkuuta 2009 lähtien.

Toisessa vaiheessa direktiivillä kielletään kokonaan ilmastointijärjestelmät, jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden lämmitysvaikutus on yli 150. Kieltoa sovelletaan uusiin ajoneuvotyyppeihin 1. tammikuuta 2011 lähtien ja kaikkiin uusiin ajoneuvoihin 1. tammikuuta 2017 lähtien.

Direktiivissä säädetään myös tällaisten laitteiden jälkiasentamisesta ja jälleentäytöstä.

Soveltamisala

Direktiiviä sovelletaan henkilöautoihin (M1-luokan ajoneuvoihin) sekä kevyisiin hyötyajoneuvoihin (N1-luokan ajoneuvot, luokka 1).

Direktiivi 2006/40/EY on ilmastointijärjestelmiä koskevan lainsäädäntöpaketin ensimmäinen vaihe. Uudet säädökset sisältävät hallinnollisia säännöksiä yhteisön hyväksymismenettelystä sekä yhdenmukaistetusta testausmenettelystä, jolla havaitaan vuotoja ja mitataan sellaisten fluorattujen kasvihuonekaasujen vuotonopeutta, joiden lämmitysvaikutus on yli 150.

Taustaa

Euroopan unionin hyväksyttyä Kioton pöytäkirjan (päätös 2002/358/EY) ja sitouduttua näin vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä monet jäsenvaltiot ovat ryhtyneet sääntelemään moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmistä aiheutuvia päästöjä. Jotta sääntelyjärjestelmien väliset erot eivät vaikeuttaisi moottoriajoneuvojen vapaata liikkuvuutta yhteisön sisämarkkinoilla, ilmastointijärjestelmiä koskevat tekniset vaatimukset on yhdenmukaistettava. Tämä direktiivi on osa yhteisön hyväksymismenettelyä.

Keskeiset termit

  • Ilmastointijärjestelmä: Ilmastointijärjestelmällä tarkoitetaan mitä tahansa järjestelmää, jonka pääasiallisena tarkoituksena on alentaa ilman lämpötilaa ja kosteutta ajoneuvon matkustamossa.
  • Lämmitysvaikutus (GWP): Lämmitysvaikutuksella tarkoitetaan fluoratun kasvihuonekaasun vaikutusta ilmaston lämpenemiseen verrattuna hiilidioksidin vaikutukseen. Lämmitysvaikutus saadaan laskemalla yhden kilogramman kaasumäärän lämmitysvaikutus suhteessa yhden kilogramman hiilidioksidimäärän lämmitysvaikutukseen 100 vuoden ajanjaksolla. Asiaankuuluvat GWP-arvot ovat samat kuin hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin hyväksymässä kolmannessa arviointikertomuksessa julkistetut ("IPCC:n vuoden 2001 GWP-arvot").

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2006/40/EY

4.7.2006

4.1.2008

EUVL L 161, 14.6.2006

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 706/2007, annettu 21. kesäkuuta 2007, ajoneuvojen EY-tyyppihyväksyntää ja tiettyjen ilmastointijärjestelmien vuotojen yhdenmukaista testausmenetelmää koskevien hallinnollisten määräysten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/40/EY mukaisesti [EUVL L 161, 22.6.2007].

Komission direktiivi 2007/37/EY, annettu 21. kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY liitteiden I ja III muuttamisesta [EUVL L 161, 22.6.2007].

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 842/2006, annettu 17. toukokuuta 2006, tietyistä fluoratuista hiilivedyistä [EUVL L 161, 14.6.2006].

EU laatii sääntöjä tiettyjen fluorattujen kasvihuonekaasujen eristämisestä, käytöstä, talteenotosta ja tuhoamisesta, näitä kaasuja sisältävien tuotteiden ja laitteiden merkitsemisestä, näitä kaasuja koskevien tietojen antamisesta, kiellosta tuoda markkinoille näitä kaasuja sisältäviä tuotteita ja laitteita sekä näiden kaasujen parissa työskentelevien henkilöiden koulutuksesta ja lupajärjestelmästä.

Viimeisin päivitys 04.07.2011

Top