Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maatalous- ja metsätraktorit: EY-tyyppihyväksyntämenettely

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Maatalous- ja metsätraktorit: EY-tyyppihyväksyntämenettely

Maatalous- ja metsätraktoreita koskevaa yhteisön tyyppihyväksyntämenettelyä muutetaan, ja siitä tulee pakollinen. Menettelyn soveltamisala laajennetaan kattamaan myös muita maa- tai metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen luokkia, erityisesti perävaunuja sekä vedettäviä vaihdettavissa olevia koneita.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/37/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä sekä direktiivin 74/150/ETY [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Direktiivillä 2003/37/EY ajantasaistetaan direktiivillä 74/150/ETY käyttöön otettu maatalous- ja metsäajoneuvoja koskeva yhteisön tyyppihyväksyntämenettely. Täydellinen yhteisön tyyppihyväksyntäjärjestelmä tulee pakolliseksi T1-, T2- ja T3-luokan maatalous- ja metsätraktoreille, uusille ajoneuvotyypeille 1 päivästä heinäkuuta 2005 ja kaikille uusille käyttöön otetuille ajoneuvoille 1 päivästä heinäkuuta 2009. Tyyppihyväksyntämenettelyä on 29 syyskuuta 2013 sovellettu myös T4.3-luokan matalan maavaran traktorien uusiin ajoneuvoihin.

Muiden ajoneuvoluokkien osalta, kun kaikki ajoneuvoluokkia koskevat erityisdirektiivit on annettu, jäsenvaltiot soveltavat tätä direktiiviä

  • uusiin ajoneuvotyyppeihin kolmen vuoden kuluttua siitä päivästä, jona viimeinen käyttöönotettava erityisdirektiivi tulee voimaan
  • kaikkiin käyttöön otettuihin ajoneuvoihin kuuden vuoden kuluttua siitä päivästä, jona viimeinen käyttöönotettava erityisdirektiivi tulee voimaan.

Jäsenvaltiot voivat valmistajan pyynnöstä myös soveltaa tätä direktiiviä uuteen ajoneuvotyyppiin kaikkien asiaa koskevien erityisdirektiivien voimaantulopäivistä alkaen.

Soveltamisala

Menettelyn piiriin kuuluvia ajoneuvoja ovat kaikki traktorit sekä kaikki keskeneräiset tai valmiit maa- tai metsätaloudessa käytettäväksi tarkoitetut perävaunut ja vedettävät vaihdettavissa olevat koneet .

Poikkeuksia voidaan kuitenkin myöntää ajoneuvoille, joita valmistetaan vain rajoitettu määrä tai jotka ovat sarjan viimeisiä ajoneuvoja tai joihin sisältyy kehittynyttä tekniikkaa, joka ei kuulu erityisdirektiivin soveltamisalaan.

Menettelyn soveltamisala laajennetaan tällä tavoin kattamaan uusia maatalousajoneuvojen luokkia. Alun perin direktiivi 74/150/ETY koski ainoastaan maatalous- tai metsätraktoreita.

Tyyppihyväksyntämenettely

EY-tyyppihyväksyntämenettelyllä varmistetaan ajoneuvojen jatkuva valvonta niiden yhteisössä säädetyn teknisen vaatimustenmukaisuuden osalta. Ensiksi jäsenvaltion on varmennettava, että valmistajan esittämä ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tyyppi täyttää direktiivillä 2003/37/EY vahvistetut tekniset vaatimukset. Sen jälkeen se antaa valmistajalle EY-tyyppihyväksyntätodistuksen. Tämän jälkeen valmistajan on liitettävä vaatimustenmukaisuustodistus jokaisen valmistetun ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön mukaan vakuudeksi siitä, että se on hyväksytyn tyypin mukainen.

Monivaiheista tyyppihyväksyntää sovelletaan ajoneuvoihin, jotka kootaan useassa vaiheessa. Tällöin ajoneuvon valmistusprosessissa mukana oleville valmistajille annetaan kunkin omaa vaihetta vastaava EY-tyyppihyväksyntätodistus.

Suojalausekkeet

Jäsenvaltio voi katsoa, että ajoneuvo, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö voi aiheuttaa vakavan vaaran tieturvallisuudelle, ympäristön laadulle tai työturvallisuudelle, vaikka se on direktiivin 2003/37/EY teknisten vaatimusten mukainen ja sen mukana on vaatimustenmukaisuustodistus. Tällöin jäsenvaltio voi evätä tyyppihyväksynnän tai kieltää kyseisten ajoneuvojen rekisteröinnin ja käyttöönoton alueellaan enintään kuuden kuukauden ajan. Valtion on viipymättä ilmoitettava päätöksestään muille jäsenvaltioille ja komissiolle ja perusteltava päätöksensä.

Taustaa

Direktiivi 2003/37/EY perustuu täydellisen yhdenmukaistamisen periaatteeseen. Maatalous- ja metsätraktoreita koskevasta yhteisön tyyppihyväksyntämenettelystä tulee näin ollen pakollinen, ja se korvaa vuodesta 1990 alkaen käytössä olleen vapaaehtoisen yhdenmukaistamisen. Tällöin maatalous- tai metsätraktoreiden valmistajat saattoivat hankkia joko yhteisön direktiivien mukaisen täydellisen yhteisön tyyppihyväksynnän tai yhdessä jäsenvaltiossa vahvistettujen teknisten vaatimusten mukaisen kansallisen tyyppihyväksynnän. Vastedes yhdessä jäsenvaltiossa tyyppihyväksynnän saanut ajoneuvotyyppi voidaan saattaa markkinoille ja rekisteröidä kaikkialla Euroopan unionissa pelkästään sen vaatimustenmukaisuustodistuksen perusteella.

Direktiivillä 2003/37/EY saatetaan maatalous- ja metsätraktoreita koskeva tyyppihyväksyntämenettely yhdenmukaiseksi moottoriajoneuvoja ja niiden perävaunuja sekä kaksi- tai kolmipyöräisiä moottoriajoneuvoja koskevien tyyppihyväksyntämenettelyjen kanssa. Täydellinen yhteisön tyyppihyväksyntäjärjestelmä on ollut pakollinen kyseisenlaisille ajoneuvoille lokakuusta 1998 tai kesäkuusta 1999 alkaen.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2003/37/EY

9.7.2003

31.12.2004

EUVL L 171, 9.7.2003

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1137/2008

11.12.2008

-

EUVL L 311, 21.11.2008

Neuvoston direktiiviin 2003/37/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/2/EY , annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden näkyvyysalueista ja tuulilasinpyyhkimistä [EUVL L 24, 29.1.2008].

Direktiivillä kodifioidaan pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden näkyvyysalueita ja tuulilasin pyyhkimiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettu direktiivi 74/347/ETY, joka on yksi EY-tyyppihyväksyntäjärjestelmään kuuluvista erityisdirektiiveistä. Direktiivissä 2008/2/EY säädetään, että jäsenvaltiot voivat evätä sellaisten traktoreiden rekisteröinnin tai kieltää niiden myynnin, käyttöönoton tai käytön, joiden tuulilasin pyyhkimet eivät ole kyseisen direktiivin säännösten mukaisia. Traktorin on oltava siten varustettu, että kuljettajalla on riittävä näkyvyysalue kaikissa tavanomaisissa maantiekäyttöön ja pelloilla ja metsissä tehtävään työhön liittyvissä oloissa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 167/2013 , annettu 5 päivänä helmikuuta 2013, maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta [EUVL L 60, 2.3.2013].

Asetuksen tavoitteena on vahvistaa yhdenmukaisia sääntöjä maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen tyyppihyväksyntää ja markkinavalvontaa koskeville hallinnollisille ja teknisille vaatimuksille.

Direktiivissä 2003/37/EY rajattiin kokonaisen ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntämenettelyn pakollinen soveltaminen ensi vaiheessa ajoneuvoluokkiin T1, T2, T3 ja T4.3 eikä säädetty kaikista tarvittavista vaatimuksista, joita kokonaisen ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnän vapaaehtoinen soveltaminen edellyttäisi muissa ajoneuvoluokissa, kuten:

  • traktorit (T- ja C-luokat)
  • perävaunut (R-luokka)
  • vedettävät vaihdettavissa olevat koneet (S-luokka).

Seuraavien ajoneuvojen osalta valmistaja voi valintansa mukaan hakea joko tähän asetukseen perustuvaa hyväksyntää tai noudattaa asiaankuuluvia kansallisia vaatimuksia:

  • perävaunut (R-luokka) ja vedettävät vaihdettavissa olevat koneet (S-luokka)
  • telaketjuilla varustetut traktorit (C-luokka)
  • erityiskäyttöön tarkoitetut pyörillä varustetut traktorit (T4.1- ja T4.2-luokat).

Viimeisin päivitys 06.02.2014

Top