Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rajatylittävien junien henkilöstö — työolot

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rajatylittävien junien henkilöstö — työolot

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2005/47/EY tietyistä yhteentoimivia rajatylittäviä rautatiealan palveluja suorittavien työntekijöiden työoloja koskevista seikoista tehdystä sopimuksesta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Sopimuksella pyritään tasapainottamaan keskenään seuraavat tarpeet:
    • yhteentoimivia rajatylittäviä rautatiealan palveluja suorittavien, liikkuvassa työssä olevien työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden asianmukainen suojelu
    • Euroopan unionin (EU) integroidussa rautatieverkostossa toimivien rautatiekuljetusalan yritysten joustavuus.
  • Sopimus takaa työntekijöille 12 peräkkäisen tunnin päivittäisen lepoajan sekä 30–45 minuutin tauot. Päivittäinen ajoaika rajataan enintään yhdeksään tuntiin päivävuorossa ja kahdeksaan tuntiin yövuorossa.
  • Sopimus tarjoaa työnantajille enemmän joustoa, koska päivittäinen lepoaika voidaan poikkeustapauksissa lyhentää yhdeksään tuntiin työajan järjestämisestä annetussa direktiivissä 2003/88/EY säädetyn 11 tunnin sijaan.
  • EU-maat voivat halutessaan pitää voimassa tai ottaa käyttöön direktiivin säännöksiä suotuisampia sääntöjä.
  • Direktiiviä ei saa käyttää perusteena työntekijöiden suojelun tason heikentämiselle, jos nykyinen kansallinen lainsäädäntö takaa korkeamman suojelun tason.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 27. heinäkuuta 2005 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 27. heinäkuuta 2008 mennessä.

TAUSTAA

Direktiivi on osa EU:n rautatiejärjestelmien yhteentoimivuutta koskevia yleisiä puitteita. Integroidumpi rautatieverkosto mahdollistaa maantiekuljetusten ja niiden haitallisten sivuvaikutusten vähentämisen EU:ssa. Ottamalla mukaan työmarkkinapuolet pyritään takaamaan yhteentoimivia rautatiealan palveluja suorittaville työntekijöille asianmukaiset työolot.

* KESKEISET TERMIT

Yhteentoimiva rajatylittävä palvelu: junien käyttö toisen maan rataosuuksilla.

Liikkuvassa työssä oleva työntekijä: työntekijä, joka kuuluu junan henkilöstöön ja joka on määrätty yhteentoimiviin rajatylittäviin palveluihin yli yhden tunnin ajaksi päivittäistä työvuoroa kohden.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 2005/47/EY, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2005, tietyistä yhteentoimivia rajatylittäviä rautatiealan palveluja suorittavien, liikkuvassa työssä olevien työntekijöiden työoloja koskevista seikoista Euroopan rautatieyhteisön (CER) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) välillä tehdystä sopimuksesta (EUVL L 195, 27.7.2005, s. 15–17)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto neuvostolle — Tietyistä yhteentoimivia rajatylittäviä rautatiealan palveluja suorittavien, liikkuvassa työssä olevien työntekijöiden työoloja koskevista seikoista työmarkkinajärjestöjen välillä 27. tammikuuta 2004 tehdyn, direktiiviin 2005/47/EY liitetyn sopimuksen taloudellisesta ja sosiaalisesta vaikutuksesta (KOM(2008), 855 lopullinen, 15.12.2008)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista (EUVL L 299, 18.11.2003, s. 9–19)

Viimeisin päivitys: 06.09.2016

Top