Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n ja EU:n ulkopuolisten maiden väliset lentoliikennesopimukset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n ja EU:n ulkopuolisten maiden väliset lentoliikennesopimukset

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 847/2004 – jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisten lentoliikennesopimusten neuvotteleminen ja täytäntöönpano

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Asetuksessa määritetään Euroopan unionin (EU) ja EU:n ulkopuolisten maiden välinen ilmoittamis- ja hyväksymismenettelytapa koskien kahdenvälisiä lentoliikennesopimuksia.
 • Asetuksen päämääränä on varmistaa, että olemassa olevat sopimukset noudattavat EU:n lainsäädäntöä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU:n toimivalta

 • Marraskuussa 2002 Euroopan unionin tuomioistuin vahvisti EU:n yksinoikeuden neuvotella, allekirjoittaa ja solmia kansainvälisiä lentoliikennesopimuksia EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, kun sopimukset käsittelevät asioita, jotka kuuluvat EU:n yksinomaiseen toimivaltaan.
 • Tuomioistuimen antaman päätöksen ajankohtana monet olemassa olevista lentoliikennesopimuksista eivät olleet EU:n lainsäädännön mukaisia. Tämän jälkeen suuri osa sopimuksista on muutettu EU:n lainsäädäntöä vastaavaksi.

Tavoite

EU:n lainsäädännön vastaiset lentoliikennesopimukset on muutettava

 • sopimusten oikeusvarmuuden takaamiseksi molemmille osapuolille
 • sijoittautumisvapauden varmistamiseksi kaikille EU:n lentoyrityksille, mukaan lukien syrjimätön markkinoille pääsy niille EU-maiden ja EU:n ulkopuolisten maiden välisille reiteille, joille lentoliikennesopimuksia on tehty.

Lentoliikennesopimusten muuttaminen

Lentoliikennesopimusta voidaan muuttaa kahdella tavalla:

 • Horisontaaliset sopimuksetEuroopan komissio neuvottelee yksittäisen sopimuksen EU:n ulkopuolisen maan kanssa niiden EU-maiden puolesta, joilla on kahdenvälisiä lentoliikennesopimuksia kyseisen EU:n ulkopuolisen maan kanssa.
 • Kahdenväliset neuvottelut – lentoliikennesopimuksia muutetaan tai korvataan yksitellen.

Kahdenvälisiä neuvotteluja koskevat säännöt ja menettelytavat

 • EU-maa voi aloittaa kahdenväliset neuvottelut muuttaakseen tai korvatakseen lentoliikennesopimuksen, joka kuuluu osittain EU:n toimivaltaan, mikäli maa noudattaa asetuksessa ilmoitettuja sääntöjä ja menettelytapoja:
  • neuvotteluihin sisällytetään asiaankuuluvat vakiolausekkeet, jotka on laadittu yhdessä EU-maiden ja komission kanssa, ja ilmoitusmenettelyä noudatetaan
  • maa ilmoittaa aikeistaan kirjallisesti komissiolle.
 • Jos komissio 15 työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta katsoo, että meneillään olevat EU:n ulkopuolisen maan kanssa käytävät neuvottelut saattavat olla haitaksi EU-neuvottelujen tavoitteiden kannalta ja/tai ne johtavat sopimukseen, joka on EU:n lainsäädännön vastainen, komission on ilmoitettava asiasta EU-maalle.
 • EU-maa ei saa sitoutua EU:n ulkopuolisen maan kanssa järjestelyihin, joilla vähennetään sellaisten EU:n lentoliikenteen harjoittajien lukumäärää, jotka voivat tarjota palveluja EU-maan alueen ja kyseisen kolmannen maan välillä.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 30. toukokuuta 2004.

TAUSTAA

Ulkoinen ilmailupolitiikka – Horisontaaliset sopimukset

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 847/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisten lentoliikennesopimusten neuvottelemisesta ja täytäntöönpanosta (EUVL L 157, 30.4.2004, s. 7–17)

Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) No 847/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisten lentoliikennesopimusten neuvottelemisesta ja täytäntöönpanosta (EUVL L 157, 30.4.2004) (EUVL L 195, 2.6.2004, s. 3–6)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2408/92, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1992, yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille (EYVL L 240, 24.8.1992, s. 8–14)

Asetukseen (ETY) N:o 2408/92 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 13.10.2016

Top