Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Liikenneturvallisuus: Tieliikenneturvallisuuden toimintaohjelma (2003-2010)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Liikenneturvallisuus: Tieliikenneturvallisuuden toimintaohjelma (2003-2010)

Kaikista liikennemuodoista maantieliikenne on vaarallisin ja eniten ihmishenkiä vaativa. Tämän vuoksi tieliikenneturvallisuuden toimintaohjelmassa (2003-2010) ehdotetaan erilaisia toimia, kuten maantieliikenteen tarkastusten tehostamista, uusien maantieliikenteen turvallisuutta lisäävien teknologioiden käyttöönottamista, tieinfrastruktuurien parantamista ja toimenpiteitä, joilla pyritään vaikuttamaan teiden käyttäjien asenteisiin. Tavoitteena on puolittaa tieliikenteen vuotuisten kuolonuhrien määrä Euroopassa vuoteen 2010 mennessä.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto tieliikenneturvallisuuden eurooppalaisesta toimintaohjelmasta Tieliikenteen kuolonuhrien määrän puolittaminen EU:ssa vuoteen 2010 mennessä: yhteinen vastuu [KOM(2003) 311 lopullinen - Ei vielä julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Joka vuosi 1 300 000 henkilövahingon seurauksena kuolee 40 000 ihmistä ja loukkaantuu 1 700 000 ihmistä. Suoriksi tai välillisiksi kustannuksiksi on arvioitu 160 miljardia euroa eli 2 prosenttia Euroopan unionin BKT:sta. Tietyt väestö- tai tienkäyttäjäryhmät ovat erityisen haavoittuvaisia: 15-24-vuotiaat nuoret (10 000 kuolonuhria vuosittain), jalankulkijat (7 000 kuolonuhria) tai pyöräilijät (1 800 kuolonuhria).

Tämän vuoksi komissio esitti eurooppalaista liikennepolitiikkaa koskevassa valkoisessa kirjassa, että EU:ssa asetettaisiin tavoitteeksi liikennekuolemien määrän puolittaminen vuoteen 2010 mennessä. Kaikissa jäsenvaltioissa esiintyvät samat tieliikenneturvallisuuden ongelmat, joita ovat liiallinen nopeus, alkoholin käyttö, turvavyön käytön laiminlyönti, riittämätön turvallisuus, vaarapaikat, ammattikuljettajien ajo- ja lepoaikoja koskevat rikkomukset sekä huono näkyvyys. Unionin tuleva laajentuminen heikon tieliikenneturvallisuuden maihin asettaa lisää haasteita. Tämän tiedonannon pääasialliset toimintakentät ovat seuraavat:

Tiellä liikkujien kannustaminen parempaan liikennekäyttäytymiseen

Tavoite: kannustetaan parempaan liikennekäyttäytymiseen olemassa olevan lainsäädännön tiukemman noudattamisen kautta yhtenäistämällä tieliikennerikkomusten seuraamuksia Euroopassa, järjestämällä täydennyskoulutusta yksityis- ja ammattikuljettajille, parantamalla poliisin harjoittamaa valvontaa ja tukemalla tiellä liikkujille suunnattuja koulutus- ja valistuskampanjoita.

Tieliikenneturvallisuutta koskevan keskeisen lainsäädännön rikkominen on tärkein syy vakaviin onnettomuuksiin. Komissio asettaa etusijalle koulutus- ja valistuskampanjat, joilla rohkaistaan käyttämään kypärää ja turvavyötä sekä välttämään liiallista nopeutta ja alkoholin käyttöä.

Samalla komissio ryhtyy toimiin ajokorttia koskevan direktiivin muuttamiseksi niin, että ajokortin haltijan suorituskykyä koskevat vähimmäisvaatimukset nostetaan asianmukaiselle tasolle.

Pääasialliset toimenpiteet: rohkaistaan pyöräilijöitä ja kaikkien kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen kuljettajia käyttämään kypärää, jatketaan nuoriin kuljettajiin kohdistuvia erityistoimia, yhtenäistetään seuraamuksia kansainvälisessä kaupallisessa liikenteessä, laaditaan asianmukaiset luokitukset ja pakkausmerkinnät lääkeaineille, jotka voivat vaikuttaa ajokykyyn, laaditaan suuntaviivat poliisivalvonnan hyville toimintatavoille jne.

Tekniikan kehittymisen hyödyntäminen

Tavoite: parannetaan ajoneuvojen turvallisuutta yhtenäistämällä passiivisen turvallisuuden toimenpiteitä (esimerkkinä vaatimus turvavyön kuulumisesta varustukseen) ja tukemalla tekniikan kehitystä.

Koska onnettomuuksien kuolonuhreista 57 prosenttia on matkustajia, ajoneuvoturvallisuuden teknistä kehittämistyötä on tarpeellista jatkaa. Komissio jatkaakin EuroNCAP:n (eurooppalainen uusien autojen arviointiohjelma) tukemista uusien autojen testaamiseksi yhtenäistetyillä testausmenetelmillä sekä kuluttajien tiedottamiseksi ja valistamiseksi.

Komission ja autoteollisuuden vuonna 2002 tekemällä eSafety-aloitteella (EN) pyritään yhteisön tasolla valmistelemaan suosituksia sekä tietty määrä toimia tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi. Samalla on vahvistettava tieliikenneturvallisuuden alan tutkimusta, erityisesti tutkimuksen kuudennen puiteohjelman yhteydessä.

Pääasialliset toimenpiteet: otetaan yleisesti käyttöön lasten turvaistuimien yleiset kiinnitysjärjestelmät, tehdään parannuksia autoihin sellaisten onnettomuuksien vakavuuden vähentämiseksi, joissa on osapuolena jalankulkija tai pyöräilijä, poistetaan kuollut kulma raskailta ajoneuvoilta, helpotetaan liikuntarajoitteisten liikkuvuutta, parannetaan moottoripyörien turvallisuutta jne.

Tieinfrastruktuurin parantaminen

Tavoite: parannetaan tieinfrastruktuuria osoittamalla ja poistamalla vaarapaikat.

Tieinfrastruktuuria parantamalla voidaan osaltaan vähentää liikenneonnettomuuksien määrää ja vakavuutta. Tieliikenneturvallisuutta voidaan parantaa myös havainnoimalla ennalta epätyypillisiä liikenneolosuhteita ja levittämällä kuljettajille asianmukaista tietoa. Eurooppalaisen Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmän käyttöönotto vuonna 2008 osana "älykkään tien" kehittämistyötä mahdollistaa navigointi- ja ohjausjärjestelmien kehittämisen, liikennetilanteesta tiedottamisen tai vaarallisia aineita kuljettavien ajoneuvojen seuraamisen.

Komissio antaa ehdotuksen tieinfrastruktuurien turvallisuutta koskevaksi puitedirektiiviksi liikenteen vaarapaikkojen ja tieliikenteen turvallisuustarkastusten yhdenmukaistetun hallintajärjestelmän käyttöönottamiseksi Euroopan laajuiseen tieverkkoon kuuluvilla teillä.

Pääasialliset toimenpiteet: annetaan tieinfrastruktuurien turvallisuutta koskeva direktiiviehdotus, kehitetään tarkastusmenetelmiä, kaupunkiympäristön turvallisuusjohtamista ja nopeudensäätötekniikoita koskevia teknisiä oppaita, laaditaan hyvän toimintatavan opas tasoliittymien turvallisuudesta, toteutetaan tutkimus- ja demonstrointihankkeita aiheesta "älykkäät tiet", tutkitaan uusien hankkeiden vaikutuksia turvallisuuteen, parannetaan tunnelien turvallisuutta jne.

Tavaroiden ja matkustajien ammattimaisen kuljetuksen turvallisuus

Tavoite: vähennetään sellaisten onnettomuuksien määrää, joissa on osallisena raskas ajoneuvo ja annetaan säädöksiä ammattikuljettajien koulutuksesta sekä ajo- ja lepoaikojen noudattamisesta.

Raskaan ajoneuvoliikenteen lisääntymisen vuoksi on tarpeen edelleen parantaa Euroopan laajuisen tieliikenneverkon turvallisuutta. Raskaan ajoneuvon kuljettajan ammatti on yksi vaarallisimmista ammateista, ja ammattikuljettajilla on heilläkin oikeus turvalliseen työympäristöön, joka vastaa työolosuhteista annettuja määräyksiä.

Pääasialliset toimenpiteet: tehostetaan ammattikuljettajien työolosuhteita koskevaa lainsäädäntöä, asennetaan digitaaliset ajopiirturit hyötyajoneuvoihin, mukautetaan vaarallisten tavaroiden kuljetuksia koskevaa yhteisön lainsäädäntöä tekniikan kehittymiseen, saatetaan turvavöiden käyttö pakolliseksi linja-autoissa ja raskaissa ajoneuvoissa, parannetaan lasten säännölliseen kuljettamiseen tarkoitettujen ajoneuvojen turvallisuutta jne.

Tieliikenneonnettomuuksien uhrien ensiapu ja hoito

Tavoite: tutkitaan hyviä toimintatapoja onnettomuuksien jälkeisen ensiavun alalla. Parantamalla avunantoa ja diagnosointia tieliikenneonnettomuuksien yhteydessä voitaisiin EU:n alueella säästää tuhansia ihmishenkiä. Hätänumeron 112 ansiosta puhelinverkko-operaattorit voivat toimittaa pelastuspalveluille tiedot, joiden avulla voidaan paikantaa hätäpuhelut onnettomuustapauksissa. Tarvitaan myös yksityiskohtaista tietoa vammojen vakavuudesta, jotta voidaan paremmin ymmärtää, miten vahinkoja voitaisiin pienentää, ja jotta voidaan määrittää ensiapupalvelujen tehokkuus.

Pääasialliset toimenpiteet: toteutetaan demonstrointihankkeita, jotka kattavat kaikki pelastusketjun osat, ja tutkitaan hyviä toimintatapoja onnettomuuksien jälkeisissä tilanteissa.

Onnettomuuksia koskevien tietojen keruu, analysointi ja levitys

Tavoite: parannetaan onnettomuuksia koskevan tiedon keruuta ja analysointia ensisijaisten toimintakenttien määrittämiseksi.

Vaikka onnettomuuksia ei voida ennustaa, onnettomuustilanteiden hallitsemiseksi ja välttämiseksi sekä niiden vakavuuden vähentämiseksi on tarpeen tuntea onnettomuuksien syyt, olosuhteet ja seuraukset. Jäsenvaltioiden on pikaisesti toteutettava asiaa koskevat kansalliset tutkimukset eurooppalaisia menetelmiä käyttämällä. Tulokset julkaisisi riippumaton asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä olisi tehostaa alan lainsäädäntöä ja sopeuttaa tutkimusmenetelmiä tekniikan kehitykseen.

Yksi esimerkki on poliisiraportteihin perustuva CARE-tietokanta (EN), jota olisi kehitettävä avoimuuden lisäämiseksi. Komissio aikoo myös perustaa Euroopan tieliikenneturvallisuuden seurantakeskuksen, joka toimisi komission sisäisenä rakenteena.

Pääasialliset toimenpiteet: kehitetään ja täydennetään CARE-tietokantaa, arvioidaan ja parannetaan järjestelmiä, joilla yhdistetään sairaaloiden tiedot tieliikenneonnettomuuksista kansallisiin tilastoihin, perustetaan Euroopan tieliikenneturvallisuuden seurantakeskus, luodaan eurooppalainen tutkimusmenetelmä tieliikenneonnettomuuksien riippumatonta tutkintaa varten, asetetaan riippumaton asiantuntijaryhmä jne.

Tieliikenneturvallisuutta koskeva eurooppalainen peruskirja

Komission tavoitteena on saada liikkeelle kaikki asianosaiset osapuolet eli kuljetusyritykset, ajoneuvovalmistajat, varaosamyyjät, vakuutusyhtiöt, infrastruktuurien ylläpitäjät sekä paikallis- ja alueviranomaiset kehottamalla näitä allekirjoittamaan liikenneturvallisuutta koskeva eurooppalainen peruskirja. Kaikkien allekirjoittajien on annettava erityissitoumuksia, jotka julkaistaan ja joiden noudattamista seurataan.

MUUT OLEELLISET SÄÄDÖKSET

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille - Turvallisia ja älykkäitä ajoneuvoja tieto- ja viestintätekniikan avulla [KOM(2003) 542 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Lisätietoa täytäntöönpanotoimista ja jatkotoimista, mukaan luettuina tiedot voimassa olevasta lainsäädännöstä (direktiivit ja asetukset) ja valmisteilla olevasta lainsäädännöstä (ehdotukset), on saatavilla liikenteen pääosaston verkkosivuilta (EN).

Tieliikenneturvallisuutta koskeva eurooppalainen peruskirja

Tämän peruskirjan (DE) (EN) (FR) tavoitteena on ottaa kansalaiset mukaan toimintaan, jotta yhteisön asettama tavoite tieliikenteen vuotuisten kuolonuhrien määrän puolittamiseksi vuoteen 2010 mennessä saavutettaisiin. Peruskirjalla pyritään siihen, että liikennealan ammattilaisten lisäksi myös muut tahot sitoutuisivat asiaan konkreettisilla toimenpiteillä. Näitä tahoja, joilta sitoutumista odotetaan, ovat esimerkiksi koulut, kunnat, vakuutusyhtiöt, autonvalmistajat, liikennöintiyritykset, diskot ja muut palveluntarjoajat.

Komission suositus, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2004, sääntöjen noudattamisen valvonnasta tieliikenneturvallisuuden alalla [EUVL L 111, 17.4.2004].

Komission päätös, tehty 17 päivänä tammikuuta 2005, 24 GHz:n taajuusalueen tilapäisestä yhdenmukaisesta käytöstä autojen lyhyen kantaman tutkalaitteissa Euroopan yhteisössä [EUVL L 21, 25.1.2005].

Tämän päätöksen seurauksena autojen lyhyen kantaman tutkalaitteita, jotka havaitsevat törmäysvaaran ja automaattisesti laukaisevat jarrutusjärjestelmän, pitäisi olla saatavilla vuoden 2005 toisella puoliskolla. Erityinen, koko EU:n alueella käytettävä, taajuusalue on nyt käytettävissä lyhyen kantaman tutkalaitteita varten.

Muita hyödyllisiä sovelluksia kehitellään paraikaa. Näitä ovat esimerkiksi nopeat langattomat tiedonvälitysjärjestelmät ja välineet loukkaantuneiden paikantamiseksi onnettomuustilanteissa.

Viimeisin päivitys 27.01.2005

Top