Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Meren ja elintarvikeketjun suojeleminen orgaanisten tinayhdisteiden vaikutuksilta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Meren ja elintarvikeketjun suojeleminen orgaanisten tinayhdisteiden vaikutuksilta

Kieltämällä tietyt kemialliset yhdisteet aluksissa voidaan auttaa suojelemaan meriympäristöä ja ihmisten terveyttä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 782/2003, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, orgaanisten tinayhdisteiden kieltämisestä aluksissa

TIIVISTELMÄ

Kieltämällä tietyt kemialliset yhdisteet aluksissa voidaan auttaa suojelemaan meriympäristöä ja ihmisten terveyttä.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella sisällytetään Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) säännöt (yleissopimus alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta, AFS-yleissopimus)* Euroopan unionin (EU) lainsäädäntöön. Sen tarkoituksena on kieltää orgaanisten tinayhdisteiden käyttö kaikissa EU-maiden satamiin purjehtivissa aluksissa näiden tuotteiden aiheuttamien haitallisten vaikutusten vähentämiseksi tai poistamiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Mitä orgaaniset tinayhdisteet ovat?

Orgaaniset tinayhdisteet ovat alusten rungoissa ja verkoissa käytettävien kiinnittymisenestomaalien sisältämiä kemikaaleja. Näitä pinnoitteita käytetään biosideina, joiden tarkoituksena on estää levien, nilviäisten ja muiden organismien kiinnittyminen, joka hidastaa alusten nopeutta.

Mitä vaikutuksia niillä on?

Orgaaniset tinayhdisteet ovat erittäin myrkyllisiä mereneläville (toukille, simpukoille, ostereille ja kaloille), minkä vuoksi ne on kielletty monissa EU-maissa.

Asetusta sovelletaan seuraaviin:

  • EU-maan lippua käyttävät alukset
  • alukset, jotka eivät käytä EU-maan lippua, mutta toimivat EU-maan hallinnon alaisuudessa
  • muut EU-maiden satamiin purjehtivat alukset.

Asetusta ei sovelleta sota-aluksiin, sotalaivaston apualuksiin tai muihin aluksiin, jotka ovat EU:hun kuuluvan tai muun valtion omistuksessa ja joita käytetään valtion tarkoituksiin.

Asetuksessa annetaan seuraavat rajoitukset:

  • 1. heinäkuuta 2003 alkaen EU-maan lippua käyttävien alusten käsittelyssä ei saa enää käyttää orgaanisia tinayhdisteitä, jotka toimivat biosideina kiinnittymisenestojärjestelmissä
  • 1. tammikuuta 2008 alkaen EU-maan satamaan purjehtivissa aluksissa ei saa olla biosideina toimivia orgaanisia tinayhdisteitä sisältäviä pinnoitteita tai niissä on oltava peittävä pinnoite, joka estää orgaanisten tinayhdisteiden liukenemisen alla olevasta vaatimuksia vastaamattomasta kiinnittymisenestojärjestelmästä.

Katsastus ja varustaminen todistuskirjalla

Asetuksella otetaan käyttöön EU-maan lippua käyttäviin aluksiin sovellettava katsastus- ja varustamisjärjestelmä. Järjestelmän mukaan

  • alukset, joiden bruttovetoisuus on vähintään 400, on katsastettava ja varustettava todistuskirjalla merimatkasta riippumatta
  • aluksilla, joiden pituus on vähintään 24 metriä mutta joiden bruttovetoisuus on alle 400, on oltava ilmoitus osoituksena siitä, että alus on asetuksen tai AFS-yleissopimuksen mukainen
  • aluksia, joiden pituus on alle 24 metriä, toisin sanoen pääasiassa huvi- ja kalastusaluksia, ei tarvitse katsastaa eikä varustaa todistuskirjalla.

Alkuperäistä asetusta muutettiin komission asetuksella (EY) N:o 536/2008, jossa säädetään, miten kolmannen maan lippua käyttävien maiden on noudatettava kyseisiä rajoituksia. Asetuksen mukaan

  • AFS-sopimuksen osapuolina olevien valtioiden lippua käyttävien alusten on osoitettava noudattavansa vaatimuksia esittämällä kansainvälinen todistuskirja kiinnittymisenestojärjestelmästä
  • Valtion, joka ei ole AFS-yleissopimuksen osapuoli, lippua käyttävien alusten on esitettävä vaatimustenmukaisuusvakuutus, jonka lippuvaltio myöntää AFS-yleissopimuksen ja IMO:n meriympäristön suojelukomitean suuntaviivojen mukaisesti.

KESKEISET TERMIT

* Kansainvälinen yleissopimus alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta : sopimus, jolla kielletään aluksissa käytettävien kiinnittymisenestomaalien sisältämien haitallisten orgaanisten tinayhdisteiden käyttö ja jolla luodaan järjestelmä, jolla ehkäistään muiden haitallisten aineiden mahdollinen tuleva käyttö kiinnittymisenestojärjestelmissä.

Lisätietoja on saatavana kiinnittymisenestojärjestelmiä käsittelevällä Euroopan meriturvallisuusviraston verkkosivustolla.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 782/2003

10.5.2003

-

EUVL L 115, 9.5.2003, s. 1-11

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 536/2008

4.7.2008

-

EUVL L 156, 14.6.2008, s. 10-11

Asetus (EY) N:o 219/2009

20.4.2009

-

EUVL L 87, 31.3.2009, s. 109-154

Viimeisin päivitys: 25.08.2015

Top