Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Meriturvallisuus: Euroopan meriturvallisuusvirasto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Meriturvallisuus: Euroopan meriturvallisuusvirasto

Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) pyrkii varmistamaan meriturvallisuuden ja merenkulun turvatoimien korkean, yhdenmukaisen ja tehokkaan tason Euroopan unionissa (EU). Sen tarkoitus on myös ehkäistä saastumista ja torjua laivojen tai öljy- ja kaasunporauslaitteistojen aiheuttamia saasteita.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1406/2002, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta.

TIIVISTELMÄ

Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) pyrkii varmistamaan meriturvallisuuden ja merenkulun turvatoimien korkean, yhdenmukaisen ja tehokkaan tason Euroopan unionissa (EU). Sen tarkoitus on myös ehkäistä saastumista ja torjua laivojen tai öljy- ja kaasunporauslaitteistojen aiheuttamia saasteita.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella perustetaan EMSA, joka sijaitsee Lissabonissa. Virasto tarjoaa teknistä apua ja tukea Euroopan komissiolle ja Euroopan unionin maille liittyen meriturvallisuutta, merenkulun turvatoimia ja saastumista käsittelevän EU:n lainsäädännön kehitykseen, täytäntöönpanoon ja arviointiin.

AVAINKOHDAT

EMSA:lla on ydin- ja tukitehtäviä.

Ydintehtävät

avustaminen asianmukaisten EU-lakien ajantasaistamiseen ja kehittämiseen liittyvässä valmistelutyössä,

käynnit ja tarkastukset EU-maissa asianmukaisten sitovien EU:n säädösten tehokkaan täytäntöönpanoon varmistamiseksi,

koulutustoiminta ja kansallisten hallitusten tekninen avustus,

laivojen sekä öljy- ja kaasulaitosten aiheuttaman saastumisen torjumistoimien tukeminen (EMSA tarjoaa toimintatukea vain kyseisen maan pyynnöstä).

EMSA myös ylläpitää Euroopan unionin alusten pitkän kantaman tunnistus- ja seurantajärjestelmän tietokeskusta sekä EU:n merenkulun tiedonvaihtojärjestelmää (SafeSeaNet). Virasto voi myös tarjota toimintatukea auttamalla sellaisten onnettomuuksien tutkinnassa, joissa on sattunut kuolemantapauksia tai vakavia loukkaantumisia.

Tukitehtävät

EMSA ottaa hoitaakseen nämä tehtävät vain, jos niistä syntyy huomattavaa lisäarvoa ja siten vältetään päällekkäisyyttä ja jos se on EU-maiden oikeuksien ja velvoitteiden mukaista. Nämä tehtävät liittyvät ympäristöseikkoihin, GMES-maanseurantaohjelmaan (nyt Copernicus) ja sisävesiväyliin.

EMSA:n käynnit ja tarkastukset

EMSA järjestää käyntejä eri maihin auttaakseen komissiota ja kansallisia hallituksia tarkistamaan tehokkaan EU-sääntöjen täytäntöönpanon ja varmistaakseen korkean ja yhdenmukaisen turvallisuuden tason. Virasto suorittaa tarkastuksia luokituslaitosten kanssa sekä kolmansissa maissa liittyen merenkävijöiden koulutukseen ja sertifiointiin.

Rakenne

EMSA on EU:n elin, jolla on oikeushenkilön asema. Sen henkilöstö koostuu viraston palvelukseensa ottamista virkamiehistä ja EU-maiden virkamiehistä, jotka on tilapäisesti määrätty tai siirretty suorittamaan viraston tehtäviä. Sen johdossa on toimii pääjohtaja, joka hoitaa tehtäväänsä täysin riippumattomasti.

Sen hallintoneuvostossa on edustajia Euroopan komissiosta ja jokaisesta EU-maasta, joilla on kaikilla äänioikeus. Neuvostossa on myös Norjan ja Islannin edustajat ja neljä merenkulkualan ammattilaista. Heillä ei ole äänioikeutta. Jäsenen toimikausi on viisi vuotta, ja jäsen voidaan nimittää uudelleen kerran.

Budjetti

Asetuksella (EU) N:o (EU) N:o 911/2014 annetaan monivuotinen 160,5 miljoonan euron rahoitussuunnitelma EMSA:n saastumisen torjuntatoimille kaudelle 2014-2020. EMSA:n yleisbudjetti koostuu EU:n budjetista saadusta rahoitusosuudesta sekä lisärahoituksesta, jota saadaan sen viraston toimintaan osallistuvilta kolmansilta mailta. Virasto voi myös veloittaa maksun julkaisuistaan, koulutuksestaan ja muista tarjoamistaan palveluista.

TAUSTAA

Kahdesta onnettomuudesta (Erika vuonna 1999 ja Prestige vuonna 2002) syntyi öljyvahinkoja Euroopan vesillä. Molemmat onnettomuudet aiheuttivat vahinkoja ympäristölle ja taloudelle Ranskan ja Espanjan rannikoilla. Se nopeutti EMSA:n perustamista vuonna 2003 haluttaessa varmistaa, että Eurooppa on valmis laajojen öljyvahinkojen varalta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o (EY) N:o 1406/2002

25.8.2002

-

EUVL L 208, 5.8.2002, s. 1-9.

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1644/2003

1.10.2003

-

EUVL L 245, 29.9.2003, s. 10-12

Asetus (EY) N:o 724/2004

19.5.2004

-

EUVL L 129, 29.4.2004, s. 1-5.

Asetus (EY) N:o (EY) N:o 2038/2006

31.12.2006

-

EUVL L 394, 30.12.2006, s. 1-4

Asetus (EU) N:o 100/2013

1.3.2013

-

EUVL L 39, 9.2.2013, s. 30-40

Asetukseen (EY) N:o 1406/2002 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viittaustarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 911/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan meriturvallisuusviraston toiminnan monivuotisesta rahoituksesta alusten sekä öljyn- ja kaasunporauslaitteistojen aiheuttaman meren pilaantumisen torjunnan alalla (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 115-120).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/16/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta (EUVL L 131, 28.5.2009, s. 57-100).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/35/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja säännösten rikkomisesta määrättävistä seuraamuksista (EUVL L 255, 30.9.2005, s. 11-21).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/59/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta sekä neuvoston asetuksen 93/75/ETY kumoamisesta (EUVL L 208, 5.8.2002, s. 10-27).

Viimeisin päivitys 04.01.2015

Top