Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vetureita ja junia ajavien veturinkuljettajien hyväksyminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vetureita ja junia ajavien veturinkuljettajien hyväksyminen

Veturinkuljettajia koskevat EU:n laajuiset standardit

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/59/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, vetureita ja junia rautateillä yhteisössä ajavien veturinkuljettajien hyväksymisestä

TIIVISTELMÄ

 • helpottavat EU-maiden välisten rautatiepalvelujen järjestämistä,
 • lisäävät kansalaisten luottamusta rautatiejärjestelmiin,
 • luovat joustavammat työmarkkinat itse kuljettajille.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä esitetään EU:n rautatiejärjestelmissä vetureita ja junia ajavien veturinkuljettajien hyväksymistä koskevat edellytykset ja menettelyt.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU-maat voivat jättää soveltamatta direktiiviä veturinkuljettajiin, jotka ajavat ainoastaan

 • metroliikenteessä, raitioteillä ja muissa kevytraidejärjestelmissä,
 • verkoissa, jotka ovat erillisiä muusta rautatiejärjestelmästä ja jotka on tarkoitettu ainoastaan paikalliseen, kaupunkien ja esikaupunkien henkilö- ja tavaraliikenteeseen,
 • yksityisomistuksessa olevalla rataverkolla,
 • radan osilla, jotka on suljettu tavanomaiselta liikenteeltä.

Kuljettajien hyväksyminen

Kuljettajilla on oltava vaadittava soveltuvuus ja pätevyys. Heillä on myös oltava seuraavat asiakirjat:

 • lupakirja, joka todistaa, että kuljettaja täyttää fyysiset ja psyykkiset vähimmäisvaatimukset sekä koulutusta ja yleistä ammatillista pätevyyttä koskevat vähimmäisvaatimukset
 • yhdenmukaistettu lisätodistus, josta käy ilmi, minkälaisilla radoilla ja junatyypeillä kuljettajalla on lupa ajaa.

Lupakirjan ja todistuksen saaminen

Hakijan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • Hän on vähintään 20 vuoden ikäinen, joskin EU-maat voivat myöntää vain niiden alueella voimassa olevan lupakirjan 18 vuotta täyttäneelle hakijalle.
 • Hän on suorittanut ammatillisen peruskoulutuksen, ja hän täyttää direktiivissä asetetut terveydentilavaatimukset.
 • Hän osoittaa fyysisen ja henkisen soveltuvuutensa läpäisemällä toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän lääkärin suorittaman terveystarkastuksen.
 • Hän osoittaa psyykkisen soveltuvuutensa läpäisemällä toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän psykologin suorittaman testin.
 • Hän esittää todistuksen ammattitaidostaan ja tarvittaessa kielitaidostaan.

Toimivaltaisen viranomaisen on annettava lupakirja kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut tarvittavat asiakirjat. Lupakirja on voimassa kymmenen vuotta.

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tehtävät

Viranomaisella, jonka EU-maa on nimennyt veturinkuljettajan lupakirjan antajaksi, on useita tehtäviä. Se muun muassa

 • myöntää ja päivittää lupakirjoja, toimittaa korvaavia lupakirjoja ja tarvittaessa peruuttaa lupakirjoja tilapäisesti tai lopullisesti,
 • järjestää määräaikaiskokeita ja -tarkastuksia,
 • julkaisee ja päivittää kelpuutettujen ja tunnustettujen henkilöiden ja elinten (lääkäreiden, kouluttajien, tutkinnon vastaanottajien jne.) rekisteriä,
 • pitää ja päivittää rekisteriä myönnetyistä, muutetuista, tilapäisesti tai lopullisesti peruutetuista, kadonneiksi tai tuhoutuneiksi ilmoitetuista tai rauenneista lupakirjoista,
 • valvoo kuljettajien hyväksymisprosessia ja suorittaa tarvittavia tarkastuksia EU:ssa liikkuvissa junissa.

Rautatieyhtiöiden on

 • pidettävä rekisteriä kaikista myönnetyistä, raukeavista, muutetuista, tilapäisesti tai lopullisesti peruutetuista tai kadonneiksi tai tuhoutuneiksi ilmoitetuista todistuksista,
 • otettava käyttöön kuljettajiensa seurantajärjestelmä ja ryhdyttävä välittömästi toimiin, jos kuljettajan soveltuvuus tehtävään asetetaan kyseenalaiseksi.

Kaikilla kuljettajilla on oltava tämän direktiivin mukaiset lupakirjat ja todistukset 29. lokakuuta 2018 mennessä.

Tätä direktiiviä on muutettu direktiivillä 2014/82/EU. Siinä on tehty pienehköjä muutoksia lupakirjan ja todistuksen myöntämistä koskeviin vaatimuksiin, jotta niitä sovellettaisiin yhdenmukaisesti kaikissa EU-maissa.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2007/59/EY

4.12.2007

3.12.2009

EUVL L 315, 3.12.2007, s. 51-78

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2014/82/EU

15.7.2014

1.7.2015

EUVL L 184, 25.6.2014, s. 11-15

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2010/17/EY, tehty 29 päivänä lokakuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/59/EY tarkoitettujen, kuljettajien lupakirjojen ja lisätodistusten rekistereitä koskevien perusparametrien hyväksymisestä (EUVL L 8, 13.1.2010, s. 17-31)

Komission asetus (EU) N:o 36/2010, annettu 3 päivänä joulukuuta 2009, Euroopan yhteisön malleista kuljettajan lupakirjoja, lisätodistuksia, lisätodistusten oikeaksi todistettuja jäljennöksiä sekä kuljettajan lupakirjan hakulomakkeita varten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/59/EY mukaisesti (EUVL L 13, 19.1.2010, s. 1-27)

Komission päätös 2011/765/EU, annettu 22 päivänä marraskuuta 2011, veturinkuljettajien koulutuskeskusten tunnustamisperusteista, veturinkuljettajien tutkintojen vastaanottajien tunnustamisperusteista ja tutkintojen järjestämistä koskevista perusteista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/59/EY mukaisesti (EUVL L 314, 29.11.2011, s. 36-40)

Komission suositus 2011/766/EU, annettu 22 päivänä marraskuuta 2011, menettelystä veturinkuljettajien koulutuskeskusten ja veturinkuljettajien tutkinnon vastaanottajien tunnustamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/59/EY mukaisesti (EUVL L 314, 29.11.2011, s. 41-46)

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/89/EU, annettu 14 päivänä helmikuuta 2014, pilottihankkeesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/59/EY asetettujen hallinnollisen yhteistyön velvoitteiden täytäntöönpanosta sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän avulla (EUVL L 45, 15.2.2014, s. 36-39)

Viimeisin päivitys: 14.09.2015

Top