Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Meriturvallisuus: meriturvallisuutta käsittelevä komitea

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Meriturvallisuus: meriturvallisuutta käsittelevä komitea

Asetuksella perustetaan meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevä komitea (COSS-komitea). Se avustaa komissiota ja toimii sen neuvonantajana meriturvallisuutta, pilaantumisen ehkäisemistä sekä alusten asumis- ja työskentelyolosuhteita koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2099/2002, annettu 5 päivänä marraskuuta 2002, meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) perustamisesta sekä meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä koskevien asetusten muuttamisesta.

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella perustetaan COSS-komitea, joka koostuu EU-maiden edustajista ja jonka puheenjohtajana toimii komission edustaja. Sen tehtävänä on avustaa EU:n merilainsäädännön oikea-aikaisessa päivittämisessä ja muuttamisessa. Se hoitaa keskitetysti tehtäviä, joista aiemmin huolehtivat alaa koskevien EU:n eri säännösten nojalla perustetut komiteat.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

COSS-komitean työ liittyy moniin EU:n merilainsäädännön soveltamisalaan kuuluviin osa-alueisiin, kuten seuraaviin:

  • satamien vastaanottolaitteet (joihin laivat voivat jättää jätteensä tai lastijäämänsä): vähennetään mereen laskettavia päästöjä ja ehkäistään siten meren pilaantumista
  • laivavarustus: alusten (merellä liikennöivien alusten ja sisävesialusten) sekä merialan rakenteiden (kuten öljynporauslauttojen) valmistamiseen, muuntamiseen ja kunnossapitoon tarvittavien tuotteiden ja palvelujen turvallisuus
  • matkustaja-alukset, autolauttojen ja risteilyalusten turvallisuus sekä alusten asumisolosuhteet
  • merenkulkijoiden vähimmäiskoulutus.

Kansainväliset säännöt

Monet EU:n merilainsäädäntöön tehtävät muutokset johtuvat kansainvälisissä organisaatioissa, kuten Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä tai Kansainvälisessä työjärjestössä hyväksytyistä muutoksista.

Vaatimustenmukaisuuden tarkastusmenettely

Sen varmistamiseksi, ettei EU:n merilainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten välillä ole ristiriitoja, EU-maat ja komissio määrittelevät yhteisen kannan yhteistyössä ja koordinoiden.

Vaatimustenmukaisuuden tarkastusmenettelyn avulla COSS-komitea voi tarkastella kaikkia yleissopimuksiin tai päätöslauselmiin kansainvälisellä tasolla hyväksyttyjä muutoksia, jotka saattavat heikentää turvallisuuden tasoa EU:ssa. Komission aloitteesta tai EU-maan pyynnöstä COSS-komitea voidaan kutsua kiireellisesti koolle tutkimaan muutoksia ja antamaan asianmukaisia EU:n toimia koskevan lausunnon.

Varotoimenpiteenä komissio voi myös tarvittaessa pyytää EU-maita keskeyttämään tai lykkäämään kyseisen kansainvälisen muutoksen hyväksymistä tai soveltamista koskevia suunnitelmiaan.

COSS-komitean toimivaltuudet

COSS-komitean työllä nopeutetaan ja yksinkertaistetaan kansainvälisten sääntöjen sisällyttämistä EU:n säännöksiin mahdollistamalla näihin sääntöihin tehtyjen muutosten soveltaminen heti, kun niiden vaatimustenmukaisuus on tarkastettu.

Asetuksessa (EU) N:o 182/2011 vahvistetaan Euroopan komission täytäntöönpanovaltaa koskevat säännöt ja periaatteet (komiteamenettely). EU-maat voivat valvoa COSS-komitean avulla, miten komissio käyttää täytäntöönpanovaltaansa, joka sille on siirretty monien EU:n merilainsäädäntöä koskevien direktiivien ja asetusten nojalla.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta sovelletaan 19 päivästä joulukuuta 2002.

Lisätietoa on saatavana Euroopan komission liikenteen ja liikkumisen pääosaston verkkosivustolla.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) 2099/2002

19.12.2002

19.12.2002

EUVL L 324, 29.11.2002, s. 1-5

Viimeisin päivitys: 15.03.2015

Top