Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Turvallinen ja tehokas jokiliikenne: jokitiedotuspalvelut

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Turvallinen ja tehokas jokiliikenne: jokitiedotuspalvelut

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2005/44/EY yhdenmukaistetuista jokitiedotuspalveluista (RIS) Euroopan yhteisön sisävesillä

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä vahvistetaan yhdenmukaisten jokitiedotuspalvelujen (RIS)* käyttöä koskevat yhdenmukaiset säännöt. Sääntöjen tarkoituksena on taata EU:n sisävesiliikenteen turvallisuus, tehokkuus ja ympäristöystävällisyys. Niitä sovelletaan kanaaleihin, jokiin, järviin ja satamiin, jotka pystyvät vastaanottamaan 1 000–5 000 tonnin aluksia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Jokitiedotuspalvelut sisältävät
  • vesiväyliä koskevia maantieteellisiä, hydrologisia ja hallinnollisia tietoja (”väylätiedotus”)
  • liikennöintiä koskevia tietoja lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä (”taktinen ja strateginen liikennetiedotus”)
  • onnettomuuteen liittyvä toiminta (”onnettomuuksien torjuntatuki”)
  • tilasto- ja tullipalvelut sekä väylä- ja satamamaksut.
 • EU-maiden on
  • varmistettava, että niiden RIS-sovellus on tehokas, laajennuskelpoinen ja yhteentoimiva muiden sovellusten kanssa
  • tarjottava kaikille jokitiedotuspalvelujen käyttäjille olennaiset tiedot, jotka koskevat liikennöintiä ja matkasuunnittelua
  • perustettava RIS-keskuksia alueellisten tarpeiden mukaisesti
  • nimettävä viranomaiset, jotka vastaavat RIS-sovelluksesta sekä kansainvälisestä tiedonvaihdosta.
 • Euroopan komission tehtävänä on laatia sovittujen määräaikojen mukaisesti tekniset ohjeet palvelujen suunnittelua, täytäntöönpanoa ja käyttöä varten. Näitä ovat muun muassa
  • elektroninen merikartta- ja tietojärjestelmä
  • elektroniset alusten ilmoittautumisjärjestelmät
  • laivureille tarkoitetut ilmoitukset
  • alusten paikannus- ja seurantajärjestelmät
  • jokitiedotuspalvelujen käyttöön tarvittavien laitteiden yhteensopivuus.
 • Komissio on laatinut kansallisten asiantuntijoiden muodostaman komitean avustamana RIS-järjestelmää koskevat tekniset vaatimukset.

Toimintaohjelma

Vuonna 2006 komissio julkaisi tiedonannon sisävesiliikenteen integroidusta eurooppalaisesta toimintaohjelmasta. Ohjelman nimi on Naiades (Navigation and inland waterway action and development in Europe), ja sitä päivitettiin vuonna 2013 (Naiades II) asettamalla sille vuoteen 2020 ulottuvat tavoitteet. Naiades II -ohjelmaa koskevalla komission tiedonannolla pyritään luomaan edellytykset sille, että sisävesiliikenteestä voi tulla laadukas liikennemuoto.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Se tuli voimaan 20. lokakuuta 2005. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 20. lokakuuta 2007 mennessä.

TAUSTAA

 • EU:ssa on yli 37 000 kilometriä kanaaleja ja jokia, jotka yhdistävät toisiinsa keskeisiä kaupunkeja ja talousalueita. Nämä sisävesiväylät edistävät merkittävällä tavalla kestävää liikennejärjestelmää vähentämällä ruuhkia ja saastumista EU:n maanteillä.
 • Jokitiedotuspalvelujen portaali

KESKEISET TERMIT

* Jokitiedotuspalvelut (RIS): palveluja, joilla tuetaan liikenteen ja kuljetusten hallintaa sisävesiliikenteessä ja niiden koordinointia muiden liikennemuotojen kanssa siellä, missä se on mahdollista.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/44/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, yhdenmukaistetuista jokitiedotuspalveluista (RIS) Euroopan yhteisön sisävesillä (EUVL L 255, 30.9.2005, s. 152–159)

Direktiiviin 2005/44/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Viimeisin päivitys: 25.07.2016

Top