Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tavaraliikenne: Kohti laadukkaampia, turvallisempia ja kilpailukykyisempiä maantiekuljetuksia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Tavaraliikenne: Kohti laadukkaampia, turvallisempia ja kilpailukykyisempiä maantiekuljetuksia

Tämän tiedonannon tavoitteena on määritellä toimenpiteet, jotka tarvitaan sellaisen yleisen ja yhtenäisen politiikan luomiseen, jonka avulla voidaan kehittää laadukkaampia, turvallisempia ja kilpailukykyisempiä maantiekuljetuksia.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 21. kesäkuuta 2000 - Kohti laadukkaampia, turvallisempia ja kilpailukykyisempiä maantiekuljetuksia Euroopan yhteisössä [KOM(2000) 364 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Maantiekuljetusten ammattiala on viime aikoina kohdannut joitakin vaikeuksia, joiden vuoksi komissio on kehittänyt yleisen strategian alaa varten. Terveen kilpailun edellytysten vahvistaminen vähentäisi näin sisämarkkinoiden avautumisen seurauksena alkanutta, jatkuvasti kasvavaa kilpailupainetta. Lisääntynyt turvallisuuden tarve edellyttää toimia sekä työntekijöiden että muiden tiellä liikkujien turvallisuuden takaamiseksi. Lisäksi sosiaalinen tyytymättömyys, joka johtuu muun muassa sääntöjenvastaisin työehdoin palkatun työvoiman käytöstä, voidaan poistaa parantamalla työehtoja, lisäämällä valvontaa ja kohentamalla ammattialan julkista kuvaa. Ehdotettujen toimenpiteiden tarkoituksena on saavuttaa seuraavat neljä tavoitetta: 1) työajan järjestämiseen liittyvän lainsäädännön laatiminen, 2) oikeudenmukaisten työehtojen asettaminen, 3) maantiekuljetusten valvonnan parantaminen ja 4) ammatillisen koulutuksen lisääminen.

Kuljettajien työajan järjestäminen

Komissio esitti marraskuussa 1998 direktiiviehdotuksen maantiekuljetusalan liikkuvien työntekijöiden työajan järjestämisestä. Ehdotuksen käsittely ei toistaiseksi etene neuvostossa sen vuoksi, että jäsenvaltiot ovat eri mieltä itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien kuljettajien sisällyttämisestä direktiivin soveltamisalaan.

Kuljettajien työehdot

Edellä mainittu sosiaalinen tyytymättömyys johtuu ennen kaikkea siitä, että yhteisön ulkopuolisista maista kotoisin olevia työntekijöitä palkataan yhteisön tasoa huonommin työehdoin (alhaisempi palkka, lähes rajoittamaton työaika, huono sosiaaliturva jne.). Tämä työehtojen huonontuminen aiheuttaa kilpailun vääristymistä ja turvallisuusongelmia. Komissio ehdottaa tilanteen korjaamiseksi "kuljettajatodistusta", jonka avulla voidaan valvoa kuljettajien työehtojen sääntöjenmukaisuutta. Todistuksen myöntävät jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset. Komissio aikoo antaa lähiaikoina asiaa käsittelevän asetusehdotuksen.

Maantiekuljetusten valvonta

Turvallisuuden ja kilpailun lisäämiseen sekä kohtuullisten työehtojen asettamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttaminen riippuu siitä, valvotaanko maantiekuljetuksia. Komissio aikoo laatia lähiaikoina tiedonannon maantiekuljetusten valvonnasta ja sanktioista. Tarkoituksena on myös vahvistaa direktiiviä 88/599/ETY nostamalla jäsenvaltioiden tarkastettavien työssäolopäivien määrää. Eräitä toimenpiteitä on jo laadittu. Esimerkiksi sähköisen ajopiirturin käyttöönotto on asetuksen (EY) N:o 2135/98 nojalla pakollista vuoden 2002 lopusta alkaen.

Ammatillinen koulutus

Ammatillista koulutusta säädellään direktiivillä 76/914/EY tiettyjen kuljettajien koulutuksesta ja direktiivillä 91/439/ETY yhteisön ajokortista. Komissio aikoo esittää lähiaikoina ehdotuksen direktiiviksi, jossa vahvistetaan yhteiset säännöt sellaiselle ammattikuljettajien koulutukselle, jossa otetaan huomioon ammatin monitahoisuus.

Päätelmä

Komissio tutkii myöhemmin kysymystä siitä, onko kuljettajien ajo- ja lepoaikoja koskevia yhteisiä sääntöjä aiheellista muuttaa. Toistaiseksi komissio pyrkii ennen kaikkea vahvistamaan maantiekuljetusalan yhtenäisyyttä. Komissio ehdottaa näin ollen yleistä lähestymistapaa, joka sisältää maantieliikenteen turvallisuuteen sekä alan kilpailuun ja taloudellisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin liittyviä toimenpiteitä.

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eräisiin maanteiden tavarakuljetuksiin sovellettavista yhteisistä säännöistä [KOM(2004) 47 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/1/EY, annettu 18 päivänä tammikuuta 2006, ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä (kodifioitu toisinto) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/94/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006 , eräisiin maanteiden tavarakuljetuksiin sovellettavista yhteisistä säännöistä (kodifioitu toisinto) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

Viimeisin päivitys 15.05.2007

Top